English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: he

Best translation match:
English Vietnamese
he
* đại từ
- nó, anh ấy, ông ấy... (chỉ người và động vật giống đực)
* danh từ
- đàn ông; con đực
- (định ngữ) đực (động vật)

Probably related with:
English Vietnamese
he
a ấy ; ah ; ai anh ; ai không ; ai ra ; ai ; ai đó ; alexander ; ali ; ali đã ; ang ta ; anh biết ; anh bạn ; anh bắt ; anh cha ; anh cha ̀ ng ; anh cha ̀ ; anh chàng ; anh collins ; anh con ; anh còn ; anh có ; anh cô ; anh em ; anh họ ; anh không ; anh kia ; anh mà ; anh người ; anh no ; anh no ́ ; anh này ; anh nói ; anh ra đã ; anh ta chính là người ; anh ta chỉ ; anh ta có ; anh ta cũng ; anh ta lại ; anh ta mà ; anh ta mới ; anh ta sẽ ; anh ta ; anh ta đã ; anh thì ; anh thằng ; anh tôi ; anh ; anh â ; anh â ́ y no ; anh â ́ y ; anh â ́ ; anh ây ; anh ý ; anh đã ; anh đó ; anh đó đã ; anh đúng ; anh ấy anh ấy ; anh ấy còn ; anh ấy cũng ; anh ấy không ; anh ấy lại ; anh ấy phải ; anh ấy sẽ ; anh ấy thì ; anh ấy ; anh ấy đã ; anh ấy đã ảnh ; anh ấy được ; atom ; ba người ; ba ; bach ; ban ; barney ; beethoven ; bi ; biến ; biết hắn ; biết nó ; biết thằng này nó ; bj ; blake ; bo ; bolt ; bourne ; bà ; bác sĩ ; bác ; bác ý ; bác ấy ; bâ ; bây ; bèn ; bé ; bé đó ; bò ; bô ; bạn anh ; bạn con ; bạn ; bạn đó ; bạn ấy ; bả ; bảo hắn ; bảo là ; bảo ta ; bảo ; bắn ; bắt ; bệ ; bệnh ; bị ; bịnh ; bọn chúng ; bọn nó ; bọn ; bố anh ; bố bạn ; bố cháu ; bố con ; bố còn ; bố cô ; bố cũng ; bố cậu ; bố em ; bố hắn ; bố là ; bố mình ; bố sẽ ; bố tôi ; bố ; bố ông ; bố đã ; bốc ; bối ; bởi vì ; cai ; camera ; cha anh ; cha cháu ; cha chú ; cha con là ; cha con ; cha có ; cha cô ; cha cậu ; cha không ; cha lại ; cha mày ; cha mình ; cha nó ; cha ta có ; cha ta ; cha tôi lại ; cha tôi ; cha ; cha ̀ ng ; cha ̀ ; chi ; chiếc ; cho anh ta ; cho anh ; cho hắn ; cho lão ; cho người ; cho nó ; cho ; cho ông ta ; cho ảnh ; cho ổng ; chris ; chu ; chu ́ â ; chu ́ â ́ y ; chu ́ â ́ ; chuyên gia ; chuyên ; chuyện ; chàng ; chàng đây ; chàng ấy ; chào ; cháu bé ; cháu chú ; cháu nó ; cháu ; cháu đã ; chính anh ; chính anh ấy ; chính cậu ; chính hắn ; chính hắn đã ; chính họ ; chính là ổng ; chính ngài ; chính người ; chính nó ; chính ; chính ông ; chú bé ; chú nhóc ; chú ta ; chú vịt ; chú ; chú đó ; chú ấy sẽ ; chú ấy ; chúa ; chúng bị ; chúng chắc ; chúng mày ; chúng nó ; chúng ta ; chúng thần ; chúng tôi ; chúng tôi đã ; chúng ; chúng đã ; chúng ấy ; chúng ở ; chúngta ; chăng ; chưa ; chạy ; chắc chắn lão ta ; chắc cậu ; chắc hắn ; chắc hẳn ; chắc là anh ấy ; chắc là hắn ; chắc là ; chắc nó ; chắc ; chắc ông ; chắc ổng ; chắn hắn ; chẳng phải ông ; chẳng ; chết ; chỉ ; chị ấy ; chịu ; chồng con ; chồng nó ; chồng tôi ; chồng ; chủ nhân ; chủ nó ; chủ ; chủ ấy ; chứ ; chừng ; co ; co ́ ; cobalt ; coi nó ; coi ; con bé ; con chiên ; con mình ; con ngươi ; con người của anh ấy ; con người ; con người đó ; con nói anh ta ; con ta ; con trai tôi ; con trai ; con trai ông ; con và ; con ; con ông ; con đã ; cuối cùng ông ấy ; các cậu ; các người ; các ông ; cách anh ấy ; cái anh ta ; cái thằng ấy ; cái ; câ ; câ ̣ u ta ; câ ̣ u ; câ ̣ u â ; câ ̣ u â ́ y ; câ ̣ u â ́ ; câ ̣ ; câu ta ; còn ai ; còn anh ta thì ; còn anh ; còn cha thì ; còn cha ; còn cái anh ; còn cậu ; còn hắn ; còn ; có lẽ hắn ; có lẽ ông ; có người ; có nó ; có thế anh ta ; có thể hắn ; có thể họ ; có ; có đáp ; cô bé ; cô có ; cô không ; cô ta ; cô ; cô đã ; cô ấy ; cũng có ; cũng ; cơ ; cướp ; cả nó ; cả ; cầu ; cậu bé này ; cậu bé ; cậu bé ấy ; cậu chàng ; cậu chủ ; cậu không thể ; cậu không ; cậu mới ; cậu nghĩ cậu ; cậu nhóc ; cậu này ; cậu phải ; cậu ta có ; cậu ta cũng ; cậu ta lại ; cậu ta mới là ; cậu ta mới ; cậu ta nó ; cậu ta ; cậu tao ; cậu ; cậu ý ; cậu ấy có ; cậu ấy lại ; cậu ấy ; cậu ấy đang ; cố ; cố ấy ; cổ ; cụ ; cụ ấy ; của anh ta ; của anh ; của anh ấy ; của chúng ta ; của chúng ; của cậu ta ; của haman ; của hắn ; của mình ; của nó ; của ông ta ; của ông thì ; của ông ; của ông ông ; của ông ý ; của ông ấy ; của ảnh ; của ổng ; cứ ; cực ; danh ; dav ; dave ; derek ; despereaux ; dude ; dân ; dó ; dù anh ; dù gì anh ; dù hắn ; dù ta ; dường ấy ; dượng ; dặn ; dễ ; e người ; em bé ; em có ; em không ; em tao ; em ; em ấy ; ga ; giành ; giăng ; giết ; giờ anh ta ; giờ hắn ; giờ ngài ; giờ người ; giờ nó ; giờ thì ; giờ vẫn ; giờ ; giờ ông ta ; giờ ông ; giờ ông ấy ; giờ ổng ; giục ; goering ; govenor ; gâ ; gã cũng ; gã này ; gã ta ; gã ; gã đó ; gã ấy ; gì anh ấy ; gì cậu ta ; gì hắn ; gì nó ; gì ông ấy ; gì đó ; gõ ; h ; haman ; hamlet ; hans ; harold ; hay ; he ông ; hector ; henry ; ho ; ho ̣ ; hollywood ; hoàng tử ; hoàng ; hoặc ; huynh â ; huynh ấy ; hy ; há ; hán ; hình ; hôm ; hă ; hă ́ n he ; hă ́ n he ́ ; hă ́ n no ; hă ́ n ta ; hă ́ n ; hă ́ n đa ; hă ́ ; hăn ta ; hăn ; hướng ; hạ ; hả ; hắc ; hắn chính ; hắn chẳng ; hắn chỉ ; hắn cài ; hắn còn ; hắn có ; hắn cũng ; hắn cứ ; hắn giết ; hắn hình ; hắn không thể ; hắn không ; hắn kia ; hắn là người ; hắn là ; hắn làm ; hắn lại ; hắn muốn ; hắn mà ; hắn ngài ; hắn nhất ; hắn nói ; hắn phải ; hắn sẽ ; hắn ta có ; hắn ta không ; hắn ta lại ; hắn ta ; hắn thì ; hắn thì được ; hắn thật ; hắn ; hắn đang ; hắn đi ; hắn đã ; hắn đúng là ; hắn đúng ; hắn đến ; hắng ; hằn ; hẳn nhiên ; hẳn ; hẳn ông ; hề ; hễ ; họ có ; họ mới ; họ tìm ; họ ; họ đã ; hồi ; hồi đó cha ; hồi đó ổng ; hứa ; i anh ta ; i anh ; i ; i ông ta ; i đã ta ; i đã ta ̣ ; im ; j nó ; jake ; james ; joe ; jon ; jêsus ; kay ; khi anh ; khi bố ; khi dân ; khi hắn ; khi người ; khi nó ; khi ; khi ông ; khi ảnh ; khiến ; khodorkovsky ; khôn ; không biết thằng này nó ; không hề ; không như anh ; không nó ; không phải ; không thế thì nó ; không thể ; không ; kia ; kludd ; kẻ nào ; kẻ ; kẻ đó ; kẻ ấy ; kết ; kỵ ; la ̀ anh â ; la ̀ anh â ́ ; la ̀ câ ̣ u ta ; lapierre ; lee còn ; lee ; leo ; lincoln ; liền ; liệu muốn ; loomis ; love ; luôn ; là anh ta ; là anh ; là anh ấy ; là bé ; là chàng ; là cậu ta ; là hắn ta ; là hắn ; là không ; là kẻ ; là mình ; là người ; là nó cũng ; là nó ; là tên ; là tôi ; là vua ; là ; là ông ta ; là ông ; là ông đã ; là ông ấy ; là đã ; là ảnh ; là ổng ; làm cho ; làm ; lão còn ; lão ta ; lão ; lão đã ; lão ấy ; lúc nào hắn ; lúc ; lúc đó nó ; lúc ấy anh ấy ; lúc ổng ; lại nó ; lại thì ; lại ; lại ông ấy ; lại đây ; lấy ; lập ; lẽ hắn ; lẽ ông ; lịnh ; lừa ; mang ông ; matthew ; micheal ; mozart ; muốn ; mà anh ta ; mà anh ; mà anh ấy ; mà bố ; mà chúa ; mà còn ; mà cô ấy ; mà cậu bé ; mà cậu ta ; mà cậu ; mà cậu ấy ; mà gã ; mà hãy ; mà hắn còn ; mà hắn cũng ; mà hắn ; mà là anh ấy ; mà lão ; mà mình ; mà ngài ; mà người ; mà nó ; mà ta ; mà thần ; mà tu ; mà tôi ; mà ; mà ông ta sẽ ; mà ông ta ; mà ông ; mà ông ấy ; mà đã ; mà ảnh ; mà ổng ; mày ; mình chính ; mình chúa ; mình lão ; mình muốn ; mình ngài ; mình người ; mình người đương ; mình nó ; mình rồi ; mình thì lại ; mình thì ; mình ; mình đã ; mình ảnh ; mình ổng ; mô ; môn ; mồi ; một anh chàng ; một người ; một thằng ; một ; mới ; n anh ta ; n hă ; n no ; n no ́ cha ; n â ; n ông ; nagasawa ; nam ; ng anh ta ; ng hă ; ng hă ́ ; ng no ; ng nó ; ng ta ; ng ông ; ng ông â ; nga ; nga ̀ i ta ; nga ̀ i ; nga ̀ y ; nga ̀ ; ngay ; nghe nói ông ấy ; nghe ; nghĩ hắn ; ngoài ; nguời ; ngài bèn ; ngài chưa ; ngài còn ; ngài có ; ngài cũng ; ngài không ; ngài là ; ngài lại ; ngài mà ; ngài nói ; ngài thì ; ngài tự ; ngài và ; ngài ; ngài đang ; ngài đã ; ngài ấy ; ngươ ; ngươ ̀ ; ngươi ; người anh ; người bèn ; người bố ; người cha ; người chính ; người chưa ; người chỉ ; người chủ ; người con ; người còn ; người có ; người cũng ; người hắn ; người hẳn ; người không ; người kia lại ; người kia ; người liền ; người lại ; người người ; người như ; người nào ; người này ; người sẽ ; người ta ; người thì ; người thế ; người trên ; người tôi ; người vẫn ; người ; người đang ; người đi ; người đã ; người đó là ; người đó ; người đưa ; người đương ; người ấy ; người ấy đã ; ngườila ; nhiên là ảnh ; nhà ; nhân ; nhìn ; nhóc ; như anh ấy ; như nó ; như thế ; như vậy tôi ; như ; nhưng anh ta ; nhưng anh ; nhưng anh ấy ; nhưng cậu ta ; nhưng cậu ; nhưng gã ; nhưng hă ; nhưng hă ́ n ; nhưng hă ́ ; nhưng hắn ; nhưng lại ; nhưng ngài ; nhưng người ; nhưng nó ; nhưng nếu ; nhưng rồi ; nhưng theo tôi biết thì cô ấy ; nhưng thầy ; nhưng tên ; nhưng tôi ; nhưng ; nhưng ông ta ; nhưng ông ; nhưng ông ấy ; nhưng ảnh ; nhưng ổng ; nhảy ; nhấp ; nhất ; nhậm ; nhỉ ; những gì cậu ta ; no ; no ́ cha ; no ́ i ra ; no ́ i ; no ́ ; nàng ; nào anh ta ; nào anh ; nào hắn ; nào mình ; nào ngài ; nào người ; nào ; nào ông ta ; nào ông ; nào ổng ; này hắn ; này mình ; này ông ta ; này ông ấy ; nên bố ; nên cũng ; nên hắn ; nên ngài ; nên người ; nên ngồi ; nên nó ; nên ; nên ổng ; nó anh ; nó ch ; nó chính ; nó chẳng ; nó chỉ ; nó còn ; nó có ; nó cũng ; nó cứ ; nó i ; nó không ; nó là người ; nó là thằng ; nó là ; nó làm ; nó lại ; nó muốn ; nó mà ; nó nó ; nó phải ; nó sẽ ; nó ta ; nó thì ; nó tài ; nó tên ; nó ; nó ã ; nó đang ; nó đi ; nó đánh ; nó đã ; nó đúng ; nó đương ; nó ấy ; nói anh ta ; nói hắn ; nói ; nơi ; nếu anh ta ; nếu anh ; nếu cậu ấy ; nếu hắn ; nếu nó ; nếu ; nếu ông ; nếu ổng ; nổ ; nữa hắn ; nữa thì hắn ; oliver ; ong ta ; ooh ; optimus ; park ; paul ; phài ; phán ; phải anh ta ; phải nó ; phải ; pierce ; r ; ra anh ta ; ra anh ấy ; ra cậu ; ra hắn ; ra nó ; ra ; ra ông ; ray ; rick ; riley ; rod ; ryan ; ràng ; rô ; rô ̀ ; rõ ; rút ; rất ; rằng hắn ; rằng nó ; rằng ; rằng ông ; rềibền ; rồi anh ta ; rồi anh ; rồi hắn sẽ ; rồi hắn ; rồi lại ; rồi người ; rồi nó ; rồi ; rồi ông ; rồi ổng ; sao anh ấy ; sao ; sau hắn ; sau nó ; sau ; sau đó họ ; sau đó ; shi ; sisyphus ; song ; sung ; sóc ; sư ; sản ; sẽ ; sổ ; sứ ; sứ đó ; t ngươ ; ta có ; ta hă ; ta hă ́ ; ta mà ; ta ra ; ta ta ; ta thì ; ta ; ta đã ; ta đó ; ta ̀ ; ta ́ ; ta ̣ ; tay chuyên ; thay ; thi ; thi ̀ ; thiên ; thiếu ; thua nó ; thây ; thì ai ; thì ai đó ; thì anh ta lại ; thì anh ta ; thì anh ; thì anh ấy ; thì bèn ; thì cha ; thì con ; thì có ; thì cậu bé ; thì giờ hắn ; thì giờ này ổng ; thì hắn phải ; thì hắn ; thì ngài ; thì người bèn ; thì người hẳn ; thì người ; thì người đó ; thì nó ; thì thằng bé ; thì vua ; thì ; thì ông ta ; thì ông ; thì ông ấy ; thì đó ; thì được ; thì ảnh ; thì ổng lại ; thì ổng ; thông ; thă ; thă ̀ ng ; thă ̀ ; thưa ngài ; thương ; thảm ; thấy hắn ; thấy nó ; thấy ; thấy ông ta ; thần ; thần đó ; thầy ; thầy đã ; thầy ấy ; thậm ; thật hắn ; thật ; thật ảnh ; thắng ; thằng bé ; thằng bé đó ; thằng cha ; thằng già ; thằng kia ; thằng nhãi ; thằng nhóc ; thằng nhỏ ; thằng này nó ; thằng này ; thằng ; thằng đó ; thằng ấy ; thế anh ta ; thế hắn ; thế là hắn ; thế mà nó ; thế mà ; thế thì nó ; thế ; thể hắn ; thể họ ; thể ông ấy ; thốt ; thực ra ; thực ; tim ; tin anh ; tin là hắn ; tin nó ; tin ổng ; tiê ; tiêm ; tiếp ; tommy ; trai ; trai ông ; tranh ; tri ; trong hắn ; trông hắn ; trông ; trông ổng ; trước hắn ; trước ; trưởng ; trả ; trọn ; tuộc ; tàn ; tán ; tên anh â ; tên kia ; tên này không ; tên này ; tên nó ; tên ; tên đó ; tìm ; tính ông ; tô ; tôi chỉ ; tôi coi cậu ấy ; tôi còn ; tôi có thể ; tôi có ; tôi không biết tên anh ta ; tôi nghe nói hắn ; tôi nghĩ nó ; tôi nó ; tôi nói cậu ta ; tôi sẽ ; tôi tin là hắn ; tôi ; tôi đã ; tư ; tươ ; tất ; tỉa ; tối ; tổng ; tụi anh ; tức ; từ ; từ đó ông ấy ; từng ; tự hắn ; tự mình ; tự nó ; tự ; u ; u ¥ y ; uh ; va ; va ̀ hă ; va ̀ hă ́ ; va ̀ ; vanko ; viên ; việc anh ta ; việc ông ấy ; vua ; vua ấy ; và anh ta ; và anh ; và anh ấy ; và cậu ấy ; và em ; và hắn ; và khi ông ta ; và ngài ; và ngươi ; và người ; và người đó ; và nó ; và rồi nó ; và tôi ; và ; và ông ; và ông ấy ; và ông ấy đã ; và ảnh ; và ổng ; vâng ; vì anh ấy ; vì hắn ; vì mình ; vì ngài ; vì nó ; vì ; vì ông ; vì ông ấy ; vì đã ; vì ảnh ; vì ấy ; vì ổng ; vô ; vượt ; vẫn ; vật ; vậy hãy ; vậy hắn ; vậy mà hắn ; vậy mà ông ấy vẫn ; vậy mà ông ấy ; vậy nó ; vậy tôi ; vậy ; vị thần ; vị vua này ; vị vua ; vịt ; vốn ; với anh ; với nó ; vừa ; wheeler ; xem ; xi lại ; xi ; xếp ; xứng ; y hă ; y hă ́ ; y ; y đang ; y ́ ông â ́ y ; yêu ; ¢ ; ¥ y ; à ; â ; â ́ ; ðoạn ngài ; ðấng ; ðấng ấy ; ðức chúa ; ðức ; ó ; ô ; ô ̉ ; ô ̣ ng ta ; ông anh ta ; ông biết ông ta ; ông bác ; ông bố như ; ông bố ; ông cho ; ông cháu ; ông chủ ; ông còn ; ông có ; ông cũng ; ông cụ ; ông già ; ông hãy ; ông khi ông ta ; ông kia ; ông là người ; ông là ; ông lão ; ông lại ; ông mới ; ông nhà ; ông này ; ông nên ; ông nó ; ông phải ; ông ra ; ông ta có ; ông ta cũng ; ông ta lại ; ông ta sẽ ; ông ta ; ông ta ông ta ; ông ta đi ; ông ta đã ; ông ta được ; ông ta để nó ; ông thì ; ông ; ông áy ; ông â ; ông â ́ y ; ông â ́ ; ông ây ; ông ông ; ông ý ; ông đã ; ông đó ; ông đúng ; ông được ; ông đấy ; ông ấy cho ; ông ấy có thể ; ông ấy có ; ông ấy lại ; ông ấy sẽ ; ông ấy tin ta ; ông ấy ; ông ấy ông ấy ; ông ấy đang ; ông ấy đi ; ông ấy đã ; õng ; úy ; ý mình ; ý ; ăn ; đa ; đang ; đi ; đo ; đo ́ ; đàn ông ; đánh vậy ; đánh ; đáp ; đâu ; đây anh ấy ; đây ; đã có ; đã ta ; đã ta ̣ ; đã trở ; đã ; đó anh ta ; đó anh ; đó anh ấy ; đó hắn ; đó là ; đó ngài ; đó người ; đó nó ; đó thôi ; đó ; đó ông ta ; đó ông ; đó ông ấy ; đó đúng ; đó ổng ; đúng hắn ; đúng là cậu ; đúng là hắn ; đúng nó ; đúng ; đưa bé ; đưa hắn ; đưa ; đương nhiên ông ta ; đương ; được anh ta ; được anh ấy ; được hắn ; được mình ; được ; đại ; đấng ; đấy hắn ; đầy ; đặng ; đặt ; đến ; đề ; để nó ; để ; địch ; đối ; đồng hắn ; đồng ; đỗi người ; đỗi ; đứa ; đức ngài ; đứng ; ̀ anh ta ; ̀ anh ; ̀ anh â ; ̀ anh â ́ ; ̀ cha ; ̀ câ ̣ u ta ; ̀ hă ; ̀ hă ́ n ta ; ̀ hă ́ n ; ̀ hă ́ ; ̀ i ông ta ; ̀ khi ; ̀ n ông ; ̀ ng anh ta ; ̀ ng hă ; ̀ ng hă ́ ; ̀ ng no ; ̀ ng ông â ; ̀ ngươ ; ̀ người ; ̀ no ; ̀ no ́ ; ̀ y ; ̀ y đang ; ̀ ; ̀ ông ta ; ̀ ông ; ̀ ông â ; ̀ ông â ́ y ; ̀ ông â ́ ; ́ hă ; ́ hă ́ ; ́ i ông ta ; ́ n no ; ́ n no ́ cha ; ́ u ; ́ y hă ; ́ y hă ́ ; ́ y ; ́ ; ́ ông ; ̃ anh ta ; ̃ ngươ ; ̉ hă ; ̉ i anh ta ; ̉ ng anh ta ; ̉ ông ; ̉ đo ; ̣ ; ạ ; ảnh chỉ ; ảnh có ; ảnh không ; ảnh là ; ảnh làm ; ảnh muốn ; ảnh thì ; ảnh ; ảnh đang ; ảnh đã ; ảnh đúng ; ấy anh ; ấy chính ngài ; ấy chính ; ấy còn ; ấy có ; ấy hắn ; ấy hẳn ; ấy không ; ấy là người ; ấy là ; ấy là ðấng ; ấy lại ; ấy mà ; ấy ngài ; ấy người phải ; ấy người ; ấy thì ; ấy tôi ; ấy vậy ; ấy ; ấy đó ; ấycó ; ắt là người ; ắt là ; ắt ngài ; ắt ; ổng còn ; ổng có ; ổng cũng ; ổng không ; ổng là ông ; ổng lại ; ổng nói ; ổng sẽ ; ổng ; ổng đã ; ở ; ừ ; 兩年之前加入我們球隊的 ;
he
a ấy ; ah ; ai anh ; ai có ; ai không ; ai làm ; ai ra ; ai thì ; ai ; ai đó ; alexander ; ali ; ali đã ; ang ta ; anh biết ; anh bạn ; anh bắt ; anh cha ; anh cha ̀ ng ; anh cha ̀ ; anh chàng ; anh collins ; anh con ; anh còn ; anh có ; anh cô ; anh em ; anh không ; anh kia ; anh người ; anh này ; anh nói ; anh ra đã ; anh ta chính là người ; anh ta chỉ ; anh ta có ; anh ta cũng ; anh ta lại ; anh ta mà ; anh ta mới ; anh ta sẽ ; anh ta ; anh ta đã ; anh thì ; anh thằng ; anh tôi ; anh ; anh â ; anh â ́ y no ; anh â ́ y ; anh â ́ ; anh ây ; anh ý ; anh đi ; anh đã ; anh đó ; anh đó đã ; anh đúng ; anh ấy anh ấy ; anh ấy còn ; anh ấy cũng ; anh ấy không ; anh ấy lại ; anh ấy phải ; anh ấy sẽ ; anh ấy thì ; anh ấy ; anh ấy đã ; anh ấy đã ảnh ; anh ấy được ; atom ; ba người ; ba ; bach ; ban ; barney ; beethoven ; bi ; biến ; biết hắn ; biết nó ; biết thằng này ; biết thằng ; bj ; blake ; bo ; bo ̣ ; bolt ; bond ; bà ; bác sĩ ; bác ; bác ý ; bác ấy ; bâ ; bây ; bèn ; bé ; bé đó ; béo ; bò ; bô ; bô ́ ; bại ; bạn anh ; bạn con ; bạn ; bạn đó ; bạn ấy ; bả ; bảo hắn ; bảo là ; bảo ta ; bảo ; bắn ; bắt ; bệ ; bệnh ; bị ; bịnh ; bọn chúng ; bọn nó ; bọn ; bỏ ; bố anh ; bố bạn ; bố cháu ; bố con ; bố còn ; bố cô ; bố cũng ; bố cậu ; bố em ; bố hắn ; bố là ; bố mình ; bố sẽ ; bố tôi ; bố ; bố ông ; bố đã ; bốc ; bối ; bỗng ; c ­ u ¥ y ; c ­ ; cai ; camera ; cao ; cha anh ; cha cháu ; cha chú ; cha con là ; cha con ; cha có ; cha cô ; cha cậu ; cha không ; cha lại ; cha mày ; cha mình ; cha nó ; cha ta có ; cha ta ; cha tôi lại ; cha tôi ; cha ; cha ̀ ng ; cha ̀ ; cha ́ n ; cha ́ ; chi ; chiên ; chiếc ; cho anh ta ; cho anh ; cho hắn ; cho lão ; cho người ; cho nó ; cho ; cho ông ta ; cho ảnh ; cho ổng ; chris ; chu ́ â ; chu ́ â ́ y ; chu ́ â ́ ; chuyên gia ; chuyên ; chuyện này ; chuyện ; chuộc ; chàng ; chàng đây ; chàng ấy ; chào ; chánh ; cháu bé ; cháu chú ; cháu nó ; cháu ; cháu đã ; chì ; chính anh ; chính anh ấy ; chính cậu ; chính hắn ; chính hắn đã ; chính họ ; chính là ổng ; chính ngài là ; chính ngài ; chính người ; chính nó ; chính ; chính ông ; chú bé ; chú nhóc ; chú ta ; chú vịt ; chú ; chú đó ; chú ấy sẽ ; chú ấy ; chúa jêsus ; chúa ; chúng bị ; chúng chắc ; chúng mày ; chúng nó ; chúng ta ; chúng thần ; chúng tôi ; chúng tôi đã ; chúng ; chúng đã ; chúng ấy ; chúng ở ; chúngta ; chă ; chăng ; chưa ; chạy ; chắc chắn lão ta ; chắc cậu ; chắc hắn ; chắc hẳn ; chắc là anh ấy ; chắc là hắn ; chắc là ; chắc nó ; chắc ; chắc ông ; chắc ổng ; chắn hắn ; chẳng phải ông ; chẳng thể ; chẳng ; chết ; chỉ ; chị ấy ; chịu ; chồng con ; chồng nó ; chồng tôi ; chồng ; chủ nhân ; chủ nó ; chủ ; chủ ấy ; chứ ; chừng ; co ; co ́ ; cobalt ; cody ; coi chừng ; coi nó ; con bé ; con chiên ; con mình ; con ngươi ; con người của anh ấy ; con người ; con người đó ; con nào ; con nói anh ta ; con ta ; con trai tôi ; con trai ; con trai ông ; con và ; con ; con ông ; con đã ; cuối cùng ông ấy ; các cậu ; các người ; các ông ; cách anh ấy ; cái anh ta ; cái thằng ấy ; cái ; câ ; câ ̣ n ; câ ̣ u ta ; câ ̣ u ; câ ̣ u â ; câ ̣ u â ́ ; câ ̣ ; câu ta ; còn ai ; còn anh ta thì ; còn anh ; còn cha thì ; còn cha ; còn cái anh ; còn cậu ; còn hắn ; còn ; có ai ; có lẽ hắn ; có lẽ ông ; có mà ; có ngầu ; có nó ; có thế anh ta ; có thể hắn ; có thể họ ; có ; có đáp ; cô bé ; cô co ; cô có ; cô không ; cô muốn ; cô ta ; cô ; cô đã ; cô ấy ; că ; cũng có ; cũng ; cơ ; cương ; cướp ; cả nó ; cả ; cất ; cầu ; cẩn ; cậu bé này ; cậu bé ; cậu bé ấy ; cậu chàng ; cậu chủ ; cậu không thể ; cậu không ; cậu mới ; cậu nghĩ cậu ; cậu nhóc ; cậu này ; cậu phải ; cậu ta có ; cậu ta cũng ; cậu ta lại ; cậu ta mới là ; cậu ta mới ; cậu ta nó ; cậu ta ; cậu tao ; cậu ; cậu ý ; cậu đang ; cậu ấy có ; cậu ấy lại ; cậu ấy ; cậu ấy đang ; cố ; cố ấy ; cổ ; cụ ; cụ ấy ; của anh ta ; của anh ; của anh ấy ; của chúng ta ; của cậu ta ; của hắn ; của mình ; của nó ; của ông ta ; của ông thì ; của ông ; của ông ông ; của ông ý ; của ông ấy ; của ảnh ; của ổng ; cứ ; cực ; danh ; dastan ; dav ; dave ; david ; derek ; despereaux ; doug ; dude ; dám ; dân ; dâng ; dê ; dó ; dù anh ; dù gì anh ; dù hắn ; dù ta ; dượng ; dặn ; dễ ; e người ; em bé ; em có ; em không ; em tao ; em ; em ấy ; ethan ; fellgiebel ; ga ; ga ̃ ; giành ; giăng ; giết ; giỏi ; giờ anh ta ; giờ hắn ; giờ ngài ; giờ người ; giờ nó ; giờ thì ; giờ vẫn ; giờ ; giờ ông ta ; giờ ông ; giờ ông ấy ; giờ ổng ; giục ; goering ; govenor ; gâ ; gã cũng ; gã này ; gã ta ; gã ; gã đó ; gã ấy ; gì anh ấy ; gì cậu ta ; gì hắn ; gì nó ; gì ông ấy ; gì đó ; gõ ; gần ; gặt ; h ; ha ; hamlet ; hans ; harold ; hay ; he ông ; hector ; hela ; henry ; hmm ; ho ; ho ̣ ; hollywood ; hoàng tử ; hoàng ; huynh â ; huynh ấy ; hy ; há ; hán ; hãy ; hình ; hôm ; hă ; hă ́ n no ; hă ́ n ta ; hă ́ n ; hă ́ n đa ; hă ́ ; hăn ta ; hăn ; hướng ; hạ ; hả ; hắc ; hắn biết ; hắn chính ; hắn chẳng ; hắn chỉ ; hắn cài ; hắn còn ; hắn có ; hắn cũng ; hắn cứ ; hắn giết ; hắn hình ; hắn không thể ; hắn không ; hắn kia ; hắn là người ; hắn là ; hắn làm ; hắn lại ; hắn muốn ; hắn mà ; hắn ngài ; hắn nhất ; hắn nói ; hắn phải ; hắn sẽ ; hắn ta có ; hắn ta không ; hắn ta lại ; hắn ta ; hắn thì ; hắn thì được ; hắn thật ; hắn ; hắn đang ; hắn đi ; hắn đã ; hắn đúng là ; hắn đúng ; hắn đến ; hắng ; hằn ; hẳn nhiên ; hẳn ; hẳn ông ; hề ; hễ ; họ có ; họ mới ; họ ; hồi ; hồi đó cha ; hồi đó ổng ; hứa ; i anh ta ; i ga ; i ga ̃ ; i la ; i la ̣ i ; i la ̣ ; i ; i ông ta ; im ; j nó ; jake ; james ; jason ; joe ; jon ; jêsus ; kay ; khi anh ; khi bố ; khi hắn ; khi nó ; khi ; khi ông ; khi ảnh ; khiến ; khodorkovsky ; khôn ; không biết thằng này ; không biết thằng ; không hề ; không như anh ; không nó ; không thế thì nó ; không ; khỏe ; kia ; kiểm ; kiểu ; kludd ; kẻ nào ; kẻ ; kẻ đó ; kẻ ấy ; kết ; kể ; kỵ ; la ; la ̀ anh â ; la ̀ anh â ́ ; la ̣ i ; la ̣ ; lapierre ; lee còn ; lee ; leo ; lincoln ; liền ; liệu muốn ; loomis ; love ; luôn ; là anh ta ; là anh ; là anh ấy ; là bé ; là chàng ; là cậu ta ; là hắn ta ; là hắn ; là không ; là kẻ ; là mình ; là người ; là nó cũng ; là nó ; là tôi ; là vua ; là ; là ông ta ; là ông ; là ông đã ; là ông ấy ; là đã ; là ảnh ; là ổng ; làm cho ; làm ; lão còn ; lão ta ; lão ; lão đã ; lão ấy ; lòng ; lúc nào hắn ; lúc ; lúc đó nó ; lúc ấy anh ấy ; lúc ổng ; lại anh ; lại nó ; lại ; lại ông ấy ; lại đây ; lấy làm ; lấy ; lập ; lắm ; lẽ hắn ; lẽ ; lẽ ông ; lịnh ; lừa ; lựu ; ma ; ma ̀ ; mang ông ; matthew ; micheal ; mozart ; muốn ; mà anh ta ; mà anh ; mà anh ấy ; mà bố ; mà chúa ; mà còn ; mà cô ấy ; mà cậu bé ; mà cậu ta ; mà cậu ; mà cậu ấy ; mà gã ; mà hãy ; mà hắn còn ; mà hắn cũng ; mà hắn ; mà là anh ấy ; mà lão ; mà mình ; mà ngài ; mà người ; mà nó ; mà ta ; mà thần ; mà tu ; mà tôi ; mà ; mà ông ta sẽ ; mà ông ta ; mà ông ; mà ông ấy ; mà đã ; mà ảnh ; mà ổng ; mày ; mình cho ; mình chính ; mình chúa ; mình lão ; mình muốn ; mình ngài ; mình người ; mình người đương ; mình nó ; mình rồi ; mình thì lại ; mình thì ; mình ; mình đã ; mình ảnh ; mình ổng ; mô ; mô ̣ ; môn ; mùa ; mất ; mập ; mồi ; một anh chàng ; một thằng ; một ; mới ; n anh ta ; n hă ; n no ; n no ́ cha ; n â ; n ông ; nam ; ng anh ta ; ng hă ; ng hă ́ ; ng no ; ng nó ; ng ta ; ng ông ; ng ông â ; ng được ; nga ; nga ̀ i ta ; nga ̀ i ; nga ̀ y ; nga ̀ ; ngay ; ngh ; nghe nói ; nghe nói ông ấy ; nghĩ hắn ; nguời ; ngài bèn ; ngài chưa ; ngài còn ; ngài có ; ngài cũng ; ngài không ; ngài là ; ngài lại ; ngài mà ; ngài nói ; ngài sẽ ; ngài thì ; ngài tự ; ngài và ; ngài ; ngài đang ; ngài đã ; ngài ấy ; ngư ; ngươ ; ngươ ̀ ; ngươi ; người anh ; người bèn ; người bố ; người cha ; người chính ; người chưa ; người chỉ ; người chủ ; người con ; người còn ; người có ; người cũng ; người của hắn ; người hắn ; người hẳn ; người không ; người kia lại ; người kia ; người liền ; người lại ; người người ; người như ; người nào ; người này ; người sẽ ; người ta ; người thì ; người thế ; người trên ; người tôi ; người vẫn ; người ; người đang ; người đi ; người đã ; người đó là ; người đó ; người đưa ; người đương ; người ấy ; người ấy đã ; ngầu ; ngồi ; ngụy ; nhanh ; nhiên là ảnh ; nhà ; nhìn ; nhóc ; như anh ấy ; như bố ; như nó ; như thế ; như vậy tôi ; như ; như ðấng ; nhưng anh ta ; nhưng anh ; nhưng anh ấy ; nhưng cậu ta ; nhưng cậu ; nhưng gã ; nhưng hă ; nhưng hă ́ n ; nhưng hă ́ ; nhưng hắn ; nhưng lại ; nhưng ngài ; nhưng người ; nhưng nó ; nhưng rồi ; nhưng thầy ; nhưng thằng ; nhưng ; nhưng ông ta ; nhưng ông ; nhưng ông ấy ; nhưng ảnh ; nhưng ổng ; nhảy ; nhấp ; nhất ; nhậm ; nhỉ ; những gì cậu ta ; no ; no ́ cha ; no ́ i ra ; no ́ i ; no ́ ra ; no ́ ; nàng ; nào anh ta ; nào anh ; nào hắn ; nào mình ; nào ngài ; nào người ; nào ; nào ông ta ; nào ông ; nào ổng ; này hắn ; này mình ; này ông ta ; này ông ấy ; nên bố ; nên cũng ; nên hắn ; nên ngài ; nên người ; nên nó ; nên ; nên ổng ; nó anh ; nó ch ; nó chính ; nó chẳng ; nó chỉ ; nó còn ; nó có ; nó cũng ; nó cứ ; nó i ; nó không ; nó là người ; nó là thằng ; nó là ; nó làm ; nó lại ; nó muốn ; nó mà ; nó phải ; nó sẽ ; nó ta ; nó thì ; nó tài ; nó tên ; nó ; nó ã ; nó đang ; nó đi ; nó đánh ; nó đã ; nó đúng ; nó đương ; nó ấy ; nói anh ta ; nói hắn ; nói ; nơi ; nầy ; nếu anh ta ; nếu anh ; nếu cậu ấy ; nếu hắn ; nếu nó ; nếu ; nếu ông ; nếu ổng ; nổ ; nội ; nữa hắn ; nữa thì hắn ; oliver ; ong ta ; optimus ; park ; park đã ; paul ; phài ; phàm ; phán ; phải anh ta ; phải nó ; phải ; pierce ; qua ; quá ; r ; ra anh ta ; ra anh ; ra anh ấy ; ra cậu ; ra hắn ; ra mình ; ra nó ; ra thì ; ra ; ra ông ; ray ; rick ; riley ; rod ; ryan ; ràng ; rô ; rô ̀ ; rõ ; rất ; rằng hắn ; rằng nó ; rằng ; rằng ông ; rềibền ; rốt ; rồi anh ta ; rồi anh ; rồi hắn sẽ ; rồi hắn ; rồi lại ; rồi người ; rồi nó ; rồi ; rồi ông ; rồi ổng ; rời ; sao anh ấy ; sao ; sau hắn ; sau nó ; sau rồi nó ; sau ; sau đó họ ; sau đó ; shi ; sisyphus ; song ; sung ; sóc ngươi ; sĩ ; sư ; sản ; sảy ; sắp ; sẽ ; sổ ; sứ ; sứ đó ; t ngươ ; ta có ; ta hă ; ta hă ́ ; ta không ; ta mà ; ta ra ; ta thì ; ta ; ta ̀ ; ta ́ ; tad ; tay chuyên ; tengo ; th ; thay ; thi ; thi ̀ ; thiên ; thiếu ; thua nó ; thâu ; thây ; thì ai ; thì ai đó ; thì anh ta lại ; thì anh ta ; thì anh ; thì anh ấy ; thì bèn ; thì cha ; thì con ; thì có ; thì cậu bé ; thì giờ hắn ; thì giờ này ổng ; thì hắn phải ; thì hắn ; thì ngài ; thì người bèn ; thì người hẳn ; thì người ; thì người đó ; thì nó ; thì thằng bé ; thì vua ; thì ; thì ông ta ; thì ông ; thì ông ấy ; thì được ; thì ảnh ; thì ổng lại ; thì ổng ; thông ; thă ; thă ̀ ng ; thă ̀ ; thưa ngài ; thương ; thảm ; thấy hắn ; thấy nó ; thấy ; thấy ông ta ; thần ; thần đó ; thầy ; thầy đã ; thầy ấy ; thậm ; thật hắn ; thật sự ; thật ; thật ảnh ; thắng ; thằng bé ; thằng bé đó ; thằng cha ; thằng già ; thằng kia ; thằng nhãi ; thằng nhóc ; thằng nhỏ ; thằng này nó ; thằng này ; thằng ; thằng đó ; thằng ấy ; thế anh ta ; thế hắn ; thế là hắn ; thế mà nó ; thế mà ; thế thì nó ; thế ; thể hắn ; thể họ ; thể ông ấy ; thốt ; thở ; thừa ; thực ra ; thực ; tim ; tin anh ; tin là hắn ; tin nó ; tin ổng ; tiê ; tiêm ; tiếp ; tiềnchơi ; tommy ; trai tôi ; trai ; trai ông ; tranh ; tri ; trong hắn ; trong ; trông hắn ; trông ; trông ổng ; trước hắn ; trước ; trưởng ; trả ; trọn ; trở ; tu là ; tu ; tuyệt ; tuổi ; tuộc ; tàn ; tán ; tên anh â ; tên kia ; tên này không ; tên này ; tên nó ; tên ; tên đó ; tìm ; tính ông ; tôi chỉ ; tôi coi cậu ấy ; tôi còn ; tôi có thể ; tôi có ; tôi nghe nói hắn ; tôi nghĩ nó ; tôi nó ; tôi nói cậu ta ; tôi phải ; tôi tin là hắn ; tôi ; tôi đã ; tư ; tư ́ ; tư ̣ ; tươ ; tươ ́ ; tướng ; tấn ; tất ; tỉa ; tỉnh ; tịnh ; tối ; tốt ; tổng ; tụi anh ; tức ; từ ; từ đó ông ấy ; từng ; tự hắn ; tự mình ; tự nó ; u ; u ông ; uh ; va ; va ̀ hă ; va ̀ hă ́ ; va ̀ ; van ; vanko ; viên ; việc anh ta ; việc ông ấy ; vua ; vua ấy ; và anh ta ; và anh ; và anh ấy ; và cậu ấy ; và em ; và hắn ; và khi ông ta ; và ngài ; và ngươi ; và người ; và người đó ; và nó ; và rồi nó ; và tôi ; và ; và ông ; và ông ấy ; và ông ấy đã ; và ảnh ; và ổng ; vâng ; vì anh ấy ; vì hắn ; vì mình ; vì ngài ; vì nó ; vì ; vì ông ; vì ông ấy ; vì đã ; vì ảnh ; vì ấy ; vì ổng ; vô ; vượt ; vẫn ; vật ; vậy hãy ; vậy hắn ; vậy mà hắn ; vậy mà ông ấy vẫn ; vậy mà ông ấy ; vậy nó ; vậy tôi ; vậy ; vị thần ; vị vua này ; vị vua ; vị ; vịt ; vốn ; với anh ; với nó ; vừa ; wheeler ; xem ; xi lại ; xi ; xếp ; xứng ; xử ; y hă ; y hă ́ ; y ; y đang ; yeah ; yêu ; ¢ ; ­ u ; ­ u ¥ y ; ­ ; à ; â ; â ́ ; â ̉ ; ãy ; ðoạn ngài ; ðoạn ; ðương ; ðấng ; ðấng ấy ; ðức chúa ; ðức ; ó ; ô ; ô ̉ ng ; ô ̉ ; ô ̣ ng ta ; ông anh ta ; ông biết ông ta ; ông bác ; ông bố như ; ông bố ; ông cho ; ông cháu ; ông chủ ; ông còn ; ông có ; ông cũng ; ông cụ ; ông già ; ông hãy ; ông khi ông ta ; ông kia ; ông là người ; ông là ; ông lão ; ông lại ; ông mới ; ông nhà ; ông này ; ông nên ; ông phải ; ông ra ; ông ta có ; ông ta cũng ; ông ta lại ; ông ta sẽ ; ông ta ; ông ta ông ta ; ông ta đi ; ông ta đã ; ông ta được ; ông ta để nó ; ông thì ; ông ; ông áy ; ông â ; ông â ́ y ; ông â ́ ; ông ây ; ông ông ; ông ý ; ông đã ; ông đó ; ông đúng ; ông được ; ông đấy ; ông ấy cho ; ông ấy có thể ; ông ấy có ; ông ấy lại ; ông ấy sẽ ; ông ấy tin ta ; ông ấy ; ông ấy ông ấy ; ông ấy đang ; ông ấy đi ; ông ấy đã ; õng ; úy ; ý mình ; ý ; ăn ; đa ; đa ́ ; đang ; đi ; điệp ; đo ; đo ́ ; đu ; đàn ông ; đáng ; đánh vậy ; đáp ; đâu ; đây anh ấy ; đây ; đã làm ; đã trở ; đã ; đê ; đê ̀ ; đó anh ta ; đó anh ; đó anh ấy ; đó cũng ; đó hắn ; đó là ; đó ngài ; đó người ; đó nó ; đó thôi ; đó ; đó ông ta ; đó ông ; đó ông ấy ; đó đúng ; đó ổng ; đúng hắn ; đúng là cậu ; đúng là hắn ; đúng nó ; đúng ; đưa bé ; đưa hắn ; đưa ; đương nhiên ông ta ; đương ; được anh ta ; được anh ấy ; được hắn ; được mình ; được thằng ; được tìm ; được ; đấng ; đấy hắn ; đầy ; đắng ; đặng ; đặt ; đến ; đề ; để nó ; để ; địch ; đối ; đồ ; đồng hắn ; đồng ; đỗi người ; đỗi ; đứa ; đức ngài ; đứng ; đực ; ̀ anh ta ; ̀ anh ; ̀ anh â ; ̀ anh â ́ ; ̀ cha ; ̀ câ ; ̀ câ ̣ u ta ; ̀ hă ; ̀ hă ́ n ta ; ̀ hă ́ n ; ̀ hă ́ ; ̀ i ga ; ̀ i ga ̃ ; ̀ i la ; ̀ i la ̣ i ; ̀ i la ̣ ; ̀ i ông ta ; ̀ khi ; ̀ n ông ; ̀ ng anh ta ; ̀ ng hă ; ̀ ng hă ́ ; ̀ ng no ; ̀ ng ông â ; ̀ ngươ ; ̀ người ; ̀ no ; ̀ no ́ ; ̀ y ; ̀ y đang ; ̀ ; ̀ ông ta ; ̀ ông ; ̀ ông â ; ̀ ông â ́ y ; ̀ ông â ́ ; ̀ đo ; ̀ đo ́ ; ̀ đê ; ̀ đê ̀ ; ́ cha ; ́ câ ; ́ câ ̣ ; ́ hă ; ́ hă ́ ; ́ i ông ta ; ́ khi ; ́ n no ; ́ n no ́ cha ; ́ ng được ; ́ u ; ́ y hă ; ́ y hă ́ ; ́ y ; ́ ; ́ ông ; ̃ anh ta ; ̃ ngươ ; ̉ hă ; ̉ i anh ta ; ̉ khi ; ̉ la ; ̉ ng anh ta ; ̉ ông ; ̉ đo ; ̣ ; ạ ; ảnh chỉ ; ảnh có ; ảnh không ; ảnh là ; ảnh làm ; ảnh muốn ; ảnh thì ; ảnh ; ảnh đang ; ảnh đã ; ảnh đúng ; ấy anh ; ấy chính ngài ; ấy có ; ấy hắn ; ấy hẳn ; ấy không ; ấy là người ; ấy là ; ấy là ðấng ; ấy lại ; ấy mà ; ấy ngài ; ấy người phải ; ấy người ; ấy thì ; ấy tôi ; ấy ; ấy đó ; ấy đến ; ấycó ; ắt là người ; ắt là ; ắt ngài ; ắt ; ổn ; ổng còn ; ổng có ; ổng cũng ; ổng không ; ổng là ông ; ổng lại ; ổng nói ; ổng sẽ ; ổng ; ổng đã ; ở ; ừ ;

May be synonymous with:
English English
he; atomic number 2; helium
a very light colorless element that is one of the six inert gasses; the most difficult gas to liquefy; occurs in economically extractable amounts in certain natural gases (as those found in Texas and Kansas)

May related with:
English Vietnamese
he
* đại từ
- nó, anh ấy, ông ấy... (chỉ người và động vật giống đực)
* danh từ
- đàn ông; con đực
- (định ngữ) đực (động vật)
he
a ấy ; ah ; ai anh ; ai không ; ai ra ; ai ; ai đó ; alexander ; ali ; ali đã ; ang ta ; anh biết ; anh bạn ; anh bắt ; anh cha ; anh cha ̀ ng ; anh cha ̀ ; anh chàng ; anh collins ; anh con ; anh còn ; anh có ; anh cô ; anh em ; anh họ ; anh không ; anh kia ; anh mà ; anh người ; anh no ; anh no ́ ; anh này ; anh nói ; anh ra đã ; anh ta chính là người ; anh ta chỉ ; anh ta có ; anh ta cũng ; anh ta lại ; anh ta mà ; anh ta mới ; anh ta sẽ ; anh ta ; anh ta đã ; anh thì ; anh thằng ; anh tôi ; anh ; anh â ; anh â ́ y no ; anh â ́ y ; anh â ́ ; anh ây ; anh ý ; anh đã ; anh đó ; anh đó đã ; anh đúng ; anh ấy anh ấy ; anh ấy còn ; anh ấy cũng ; anh ấy không ; anh ấy lại ; anh ấy phải ; anh ấy sẽ ; anh ấy thì ; anh ấy ; anh ấy đã ; anh ấy đã ảnh ; anh ấy được ; atom ; ba người ; ba ; bach ; ban ; barney ; beethoven ; bi ; biến ; biết hắn ; biết nó ; biết thằng này nó ; bj ; blake ; bo ; bolt ; bourne ; bà ; bác sĩ ; bác ; bác ý ; bác ấy ; bâ ; bây ; bèn ; bé ; bé đó ; bò ; bô ; bạn anh ; bạn con ; bạn ; bạn đó ; bạn ấy ; bả ; bảo hắn ; bảo là ; bảo ta ; bảo ; bắn ; bắt ; bệ ; bệnh ; bị ; bịnh ; bọn chúng ; bọn nó ; bọn ; bố anh ; bố bạn ; bố cháu ; bố con ; bố còn ; bố cô ; bố cũng ; bố cậu ; bố em ; bố hắn ; bố là ; bố mình ; bố sẽ ; bố tôi ; bố ; bố ông ; bố đã ; bốc ; bối ; bởi vì ; cai ; camera ; cha anh ; cha cháu ; cha chú ; cha con là ; cha con ; cha có ; cha cô ; cha cậu ; cha không ; cha lại ; cha mày ; cha mình ; cha nó ; cha ta có ; cha ta ; cha tôi lại ; cha tôi ; cha ; cha ̀ ng ; cha ̀ ; chi ; chiếc ; cho anh ta ; cho anh ; cho hắn ; cho lão ; cho người ; cho nó ; cho ; cho ông ta ; cho ảnh ; cho ổng ; chris ; chu ; chu ́ â ; chu ́ â ́ y ; chu ́ â ́ ; chuyên gia ; chuyên ; chuyện ; chàng ; chàng đây ; chàng ấy ; chào ; cháu bé ; cháu chú ; cháu nó ; cháu ; cháu đã ; chính anh ; chính anh ấy ; chính cậu ; chính hắn ; chính hắn đã ; chính họ ; chính là ổng ; chính ngài ; chính người ; chính nó ; chính ; chính ông ; chú bé ; chú nhóc ; chú ta ; chú vịt ; chú ; chú đó ; chú ấy sẽ ; chú ấy ; chúa ; chúng bị ; chúng chắc ; chúng mày ; chúng nó ; chúng ta ; chúng thần ; chúng tôi ; chúng tôi đã ; chúng ; chúng đã ; chúng ấy ; chúng ở ; chúngta ; chăng ; chưa ; chạy ; chắc chắn lão ta ; chắc cậu ; chắc hắn ; chắc hẳn ; chắc là anh ấy ; chắc là hắn ; chắc là ; chắc nó ; chắc ; chắc ông ; chắc ổng ; chắn hắn ; chẳng phải ông ; chẳng ; chết ; chỉ ; chị ấy ; chịu ; chồng con ; chồng nó ; chồng tôi ; chồng ; chủ nhân ; chủ nó ; chủ ; chủ ấy ; chứ ; chừng ; co ; co ́ ; cobalt ; coi nó ; coi ; con bé ; con chiên ; con mình ; con ngươi ; con người của anh ấy ; con người ; con người đó ; con nói anh ta ; con ta ; con trai tôi ; con trai ; con trai ông ; con và ; con ; con ông ; con đã ; cuối cùng ông ấy ; các cậu ; các người ; các ông ; cách anh ấy ; cái anh ta ; cái thằng ấy ; cái ; câ ; câ ̣ u ta ; câ ̣ u ; câ ̣ u â ; câ ̣ u â ́ y ; câ ̣ u â ́ ; câ ̣ ; câu ta ; còn ai ; còn anh ta thì ; còn anh ; còn cha thì ; còn cha ; còn cái anh ; còn cậu ; còn hắn ; còn ; có lẽ hắn ; có lẽ ông ; có người ; có nó ; có thế anh ta ; có thể hắn ; có thể họ ; có ; có đáp ; cô bé ; cô có ; cô không ; cô ta ; cô ; cô đã ; cô ấy ; cũng có ; cũng ; cơ ; cướp ; cả nó ; cả ; cầu ; cậu bé này ; cậu bé ; cậu bé ấy ; cậu chàng ; cậu chủ ; cậu không thể ; cậu không ; cậu mới ; cậu nghĩ cậu ; cậu nhóc ; cậu này ; cậu phải ; cậu ta có ; cậu ta cũng ; cậu ta lại ; cậu ta mới là ; cậu ta mới ; cậu ta nó ; cậu ta ; cậu tao ; cậu ; cậu ý ; cậu ấy có ; cậu ấy lại ; cậu ấy ; cậu ấy đang ; cố ; cố ấy ; cổ ; cụ ; cụ ấy ; của anh ta ; của anh ; của anh ấy ; của chúng ta ; của chúng ; của cậu ta ; của haman ; của hắn ; của mình ; của nó ; của ông ta ; của ông thì ; của ông ; của ông ông ; của ông ý ; của ông ấy ; của ảnh ; của ổng ; cứ ; cực ; danh ; dav ; dave ; derek ; despereaux ; dude ; dân ; dó ; dù anh ; dù gì anh ; dù hắn ; dù ta ; dường ấy ; dượng ; dặn ; dễ ; e người ; em bé ; em có ; em không ; em tao ; em ; em ấy ; ga ; giành ; giăng ; giết ; giờ anh ta ; giờ hắn ; giờ ngài ; giờ người ; giờ nó ; giờ thì ; giờ vẫn ; giờ ; giờ ông ta ; giờ ông ; giờ ông ấy ; giờ ổng ; giục ; goering ; govenor ; gâ ; gã cũng ; gã này ; gã ta ; gã ; gã đó ; gã ấy ; gì anh ấy ; gì cậu ta ; gì hắn ; gì nó ; gì ông ấy ; gì đó ; gõ ; h ; haman ; hamlet ; hans ; harold ; hay ; he ông ; hector ; henry ; ho ; ho ̣ ; hollywood ; hoàng tử ; hoàng ; hoặc ; huynh â ; huynh ấy ; hy ; há ; hán ; hình ; hôm ; hă ; hă ́ n he ; hă ́ n he ́ ; hă ́ n no ; hă ́ n ta ; hă ́ n ; hă ́ n đa ; hă ́ ; hăn ta ; hăn ; hướng ; hạ ; hả ; hắc ; hắn chính ; hắn chẳng ; hắn chỉ ; hắn cài ; hắn còn ; hắn có ; hắn cũng ; hắn cứ ; hắn giết ; hắn hình ; hắn không thể ; hắn không ; hắn kia ; hắn là người ; hắn là ; hắn làm ; hắn lại ; hắn muốn ; hắn mà ; hắn ngài ; hắn nhất ; hắn nói ; hắn phải ; hắn sẽ ; hắn ta có ; hắn ta không ; hắn ta lại ; hắn ta ; hắn thì ; hắn thì được ; hắn thật ; hắn ; hắn đang ; hắn đi ; hắn đã ; hắn đúng là ; hắn đúng ; hắn đến ; hắng ; hằn ; hẳn nhiên ; hẳn ; hẳn ông ; hề ; hễ ; họ có ; họ mới ; họ tìm ; họ ; họ đã ; hồi ; hồi đó cha ; hồi đó ổng ; hứa ; i anh ta ; i anh ; i ; i ông ta ; i đã ta ; i đã ta ̣ ; im ; j nó ; jake ; james ; joe ; jon ; jêsus ; kay ; khi anh ; khi bố ; khi dân ; khi hắn ; khi người ; khi nó ; khi ; khi ông ; khi ảnh ; khiến ; khodorkovsky ; khôn ; không biết thằng này nó ; không hề ; không như anh ; không nó ; không phải ; không thế thì nó ; không thể ; không ; kia ; kludd ; kẻ nào ; kẻ ; kẻ đó ; kẻ ấy ; kết ; kỵ ; la ̀ anh â ; la ̀ anh â ́ ; la ̀ câ ̣ u ta ; lapierre ; lee còn ; lee ; leo ; lincoln ; liền ; liệu muốn ; loomis ; love ; luôn ; là anh ta ; là anh ; là anh ấy ; là bé ; là chàng ; là cậu ta ; là hắn ta ; là hắn ; là không ; là kẻ ; là mình ; là người ; là nó cũng ; là nó ; là tên ; là tôi ; là vua ; là ; là ông ta ; là ông ; là ông đã ; là ông ấy ; là đã ; là ảnh ; là ổng ; làm cho ; làm ; lão còn ; lão ta ; lão ; lão đã ; lão ấy ; lúc nào hắn ; lúc ; lúc đó nó ; lúc ấy anh ấy ; lúc ổng ; lại nó ; lại thì ; lại ; lại ông ấy ; lại đây ; lấy ; lập ; lẽ hắn ; lẽ ông ; lịnh ; lừa ; mang ông ; matthew ; micheal ; mozart ; muốn ; mà anh ta ; mà anh ; mà anh ấy ; mà bố ; mà chúa ; mà còn ; mà cô ấy ; mà cậu bé ; mà cậu ta ; mà cậu ; mà cậu ấy ; mà gã ; mà hãy ; mà hắn còn ; mà hắn cũng ; mà hắn ; mà là anh ấy ; mà lão ; mà mình ; mà ngài ; mà người ; mà nó ; mà ta ; mà thần ; mà tu ; mà tôi ; mà ; mà ông ta sẽ ; mà ông ta ; mà ông ; mà ông ấy ; mà đã ; mà ảnh ; mà ổng ; mày ; mình chính ; mình chúa ; mình lão ; mình muốn ; mình ngài ; mình người ; mình người đương ; mình nó ; mình rồi ; mình thì lại ; mình thì ; mình ; mình đã ; mình ảnh ; mình ổng ; mô ; môn ; mồi ; một anh chàng ; một người ; một thằng ; một ; mới ; n anh ta ; n hă ; n no ; n no ́ cha ; n â ; n ông ; nagasawa ; nam ; ng anh ta ; ng hă ; ng hă ́ ; ng no ; ng nó ; ng ta ; ng ông ; ng ông â ; nga ; nga ̀ i ta ; nga ̀ i ; nga ̀ y ; nga ̀ ; ngay ; nghe nói ông ấy ; nghe ; nghĩ hắn ; ngoài ; nguời ; ngài bèn ; ngài chưa ; ngài còn ; ngài có ; ngài cũng ; ngài không ; ngài là ; ngài lại ; ngài mà ; ngài nói ; ngài thì ; ngài tự ; ngài và ; ngài ; ngài đang ; ngài đã ; ngài ấy ; ngươ ; ngươ ̀ ; ngươi ; người anh ; người bèn ; người bố ; người cha ; người chính ; người chưa ; người chỉ ; người chủ ; người con ; người còn ; người có ; người cũng ; người hắn ; người hẳn ; người không ; người kia lại ; người kia ; người liền ; người lại ; người người ; người như ; người nào ; người này ; người sẽ ; người ta ; người thì ; người thế ; người trên ; người tôi ; người vẫn ; người ; người đang ; người đi ; người đã ; người đó là ; người đó ; người đưa ; người đương ; người ấy ; người ấy đã ; ngườila ; nhiên là ảnh ; nhà ; nhân ; nhìn ; nhóc ; như anh ấy ; như nó ; như thế ; như vậy tôi ; như ; nhưng anh ta ; nhưng anh ; nhưng anh ấy ; nhưng cậu ta ; nhưng cậu ; nhưng gã ; nhưng hă ; nhưng hă ́ n ; nhưng hă ́ ; nhưng hắn ; nhưng lại ; nhưng ngài ; nhưng người ; nhưng nó ; nhưng nếu ; nhưng rồi ; nhưng theo tôi biết thì cô ấy ; nhưng thầy ; nhưng tên ; nhưng tôi ; nhưng ; nhưng ông ta ; nhưng ông ; nhưng ông ấy ; nhưng ảnh ; nhưng ổng ; nhảy ; nhấp ; nhất ; nhậm ; nhỉ ; những gì cậu ta ; no ; no ́ cha ; no ́ i ra ; no ́ i ; no ́ ; nàng ; nào anh ta ; nào anh ; nào hắn ; nào mình ; nào ngài ; nào người ; nào ; nào ông ta ; nào ông ; nào ổng ; này hắn ; này mình ; này ông ta ; này ông ấy ; nên bố ; nên cũng ; nên hắn ; nên ngài ; nên người ; nên ngồi ; nên nó ; nên ; nên ổng ; nó anh ; nó ch ; nó chính ; nó chẳng ; nó chỉ ; nó còn ; nó có ; nó cũng ; nó cứ ; nó i ; nó không ; nó là người ; nó là thằng ; nó là ; nó làm ; nó lại ; nó muốn ; nó mà ; nó nó ; nó phải ; nó sẽ ; nó ta ; nó thì ; nó tài ; nó tên ; nó ; nó ã ; nó đang ; nó đi ; nó đánh ; nó đã ; nó đúng ; nó đương ; nó ấy ; nói anh ta ; nói hắn ; nói ; nơi ; nếu anh ta ; nếu anh ; nếu cậu ấy ; nếu hắn ; nếu nó ; nếu ; nếu ông ; nếu ổng ; nổ ; nữa hắn ; nữa thì hắn ; oliver ; ong ta ; ooh ; optimus ; park ; paul ; phài ; phán ; phải anh ta ; phải nó ; phải ; pierce ; r ; ra anh ta ; ra anh ấy ; ra cậu ; ra hắn ; ra nó ; ra ; ra ông ; ray ; rick ; riley ; rod ; ryan ; ràng ; rô ; rô ̀ ; rõ ; rút ; rất ; rằng hắn ; rằng nó ; rằng ; rằng ông ; rềibền ; rồi anh ta ; rồi anh ; rồi hắn sẽ ; rồi hắn ; rồi lại ; rồi người ; rồi nó ; rồi ; rồi ông ; rồi ổng ; sao anh ấy ; sao ; sau hắn ; sau nó ; sau ; sau đó họ ; sau đó ; shi ; sisyphus ; song ; sung ; sóc ; sư ; sản ; sẽ ; sổ ; sứ ; sứ đó ; t ngươ ; ta có ; ta hă ; ta hă ́ ; ta mà ; ta ra ; ta ta ; ta thì ; ta ; ta đã ; ta đó ; ta ̀ ; ta ́ ; ta ̣ ; tay chuyên ; thay ; thi ; thi ̀ ; thiên ; thiếu ; thua nó ; thây ; thì ai ; thì ai đó ; thì anh ta lại ; thì anh ta ; thì anh ; thì anh ấy ; thì bèn ; thì cha ; thì con ; thì có ; thì cậu bé ; thì giờ hắn ; thì giờ này ổng ; thì hắn phải ; thì hắn ; thì ngài ; thì người bèn ; thì người hẳn ; thì người ; thì người đó ; thì nó ; thì thằng bé ; thì vua ; thì ; thì ông ta ; thì ông ; thì ông ấy ; thì đó ; thì được ; thì ảnh ; thì ổng lại ; thì ổng ; thông ; thă ; thă ̀ ng ; thă ̀ ; thưa ngài ; thương ; thảm ; thấy hắn ; thấy nó ; thấy ; thấy ông ta ; thần ; thần đó ; thầy ; thầy đã ; thầy ấy ; thậm ; thật hắn ; thật ; thật ảnh ; thắng ; thằng bé ; thằng bé đó ; thằng cha ; thằng già ; thằng kia ; thằng nhãi ; thằng nhóc ; thằng nhỏ ; thằng này nó ; thằng này ; thằng ; thằng đó ; thằng ấy ; thế anh ta ; thế hắn ; thế là hắn ; thế mà nó ; thế mà ; thế thì nó ; thế ; thể hắn ; thể họ ; thể ông ấy ; thốt ; thực ra ; thực ; tim ; tin anh ; tin là hắn ; tin nó ; tin ổng ; tiê ; tiêm ; tiếp ; tommy ; trai ; trai ông ; tranh ; tri ; trong hắn ; trông hắn ; trông ; trông ổng ; trước hắn ; trước ; trưởng ; trả ; trọn ; tuộc ; tàn ; tán ; tên anh â ; tên kia ; tên này không ; tên này ; tên nó ; tên ; tên đó ; tìm ; tính ông ; tô ; tôi chỉ ; tôi coi cậu ấy ; tôi còn ; tôi có thể ; tôi có ; tôi không biết tên anh ta ; tôi nghe nói hắn ; tôi nghĩ nó ; tôi nó ; tôi nói cậu ta ; tôi sẽ ; tôi tin là hắn ; tôi ; tôi đã ; tư ; tươ ; tất ; tỉa ; tối ; tổng ; tụi anh ; tức ; từ ; từ đó ông ấy ; từng ; tự hắn ; tự mình ; tự nó ; tự ; u ; u ¥ y ; uh ; va ; va ̀ hă ; va ̀ hă ́ ; va ̀ ; vanko ; viên ; việc anh ta ; việc ông ấy ; vua ; vua ấy ; và anh ta ; và anh ; và anh ấy ; và cậu ấy ; và em ; và hắn ; và khi ông ta ; và ngài ; và ngươi ; và người ; và người đó ; và nó ; và rồi nó ; và tôi ; và ; và ông ; và ông ấy ; và ông ấy đã ; và ảnh ; và ổng ; vâng ; vì anh ấy ; vì hắn ; vì mình ; vì ngài ; vì nó ; vì ; vì ông ; vì ông ấy ; vì đã ; vì ảnh ; vì ấy ; vì ổng ; vô ; vượt ; vẫn ; vật ; vậy hãy ; vậy hắn ; vậy mà hắn ; vậy mà ông ấy vẫn ; vậy mà ông ấy ; vậy nó ; vậy tôi ; vậy ; vị thần ; vị vua này ; vị vua ; vịt ; vốn ; với anh ; với nó ; vừa ; wheeler ; xem ; xi lại ; xi ; xếp ; xứng ; y hă ; y hă ́ ; y ; y đang ; y ́ ông â ́ y ; yêu ; ¢ ; ¥ y ; à ; â ; â ́ ; ðoạn ngài ; ðấng ; ðấng ấy ; ðức chúa ; ðức ; ó ; ô ; ô ̉ ; ô ̣ ng ta ; ông anh ta ; ông biết ông ta ; ông bác ; ông bố như ; ông bố ; ông cho ; ông cháu ; ông chủ ; ông còn ; ông có ; ông cũng ; ông cụ ; ông già ; ông hãy ; ông khi ông ta ; ông kia ; ông là người ; ông là ; ông lão ; ông lại ; ông mới ; ông nhà ; ông này ; ông nên ; ông nó ; ông phải ; ông ra ; ông ta có ; ông ta cũng ; ông ta lại ; ông ta sẽ ; ông ta ; ông ta ông ta ; ông ta đi ; ông ta đã ; ông ta được ; ông ta để nó ; ông thì ; ông ; ông áy ; ông â ; ông â ́ y ; ông â ́ ; ông ây ; ông ông ; ông ý ; ông đã ; ông đó ; ông đúng ; ông được ; ông đấy ; ông ấy cho ; ông ấy có thể ; ông ấy có ; ông ấy lại ; ông ấy sẽ ; ông ấy tin ta ; ông ấy ; ông ấy ông ấy ; ông ấy đang ; ông ấy đi ; ông ấy đã ; õng ; úy ; ý mình ; ý ; ăn ; đa ; đang ; đi ; đo ; đo ́ ; đàn ông ; đánh vậy ; đánh ; đáp ; đâu ; đây anh ấy ; đây ; đã có ; đã ta ; đã ta ̣ ; đã trở ; đã ; đó anh ta ; đó anh ; đó anh ấy ; đó hắn ; đó là ; đó ngài ; đó người ; đó nó ; đó thôi ; đó ; đó ông ta ; đó ông ; đó ông ấy ; đó đúng ; đó ổng ; đúng hắn ; đúng là cậu ; đúng là hắn ; đúng nó ; đúng ; đưa bé ; đưa hắn ; đưa ; đương nhiên ông ta ; đương ; được anh ta ; được anh ấy ; được hắn ; được mình ; được ; đại ; đấng ; đấy hắn ; đầy ; đặng ; đặt ; đến ; đề ; để nó ; để ; địch ; đối ; đồng hắn ; đồng ; đỗi người ; đỗi ; đứa ; đức ngài ; đứng ; ̀ anh ta ; ̀ anh ; ̀ anh â ; ̀ anh â ́ ; ̀ cha ; ̀ câ ̣ u ta ; ̀ hă ; ̀ hă ́ n ta ; ̀ hă ́ n ; ̀ hă ́ ; ̀ i ông ta ; ̀ khi ; ̀ n ông ; ̀ ng anh ta ; ̀ ng hă ; ̀ ng hă ́ ; ̀ ng no ; ̀ ng ông â ; ̀ ngươ ; ̀ người ; ̀ no ; ̀ no ́ ; ̀ y ; ̀ y đang ; ̀ ; ̀ ông ta ; ̀ ông ; ̀ ông â ; ̀ ông â ́ y ; ̀ ông â ́ ; ́ hă ; ́ hă ́ ; ́ i ông ta ; ́ n no ; ́ n no ́ cha ; ́ u ; ́ y hă ; ́ y hă ́ ; ́ y ; ́ ; ́ ông ; ̃ anh ta ; ̃ ngươ ; ̉ hă ; ̉ i anh ta ; ̉ ng anh ta ; ̉ ông ; ̉ đo ; ̣ ; ạ ; ảnh chỉ ; ảnh có ; ảnh không ; ảnh là ; ảnh làm ; ảnh muốn ; ảnh thì ; ảnh ; ảnh đang ; ảnh đã ; ảnh đúng ; ấy anh ; ấy chính ngài ; ấy chính ; ấy còn ; ấy có ; ấy hắn ; ấy hẳn ; ấy không ; ấy là người ; ấy là ; ấy là ðấng ; ấy lại ; ấy mà ; ấy ngài ; ấy người phải ; ấy người ; ấy thì ; ấy tôi ; ấy vậy ; ấy ; ấy đó ; ấycó ; ắt là người ; ắt là ; ắt ngài ; ắt ; ổng còn ; ổng có ; ổng cũng ; ổng không ; ổng là ông ; ổng lại ; ổng nói ; ổng sẽ ; ổng ; ổng đã ; ở ; ừ ; 兩年之前加入我們球隊的 ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: