English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: hallucinating

Probably related with:
English Vietnamese
hallucinating
bị ảo giác thôi ; bị ảo giác ; gặp ảo giác ; là ảo giác ; tưởng tượng ra thế thôi ; ảo giác thôi mà ; ảo giác thôi ; ảo giác ;
hallucinating
bị ảo giác thôi ; bị ảo giác ; gặp ảo giác ; là ảo giác ; tưởng tượng ra thế thôi ; ảo giác thôi mà ; ảo giác thôi ; ảo giác ;

May be synonymous with:
English English
hallucinating; delirious
experiencing delirium

May related with:
English Vietnamese
hallucinate
* ngoại động từ
- gợi ảo giác
hallucination
* danh từ
- ảo giác
hallucinative
* tính từ
- gây ảo giác (chỉ mục đích)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: