English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: zmodem

Best translation match:
English Vietnamese
zmodem
- Một giao thức truyền tệp dùng cho các máy tính cá nhân, cho phép thực hiện truyền các tệp tin máy tính không bị lỗi một cách dễ dàng thông qua hệ thống điện thoại Sau XMODEM thì ZMODEM là một giao thức truyền tệp phổ dụng nhất

May related with:
English Vietnamese
zmodem
- Một giao thức truyền tệp dùng cho các máy tính cá nhân, cho phép thực hiện truyền các tệp tin máy tính không bị lỗi một cách dễ dàng thông qua hệ thống điện thoại Sau XMODEM thì ZMODEM là một giao thức truyền tệp phổ dụng nhất
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: