English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: em gái

Best translation match:
Vietnamese English
em gái
* noun
- younger sister

Probably related with:
Vietnamese English
em gái
and sister ; baby girl ; baby sister ; cousin ; dad ; daughter ; girl ; girls ; her sister ; her ; hey girls ; his sister ; kid sister ; ladies ; lady ; little sister ; molly ; my little sister ; my sister ; my younger sister ; she ; sis ; sister for company ; sister of ; sister ; sisters ; that girl ; the sister ; where she ; younger sister ; your sister ; you work ;
em gái
and sister ; baby girl ; baby sister ; cousin ; dad ; daughter ; girl ; girls ; her sister ; her ; hey girls ; his sister ; kid sister ; ladies ; lady ; little sister ; little sisters ; molly ; my little sister ; my sister ; my younger sister ; she ; sis ; sister for company ; sister of ; sister ; sisters ; that girl ; the sister ; where she ; you work ; younger sister ; your sister ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: