English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đức mẹ

Probably related with:
Vietnamese English
đức mẹ
great mother ; holy mother of ; holy mother ; holy ; is my ; madonna ; madre ; mother of ; mother ; of our holy mother ; our great mother ; our holy mother ; our mother ; sweet mother ; the great mother ; the madonna ;
đức mẹ
great mother ; holy mother of ; holy mother ; holy ; is my ; madonna ; madre ; mother of ; mother ; of our holy mother ; our great mother ; our holy mother ; our mother ; sweet mother ; the great mother ; the madonna ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: