English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: hallelujahs

Probably related with:
English Vietnamese
hallelujahs
bài hát ca ngợi chúa ;
hallelujahs
bài hát ca ngợi chúa ;

May related with:
English Vietnamese
hallelujah
* danh từ
- bài hát ca ngợi Chúa
hallelujah
alleluja ; danh ; hallelujah ấy ; mừng tên người ; sao ; vinh danh thiên chúa trên trời ; vinh danh ; vinh ; đội ơn chúa ; ơn chúa ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: