English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: gặp vận

Probably related with:
Vietnamese English
gặp vận
encountered a ; got a ; got my ; had a ; have a ; have an ; have got a ; having some ; in a ; see these ; had the worst ;
gặp vận
encountered a ; got a ; got my ; had a ; had the worst ; have a ; have an ; have got a ; having some ; in a ; see these ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: