English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: describing

Probably related with:
English Vietnamese
describing
diễn tả ; miêu tả ; mô tả lại ; mô tả triệu ; mô tả về ; mô tả ; nói ; tả trên giấy ; tả ; việc mô tả ; về ; đưa tin về ;
describing
diễn tả ; miêu tả ; mô tả lại ; mô tả triệu ; mô tả về ; mô tả ; nói ; tả trên giấy ; tả ; việc mô tả ; về ; đưa tin về ;

May related with:
English Vietnamese
describable
* tính từ
- có thể tả, diễn tả được, mô tả được, miêu tả được
describe
* ngoại động từ
- tả, diễn tả, mô tả, miêu tả
- vạch, vẽ
=to describe a circle with a pair of compasses+ vạch một vòng tròn bằng com-pa
- cho là, coi là; định rõ tính chất
=he described hinself as a doctor+ nó tự xưng là bác sĩ
describer
* danh từ
- người tả, người mô tả, người miêu tả
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: