English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: heists

Probably related with:
English Vietnamese
heists
vụ cướp ; vụ trộm ; ăn cướp ;
heists
vụ cướp ; vụ trộm ; ăn cướp ;

May related with:
English Vietnamese
heist
* danh từ
- sự trộm cắp
* ngoại động từ
- trộm cắp
heist
trộm diễn ra ; trộm này ; trộm ; vụ cướp ; vụ trộm cắp ; vụ trộm ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: