English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: diffusionism

Probably related with:
English Vietnamese
diffusionism
phần chủ nghĩa bất đồng ;
diffusionism
phần chủ nghĩa bất đồng ;

May related with:
English Vietnamese
diffusion capacitance
- (Tech) điện dung khuếch tán
diffusion coefficient
- (Tech) hệ số khuếch tán
diffusion conductance
- (Tech) dẫn điện khuếch tán
diffusion constant
- (Tech) hằng số khuếch tán
diffusion current
- (Tech) dòng điện khuếch tán
emitter diffusion mask
- (Tech) màn che khuếch tán cực phát xạ
emitter diffusion
- (Tech) khuếch tán cực phát xạ
floating-diffusion amplifier
- (Tech) bộ khuếch đại khuếch tán phù động
grown diffusion
- (Tech) khuếch tán tăng
diffusional
* tính từ
- xem diffuse
self-diffusion
* danh từ
- sự tự khuếch tán
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: