English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: gắn máy

Probably related with:
Vietnamese English
gắn máy
near you ; at the ; in the ; attached the ; moped ; by thee ; motorbike ; motorcycle ; router ; your guts ; to plant a ;
gắn máy
at the ; attached the ; by thee ; in the ; moped ; motorbike ; motorcycle ; near you ; router ; to plant a ; your guts ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: