English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: editors

Probably related with:
English Vietnamese
editors
ban biên tập ; biên tập viên ; các tổng biên tập ; người biên tập ; nhà biên soạn ; nhà biên tập ; nhà ; những nhà biên tập ;
editors
ban biên tập ; biên tập viên ; các tổng biên tập ; người biên tập ; nhà biên soạn ; nhà biên tập ; những nhà biên tập ;

May related with:
English Vietnamese
editor-in-chief
* danh từ, số nhiều editors-in-chief
- chủ bút, tổng biên tập
editors-in-chief
* danh từ, số nhiều editors-in-chief
- chủ bút, tổng biên tập
managing editor
* danh từ
- chủ bút
sports-editor
* danh từ
- chủ nhiệm mục thể thao (trong báo)
editor program
- (Tech) chương trình biên soạn
graphics editor
- (Tech) chương trình biên soạn đồ họa
city editor
- (anh) nhà báo chịu trách nhiệm về tin tức tài chính (trên một tờ báo)
- (Mỹ) nhà báo chịu trách nhiệm về tin tức địa phương
co-editor
* danh từ
- người cùng xuất bản
news-editor
* danh từ
- biên tập viên mục tin thời sự (trên báo)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: