English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: your

Best translation match:
English Vietnamese
your
* tính từ sở hữu
- của anh, của chị, của ngài, của mày; của các anh, của các chị, của các ngài, của chúng mày
=show me your hands+ đưa tay anh cho tôi xem
=is this your own book?+ đây có phải là quyển sách của anh không?

Probably related with:
English Vietnamese
your
a anh ; a con ; a các anh ; a cô ; a mày ; a ngươ ; a ngươi ; a ; a ông ; a ̀ ; a ́ ; anh a ; anh a ̀ ; anh biết cha ; anh bạn ; anh cho ; anh chính ; anh chị ; anh cu ; anh còn ; anh có thể ; anh có ; anh cô ; anh cũng ; anh cả ; anh cậu ; anh của cậu ; anh của ; anh em lại ; anh em ; anh em được ; anh hãy ; anh không ; anh là ; anh làm ; anh muốn em ; anh mà là ; anh mà ; anh mẹ ; anh một ; anh n ; anh nên ; anh nói với em ; anh nói ; anh nữa rồi ; anh phải không ; anh phải ; anh ra ; anh rồi ; anh sẽ ; anh ta nói ; anh ta ; anh thì ; anh trong ; anh tôi ; anh từ ; anh vì ; anh vậy ; anh ; anh đi ; anh đi được ; anh đây ; anh đã ; anh đó ; anh được ; anh đấy ; anh đến ; anh để ; anh ấy ; ba cậu ; ba ; ba ̀ i ; ba ̀ ; ba ́ c ; ba ̉ n ; ba ̉ ; ban ; bay ; bi ; biết của anh ; biết lý ; biết ; buồn ; buổi ; bà con ; bà lại ; bà phải ; bà ; bà đến ; bài ; bàn ; bác của ; bác ; bác đấy ; báo ; bên anh ; bên cậu ; bên ; bình ; bóp ; bước ; bạn anh ; bạn bạn ; bạn bị ; bạn còn ; bạn có ; bạn cô ; bạn cả ; bạn của ; bạn không ; bạn là ; bạn làm ; bạn lại ; bạn mày ; bạn mình ; bạn một ; bạn nên ; bạn phải ; bạn sẽ ; bạn thấy ; bạn với anh ; bạn ; bạn đi ; bạn đó ; bạn được ; bạn đấy ; bạn đến ; bạn ấy ; bản ; bảo cậu ; bảo của ; bảo ; bắn ; bằng ; bệ ; bị ; bọn mày ; bọn ; bỏ ; bố mẹ ; bố ; bộ ; bội ; bữa ; c cu ; c cô ; c ; c ông ; ca của anh ; ca ; ca ́ c anh ; ca ́ c ; ca ́ ch ; ca ́ i ; ca ́ ; ca ̉ ; canh ; cha anh ; cha của ; cha em ; cha không ; cha ngươi ; cha ra ; cha ; chiếc ; chiến ; cho anh em ; cho anh ; cho anh được ; cho bà ; cho bác ; cho bạn ; cho bộ ; cho chú ; cho con ; cho các bạn ; cho các ngươi ; cho các người ; cho các ; cho cô ; cho cậu mà ; cho cậu rồi ; cho cậu ; cho em ; cho mi ; cho mày ; cho mình ; cho mẹ ; cho ngài ; cho ngươi mà ; cho ngươi ; cho ngươi đó ; cho người ; cho nhà ; cho sự ; cho tôi ; cho tôi điện ; cho tớ ; cho việc ; cho ; cho ông ; cho đến khi ông ; chuyến ; chuyện anh ; chuyện cô ; chuyện của anh ; chuyện của ; chuyện mày ; chuyện ; chuẩn ; cháu của ; cháu ; cháu đi ; cháu đã ; cháu đó ; chân của ; chân ; chìa ; chích ; chính anh ; chính xác ; chính ; chî ; chú mày ; chú ; chúng mày ; chúng ta là ; chúng ; chặt ; chết ; chỉ bà ; chị ; chốt ; chồng của ; chồng ; chổ ; chỗ cô ; chỗ cậu ; chỗ ; chủ ; chứ ; chứng ; chữ ; co ̀ n ; co ̀ ; con anh ; con biết ; con bạn ; con con ; con có ; con cậu ; con của ; con không ; con không được ; con làm ; con mày ; con mình ; con người của cậu ; con người tôi ; con người ; con nói ; con phải ; con ; con à ; con ông ; con đang ; con đi ; con đã ; cu ; cu ̀ ; cu ̉ a anh ; cu ̉ a ba ; cu ̉ a ba ̀ ; cu ̉ a cha ; cu ̉ a con ; cu ̉ a câ ; cu ̉ a cô ; cu ̉ a em ; cu ̉ a mi ; cu ̉ a mi ̀ ; cu ̉ a ngươi ma ̀ ; cu ̉ a ngươi ; cu ̉ a ngươi đi ; cu ̉ a ; cu ̉ a ông ; cu ̉ a ông đi ; cu ̉ ; cuô ; cuô ̣ ; cuốn ; cuộc ; cà ; cài ; cá ; các anh ; các anh đã ; các bài ; các bạn ; các bạn đi ; các bạn đã ; các cháu ; các con ; các cô ; các cậu làm ; các cậu ; các em ; các ngài ; các ngài đã ; các ngón ; các ngươi cũng ; các ngươi mà ; các ngươi ra ; các ngươi ; các ngươi được ; các người ; các nhà ; các nàng ; các nỗi ; các thứ ; các vị ; các ; các ông ; cách cô ; cách ; cái anh ; cái bạn ; cái của các ; cái của ; cái mà anh ; cái nhà ; cái này ; cái ; cánh ; cáo ; câ ̣ u ; câu ; cây ; cça ; còn anh ; còn các ; còn có thể cho cô ; còn cậu ; còn ; có cái ; có lẽ anh ; có mình ông ; có những ; có ; cóp ; cô a ; cô biết ; cô bạn ; cô bị ; cô cho ; cô chỉ là một ; cô chỉ là ; cô chỉ ; cô còn ; cô có ; cô em ; cô không ; cô không đi ; cô là ; cô muốn ; cô mà ; cô nói ; cô phải ; cô ra ; cô rồi ; cô ta bị ; cô thì ; cô và ; cô vào ; cô xuống ; cô ; cô đi ; cô đây ; cô đã ; cô đấy ; cô đến cho ; cô ̉ ; cô ấy ; công ; cùng anh ; cùng cô ; căn ; cũng là anh ; cơ thể cậu ; cơ thể ; cơ ; cơm ; cơn ; cả con ; cả người của ; cả ; cảm ; cảnh ; cấp người ; cấp ; cậu bị ; cậu cho ; cậu chỉ ; cậu các ; cậu có ; cậu cũng ; cậu không ; cậu là một ; cậu là ; cậu làm ; cậu lúc ; cậu lại ; cậu mà ; cậu mất ; cậu nhé ; cậu nói ; cậu rồi ; cậu ta ; cậu thì ; cậu thế ; cậu và ; cậu vì ; cậu xin ; cậu ; cậu đi ; cậu đã là ; cậu đó ; cậu được ; cậu đấy ; cậu ở ; cằn ; cổ ; cột ; của a ; của anh anh ; của anh bạn mà ; của anh bạn ; của anh chị ; của anh có ; của anh cùng ; của anh em lại ; của anh em ; của anh hơn anh ; của anh hơn anh ấy ; của anh không ; của anh là ; của anh làm anh ta ; của anh làm anh ; của anh làm ; của anh lại ; của anh mà ; của anh như ; của anh nữa ; của anh ra ; của anh sẽ ; của anh ta ; của anh thì ; của anh thì được ; của anh vì ; của anh ; của anh đi ; của anh đây này ; của anh đây ; của anh đã ; của anh đó ; của anh được ; của anh đấy ; của anh ấy ; của ba ; của bà ; của bà đó ; của bác cơ mà ; của bác cơ ; của bác ; của bác đó ; của bác đấy ; của bạn còn ; của bạn có ; của bạn cũng ; của bạn hay không ; của bạn hay ; của bạn không ; của bạn là gì ; của bạn là ; của bạn mới ; của bạn ra ; của bạn sẽ ; của bạn thì ; của bạn thôi ; của bạn trong ; của bạn và ; của bạn ; của bạn đi ; của bạn đó ; của bạn được không ; của bạn được ; của bệ ; của bọn mày ; của bọn ; của bố ; của cha ngươi ; của cha ; của cha đây ; của cha đó ; của cháu mà ; của cháu ; của cháu đó ; của chính bạn ; của chính mình ; của chú mày ; của chú ; của chúng bây ; của chúng mày ; của chúng ta ; của chúng ; của chị ; của con có ; của con hay ; của con mà ; của con này ; của con sao ; của con ; của con đi ; của con đó ; của con đấy ; của các anh phải ; của các anh ; của các bạn không ; của các bạn ; của các cháu ; của các chị ; của các con ; của các cô ; của các cậu ; của các em nữa ; của các em ; của các ngài ; của các ngươi ; của các người ; của các người đấy ; của các vị ; của các ; của các ông ; của cái ; của cô cho ; của cô có ; của cô cũng ; của cô em ; của cô không ; của cô là ; của cô mà ; của cô một ; của cô nào ; của cô nữa ; của cô ra ; của cô sẽ ; của cô ta ; của cô vào ; của cô ; của cô đi ; của cô đây ; của cô đó ; của cô được ; của cô đấy ; của cô ấy ; của cả ; của cậu cậu ; của cậu là ; của cậu lại ; của cậu mà ; của cậu rồi ; của cậu rồi đấy ; của cậu thì ; của cậu và cậu ; của cậu ; của cậu đi ; của cậu đó ; của cậu được ; của cậu đấy ; của cậu ấy ; của của anh ; của của chúng ta ; của của chúng ; của của ; của em có ; của em mà ; của em ra ; của em thì ; của em ; của em đi ; của em được ; của hai bạn ; của hai cô ; của hai người ; của hai ; của hoàng ; của họ ; của hội ; của mi nào ; của mi ; của mày anh ta ; của mày anh ; của mày mà ; của mày thì ; của mày và mày không ; của mày và mày không được ; của mày vậy ; của mày ; của mày đi ; của mày đây ; của mày được ; của mày đấy ; của mình bạn ; của mình có ; của mình cả ; của mình không ; của mình là ; của mình mà ; của mình như ; của mình rồi ; của mình ; của mình đi ; của mình được ; của mình đến ; của mấy anh ; của mấy người ; của mấy ; của mấy đứa ; của mẹ mà ; của mẹ ; của mọi người ; của ngài cũng ; của ngài không ; của ngài là ; của ngài ; của ngài đi ; của ngài đã ; của ngài được ; của ngươi ; của ngươi đi ; của ngươi đấy ; của người ta ; của người ; của nhà ngươi ; của nàng ; của nó ; của quý vị ; của quý ; của sư ; của ta lần ; của ta ; của tao ; của thầy ; của tôi bị ; của tôi ; của tôi đã ; của tụi cháu ; của tụi mày ; của tụi ; của ; của ông anh ; của ông bà ; của ông có ; của ông cũng ; của ông không ; của ông là ; của ông mà ; của ông nhé ; của ông nào ; của ông này ; của ông rồi ; của ông ; của ông đi ; của ông đây ; của ông đã ; của ông đó ; của ông được ; cứu ; cửa ra ; cửa ; da ; danh ; do anh ; dung ; dành ; dây ; dụng ; dự ; em anh ; em anh ấy có lại ; em anh ấy có ; em anh ấy ; em bị ; em cho ; em cu ; em có ; em của ; em không ; em lên ; em lại ; em mày ; em nhé ; em nào ; em phải ; em ra ; em thì ; em thù ; em ; em đi ; em đây ; em đã ; em đấy ; em ấy ; fải ; ghi ; ghế ; gia ; gia ́ ; giá ; giâ ; giúp ; giúp ông ; giải ; giấc ; giấy ; giặt ; giọng ; giờ bạn ; giữ ; gì anh nói với em ; gì con làm ; gì cậu ; gì tới anh cả ; gặp anh ; h ; hai anh ; hai cô ; hai ngươi ; hai người ; hai ; hai ông ; hay hành ; hoa ; hoàng ; huy ; huynh là ; huynh ; hy ; hàng ; hành ; hãy ; hình ; hòn ; hương ; hướng ; hưởng ; hả ; hậu ; hết ; hệ ; hồ ; hồi đó ông ; hồn mình ; hộ ; hộp ; hợp ; i anh ; i cho con ; i cho em ; i cu ̉ a cô ; i cô ; i em ; i ; i ông ; im ; khi anh ; khi bộ ; khi mà anh ; khiếu ; khoản ; khuôn ; khách ; khóa ; không còn chỗ ; không có vũ ; không nói ; không phải lúc ; không ; khả ; khẩu ; kiến ; kìa ; kí ; kính ; ký ; kĩ các ; kĩ ; kẻ ; kế ; kết ; kỷ ; kỹ ; la ̀ ba ; la ̀ ba ̣ ; la ̀ ; la ̣ i ; lau ; linh ; lo ; là anh ; là bạn ; là chúng ta ; là chúng ; là con ; là cô có ; là cô ; là cậu ; là của anh ; là của ; là không ; là ngươi ; là người anh ; là trí ; là ; là ông ; là ý của ; làm anh ; làm bà ; làm cậu ; làm ; làm ông ; làm được ; làn ; lên ; lên đi ; lòng ; lúc anh ; lúc bạn ; lúc này là ; lúc ; lý ; lũ ; lơ ; lơ ̀ i ; lơ ̀ ; lưng ; lương ; lưỡi ; lại cho con ; lại của em ; lại làm anh ; lại ; lấy làm ; lấy ; lần ; lắng ; lẹ ; lẽ anh ; lệnh ; lịch ; lỗ ; lời ; lợi ; lựa ; m ; ma ̀ ; mang ; may ; mi ; mi ̀ ; mi ̉ a ; miệng ngươi ; miệng ; mà anh ; mà bạn ; mà các ; mà cô ; mà cậu ; mà của em ; mà mày ; mà ; mà ông ; màn ; mày bị ; mày hãy ; mày là ; mày làm ; mày lên ; mày mà ; mày mày ; mày phải ; mày ra ; mày ra đi ; mày rồi ; mày sao ; mày thì có ; mày thì ; mày xem ; mày ; mày đi ; mày đây ; mày đấy ; má ; mái ; máu ; máy ; mình bằng ; mình của ; mình ngài ; mình ngươi ; mình phải ; mình rồi ; mình và ; mình vào ; mình vậy ; mình ; mình ông ; mình đi ; mình đấy ; món quà ; món ; môi ; mông ; mùt ; mượn ; mạng ; mất ; mấy cái ; mấy ; mật ; mắt cô ; mắt ; mặt ; mẹ con ; mẹ của cậu ; mẹ mày ; mẹ ; mệnh ; mọi người mạng ; mọi người ; mọi ; mối ; mồ ; mồm ; một cái ; một lý ; một ; mục ; n anh ; n con ; n cu ̉ a con ; n cu ̉ a câ ̣ u ; n cu ̉ a em ; n cô ; n em ; n mi ; n ; n ông ; na ̀ y ; na ̀ ; ng anh ; ng con ; ng cu ̉ a mi ̀ nh ; ng cu ̉ a ông ; ng tôi ; ng ông ; nghỉ ; nguyên ; ngài cho ; ngài có ; ngài lại ; ngài phải ; ngài ; ngày ; ngân ; ngón ; ngôi ; ngôn ; ngũ ; ngưng ; ngươ ̀ i đi ̣ nh ; ngươi bị ; ngươi có ; ngươi không ; ngươi là ; ngươi làm ; ngươi nào ; ngươi phải ; ngươi sẽ ; ngươi sẽ được ; ngươi ; ngươi đi ; ngươi đã ; ngươi đấy ; người anh ; người anh đi ; người bạn ; người bị ; người bố ; người con ; người cô ; người cậu ; người của anh ; người của mình như ; người của mình ; người của ; người mày ; người mẹ ; người ngươi ; người nào có ; người nào ; người tình ; người ; ngọt ; ngồi ; ngừng ; ngực ; nh ba ; nh em ; nha ; nhiệm ; nhà anh ; nhà bạn ; nhà cháu ; nhà em ; nhà mày ; nhà ; nhà ông ; nhân ; nhé ; như anh ; như cô ; như ông ; nhưng anh ; nhưng bác ; nhưng không ; nhưng ; nhất là anh ; nhẫn ; nhận ; nhật ; nhịp ; nhờ ; những gì bạn ; những gì em ; những gì em đã ; những lời ; những người ; những thứ ; những tên ; những ; niềm ; nàng ; nào của ; nào mà ; nào ; nào đó của mình ; này anh ; này cho anh ; nâng ; nó là ; nói chuyện ; nói là ; nói ; năng ; nước ; nắm ; nếu anh ; nếu cô ; nếu cậu ; nếu người ; nền ; nồng ; nỗi ; phim ; phiên ; phân ; phép ; phí ; phía ; phòng thì ; phòng ; phù ; phải chú ; phải con ; phải lúc ; phải ; phải đi ; phản ; phần ; phỡn ; phục ; pin ; quyết ; quyền ; quâ ; quân ; quý công ; quý ; quả ; quần ; ra với các cậu ; ra ; rút ; răng ; rượu ; rảnh ; rắc ; rồi ; rồi đó ; rụng ; sao anh ; sao cô không ; sao cô ; sao cậu ; sao tôi ; sao ; sinh ; suy ; suốt ; sách ; súng ; sơ ; sư ; sư ̣ ; sạc ; sẵn ; sẽ ở ; sếp có ; sếp ; số ; sống ; sổ ; sức ; sự của ; sự ; t la ̀ ; tai ; tay anh ; tay mình ; tay ; thanh ; theo ; thoáng ; thoả ; thuốc ; thuở ; tháo ; thân mình ; thân ; thì anh ; thì anh đã ; thì bà ; thì ; thói ; thông ; thù ; thú ; thư ; thưa ; thưa ông ; thưởng ; thượng ; thấy cô ; thấy mày ; thần ; thận ; thằng ; thẻ ; thế nào ; thế ; thể mình ; thị ; thịt ; thỏa ; thời ; thụ ; thủ ; thứ anh ; thứ bà ; thứ với nhà ; thức ; thừa ; thử ; thực ; ti ; tim ; tinh ; tiêu ; tiếng ; tiếp ; tiết ; tiền ; tiền đó ; tiểu ; tiệc ; to ; tra ; trang ; trong các ngươi ; trong các ; trong ngươi ; trong ; trong đó ; trái ; trình ; trí ; trò ; trạm ; trẻ ; trốn ; trợ ; tua ; tuyến ; tuýp ; tài ; tác ; tâm ; tâu ; tè ; tên gì ; tên ; tình ; tính ; tòa ; tôi ; tùy cô ; túi ; tư của ngài ; tư ; tương ; tướng ; tận ; tập ; tố ; tốt ; tổ ; tới anh cả ; tới ; tục ; tụi mày ; tụi ; từ ; tự ; u anh ; u cu ̉ a anh ; u ; uống ; uớc ; v ; ve ; vi ; việc anh ; việc bà ; việc cô em ; việc của bạn ; việc của em ; việc của tôi ; việc của tôi đã ; việc của ; việc mình ; việc ; việc ông ; vui ; và bạn ; và chính ; và cô ; và cô ấy ; và ngài ; và nộp lại ; và nộp ; và ; và ông ; vào cô ; vào cậu ; vào lòng ; vào mà ; vào ; vì anh ; vì cha ; vì em ; vì người anh ; vì ; vòng ; vũ ; vơ ; vương ; vấn ; vần ; vẫn của anh ; vận ; vậy anh ; vậy ; vẻ ; vết ; về các ngươi ; về em ; về ngươi ; về người ; về ; vị biết ; vị là một ; vị là ; vị ; vỏ ; với anh ; với bạn ; với chú ; với các bạn là ; với các bạn ; với các cậu ; với cô ; với cậu ; với của mình ; với của ; với gia ; với mày ; với một ; với ; với ông ; vỡ ; vợ anh ; vợ ; vụ ; xe ; xin ; xin ông ; xong ; xoã ; xuống ; xài ; xác ; xúc ; xương ; y cha ; yếu ; à ; áo ; âm ; ông anh ; ông ba ; ông ba ̀ ; ông bà ; ông bô ; ông bạn của ; ông bạn ; ông bị ; ông cha ; ông cha ́ ; ông các ; ông có ; ông cũng ; ông của ; ông không ; ông lên ; ông một ; ông phải ; ông sẽ ; ông ta ; ông thì có ; ông thì ; ông từ ; ông vào ; ông xin ; ông ; ông đi ; ông đã ; ông đó ; ông ấy ; ý chị ; ý của ; ý ngài ; ý ; ăn ; đem ; đi bằng ; đi con ; đi của mình ; đi sức ; đi tiểu ; đi với con ; đi ; đi ̀ ; đi ̣ a ; đi ̣ ; điên ; điều anh ; điều con ; điều cô ; điều ; điều ông ; điện ; đuôi ; đám ; đánh ; đâ ; đâu ; đây anh ; đây la ; đây là ; đây ; đã lắng ; đã được ; đòi ; đó của bạn ; đó của cậu ; đó của mình ; đó là cậu ; đó với bạn ; đóng ; đô ; đôi ; đưa ; đường ; được mình ; được ; đạc của mày ; đại ; đạt ; đất ; đấy ; đầu con ; đầu với ; đầu ; đằng ; đặt ; đến em ; đến thời ; đến ; đề ; để anh ; để ; đệ ; đối ; đống ; đồ ; đồng ; đổi ; đội ; động ; đời ; đụng ; đủ ; đức ; đứng ; đừng ; ước ; ̀ a ; ̀ anh ; ̀ ca ; ̀ ca ́ ; ̀ ca ̉ ; ̀ con ; ̀ cu ; ̀ cu ̉ a anh ; ̀ cu ̉ a con ; ̀ cu ̉ ; ̀ cô ; ̀ cô ́ ; ̀ công ; ̀ em ; ̀ giâ ; ̀ i ba ; ̀ i cu ̉ a anh ; ̀ i em ; ̀ i nha ; ̀ i nha ̀ ; ̀ i ; ̀ i đi ; ̀ ma ; ̀ n anh ; ̀ n con ; ̀ n cu ̉ a anh ; ̀ n cô ; ̀ n em ; ̀ n mi ; ̀ n ; ̀ n ông ; ̀ ng anh ; ̀ ng ; ̀ ng ông ta đô ́ i ; ̀ ngươi ; ̀ tình ; ̀ u ; ̀ y ; ̀ ; ̀ ông ; ́ a ; ́ anh ; ́ c cô ; ́ cu ̉ a ngươi ; ́ cu ̉ a ; ́ i anh ; ́ i cu ̉ a cô ; ́ i cô ; ́ i công ; ́ i ; ́ i ông ; ́ n cu ̉ a em ; ́ n ông ; ́ na ̀ y ; ́ na ̀ ; ́ ng cu ̉ a ông ; ́ ng tôi ; ́ u anh ; ́ u ; ́ ; ́ đi ̣ a ; ̃ a ; ̃ cu ̉ a cô ; ̃ cu ̉ a ; ̃ mi ̀ ; ̃ ng ; ̃ y cha ; ̉ a anh ; ̉ a ca ́ c anh ; ̉ a cuô ; ̉ a em ; ̉ a mi ̀ nh ; ̉ a ngươi ; ̉ a ; ̉ anh ; ̉ con ; ̉ cu ; ̉ các em ; ̉ cô ; ̉ giâ ; ̉ giâ ́ ; ̉ i anh ; ̉ i cu ̉ a anh đa ; ̉ i ; ̉ i đi ; ̉ n ; ̉ ng cu ̉ a ba ̣ ; ̉ ng ; ̉ thu ̀ ; ̉ u ; ̉ vơ ; ̉ ; ̉ đi ; ̣ a ; ̣ anh a ̀ ; ̣ anh ; ̣ c ; ̣ cu ; ̣ cu ̉ a anh ; ̣ cu ̉ a câ ̣ u ; ̣ cu ̉ a cô ; ̣ cu ̉ a ông ; ̣ câ ; ̣ em ; ̣ i cho con ; ̣ i cu ̉ a anh ; ̣ i ngươ ; ̣ i ; ̣ n ; ̣ t ; ̣ u ; ̣ ; ̣ ông ; ổ ; ở ;
your
a anh ; a các anh ; a cô ; a mày ; a ngươi ; a ; a ông ; a ̀ ; a ́ ; anh a ; anh a ̀ ; anh biết cha ; anh bạn ; anh cho ; anh chị ; anh cu ; anh còn ; anh có thể ; anh có ; anh cô ; anh cũng ; anh cả ; anh cậu ; anh của cậu ; anh của ; anh em là ; anh em lại ; anh em ; anh em được ; anh hãy ; anh không ; anh là ; anh làm ; anh muốn em ; anh mà là ; anh mà ; anh mẹ ; anh một ; anh nên ; anh nói với em ; anh nói ; anh nữa rồi ; anh phải không ; anh phải ; anh ra ; anh rồi ; anh sẽ ; anh ta nói ; anh ta ; anh thì ; anh trong ; anh tôi ; anh từ ; anh vì ; anh vậy ; anh ; anh đi ; anh đây ; anh đã ; anh đó ; anh được ; anh đấy ; anh đến ; anh để ; anh ấy ; ba cậu ; ba ; ba ̀ i ; ba ̀ ; ba ́ c ; ba ́ ; ba ̉ ; baht ; ban ; bay ; belloq ; bi ; biết của anh ; biết lý ; biết ; buồn ; buổi ; bà con ; bà lại ; bà phải ; bà ; bà đến ; bài ; bàn ; bác của ; bác ; bác đấy ; báo ; bé ; bê ; bên anh ; bên cậu ; bên trong ; bên ; bình ; bí ; bóp ; bô ; bô ́ ; bước ; bạn anh ; bạn bị ; bạn còn ; bạn có những ; bạn có ; bạn cô ; bạn cả ; bạn của cháu ; bạn của ; bạn không ; bạn là ; bạn làm ; bạn lại ; bạn mày ; bạn mình ; bạn một ; bạn nên ; bạn nữa ; bạn phải ; bạn sẽ ; bạn thấy ; bạn với anh ; bạn ; bạn đi ; bạn đó ; bạn được ; bạn đấy ; bạn đến ; bạn ấy ; bản ; bảo cậu ; bảo của ; bảo ; bắn ; bằng ; bệ ; bị ; bọn mày ; bọn ; bỏ ; bố mẹ ; bố ; bộ ; bội ; bụng ; bữa ; c cu ; c cô ; c ông ; ca của anh ; ca ; ca ́ c anh ; ca ́ c ; ca ́ i ; ca ́ ; ca ̉ ; canh ; ch ; cha anh ; cha cu ̉ ; cha của ; cha em ; cha ngươi ; cha ra ; cha ; cha ́ ; chiếc ; chiến ; cho anh em ; cho anh ; cho anh được ; cho bà ; cho bác ; cho bạn ; cho bộ ; cho chú ; cho con ; cho các bạn ; cho các ngươi ; cho các người ; cho các ; cho cô ; cho cậu mà ; cho cậu rồi ; cho cậu ; cho em ; cho mi ; cho mày ; cho mình ; cho mẹ ; cho ngài ; cho ngươi mà ; cho ngươi ; cho ngươi đó ; cho người ; cho nhà ; cho sự ; cho tôi ; cho tôi điện ; cho việc ; cho ; cho ông ; cho đến khi ông ; cho ́ ; chon ; chuyến ; chuyện cô ; chuyện của anh ; chuyện của ; chuyện mày ; chuyện ; chuẩn ; cháu của ; cháu ; cháu đi ; cháu đã ; cháu đó ; chân của ; chân ; chân ông ; chìa ; chích ; chính anh ; chính xác ; chính ; chî ; chô ; chô ̃ ; chú mày ; chú ; chúc ; chúng mày ; chúng ta là ; chúng ; chặt ; chết ; chỉ huy ; chỉnh ; chị ; chốt ; chồng của ; chồng ; chổ ; chỗ cô ; chỗ cậu ; chỗ ; chủ ; chứ ; chứng ; chữ ; co ̀ n ca ; co ̀ n ca ́ ; con anh ; con biết ; con bạn ; con con ; con có ; con cậu ; con của ; con không ; con không được ; con làm ; con mày ; con mình ; con người của cậu ; con người ; con nói ; con phải ; con ; con à ; con ông ; con đang ; con đi ; con đã ; cu ; cu ̉ a anh ; cu ̉ a ba ; cu ̉ a cha ; cu ̉ a con ; cu ̉ a câ ; cu ̉ a cô ; cu ̉ a em ; cu ̉ a mi ; cu ̉ a mi ̀ ; cu ̉ a ngươi ; cu ̉ a ngươi đi ; cu ̉ a ; cu ̉ a ông ; cu ̉ a ông đi ; cu ̉ ; cuô ; cuô ̣ ; cuốn ; cuộc ; cà ; cài ; cá ; các anh ; các anh đã ; các bài ; các bạn ; các bạn đi ; các bạn đã ; các cháu ; các con ; các cô ; các cậu làm ; các cậu ; các em ; các ngài ; các ngài đã ; các ngón ; các ngươi cũng ; các ngươi mà ; các ngươi ra ; các ngươi ; các người ; các nàng ; các nỗi ; các thứ ; các vị ; các ; các ông ; cách cô ; cách ; cái anh ; cái bạn ; cái của các ; cái của ; cái mà anh ; cái nhà ; cái ; cánh ; cáo ; câ ̣ u ; câu ; cây ; cça anh ; cça ; còn anh ; còn các ; còn ; có cái ; có là ; có lẽ anh ; có mình ông ; có thể cho cô ; có ; cô a ; cô biết ; cô bạn ; cô bị ; cô cho ; cô còn ; cô có ; cô em ; cô không ; cô là ; cô muốn ; cô mà ; cô nói ; cô phải ; cô ra ; cô rồi ; cô ta bị ; cô thì ; cô và ; cô vào ; cô xuống ; cô ; cô đi ; cô đây ; cô đã ; cô đấy ; cô đến cho ; cô ́ ; cô ̉ ; cô ấy ; công ; cùng anh ; cùng cô ; cûa anh n ; cûa ; căn ; cũng là anh ; cơ phải ; cơ thể cậu ; cơ thể ; cơ ; cơm ; cơn ; cả con ; cả người của ; cả ; cảm ; cảnh ; cảu anh ; cấp người ; cấp ; cậu bị ; cậu cho ; cậu chỉ ; cậu các ; cậu có ; cậu cũng ; cậu không ; cậu là một ; cậu là ; cậu làm ; cậu lúc ; cậu lại ; cậu mà ; cậu mất ; cậu một ; cậu nhé ; cậu nói ; cậu rồi ; cậu ta ; cậu thì ; cậu thế ; cậu xin ; cậu ; cậu đi ; cậu đã là ; cậu đó ; cậu được ; cậu đấy ; cậu ở ; cằn ; cổ ; cột ; cỡ ; cụp ; của a ; của anh anh ; của anh bạn mà ; của anh bạn ; của anh chính ; của anh chị ; của anh có ; của anh cùng ; của anh em lại ; của anh em ; của anh hơn anh ; của anh hơn anh ấy ; của anh không ; của anh là ; của anh làm anh ta ; của anh làm anh ; của anh làm ; của anh lại ; của anh mà ; của anh như ; của anh nữa ; của anh ra ; của anh rồi ; của anh sẽ ; của anh ta ; của anh thì ; của anh thì được ; của anh vì ; của anh ; của anh đi ; của anh đi được ; của anh đây này ; của anh đây ; của anh đã ; của anh đó ; của anh được ; của anh đấy ; của anh ấy ; của ba ; của bà ; của bà đó ; của bác cơ mà ; của bác cơ ; của bác ; của bác đó ; của bác đấy ; của bạn còn ; của bạn có ; của bạn cũng ; của bạn hay không ; của bạn hay ; của bạn không ; của bạn là gì ; của bạn là ; của bạn mới ; của bạn ra ; của bạn sẽ ; của bạn thì ; của bạn thôi ; của bạn trong ; của bạn và ; của bạn ; của bạn đi ; của bạn đó ; của bạn được không ; của bạn được ; của bệ ; của bọn mày ; của bố ; của cha ngươi ; của cha ; của cha đây ; của cha đó ; của cháu mà ; của cháu ; của cháu đó ; của chính bạn ; của chính mình ; của chú mày ; của chú ; của chúng bây ; của chúng mày ; của chúng ta ; của chúng ; của chị ; của con có ; của con hay ; của con mà ; của con này ; của con sao ; của con ; của con đi ; của con đó ; của con đấy ; của các anh phải ; của các anh ; của các bạn không ; của các bạn ; của các cháu ; của các chị ; của các con ; của các cô ; của các cậu ; của các em nữa ; của các em ; của các ngài ; của các ngươi ; của các người ; của các người đấy ; của các vị ; của các ; của các ông ; của cái ; của cô cho ; của cô có ; của cô cũng ; của cô không ; của cô là ; của cô mà ; của cô một ; của cô nào ; của cô nữa ; của cô sẽ ; của cô ta ; của cô vào ; của cô ; của cô đi ; của cô đây ; của cô đó ; của cô được ; của cô đấy ; của cô ấy ; của cả ; của cậu cậu ; của cậu là ; của cậu lại ; của cậu mà ; của cậu rồi ; của cậu rồi đấy ; của cậu thì ; của cậu ; của cậu đi ; của cậu đó ; của cậu được ; của cậu đấy ; của cậu ấy ; của của anh ; của của chúng ta ; của của chúng ; của của ; của em có ; của em mà ; của em ra ; của em thì ; của em ; của em đi ; của em được ; của hai bạn ; của hai cô ; của hai người ; của hai ; của hoàng ; của họ ; của hội ; của mi nào ; của mi ; của mày anh ta ; của mày anh ; của mày mà ; của mày thì ; của mày và mày không ; của mày vậy ; của mày ; của mày đi ; của mày đây ; của mày được ; của mày đấy ; của mình bạn ; của mình có ; của mình cả ; của mình không ; của mình là ; của mình mà ; của mình như ; của mình rồi ; của mình ; của mình đi ; của mình được ; của mình đến ; của mấy anh ; của mấy người ; của mấy ; của mấy đứa ; của mẹ mà ; của mẹ ; của mọi người ; của ngài cũng ; của ngài không ; của ngài là ; của ngài ; của ngài đi ; của ngài đã ; của ngài được ; của ngươi ; của ngươi đi ; của ngươi đấy ; của người ta ; của người ; của nhà ngươi ; của nàng ; của nó ; của quý vị ; của quý ; của sư ; của ta ; của tao ; của thầy ; của tôi bị ; của tôi ; của tôi đã ; của tụi cháu ; của tụi mày ; của tụi ; của y ; của ; của ông anh ; của ông bà ; của ông có ; của ông cũng ; của ông không ; của ông là ; của ông mà ; của ông nhé ; của ông nào ; của ông này ; của ông rồi ; của ông ; của ông đi ; của ông đây ; của ông đã ; của ông đó ; của ông được ; cứu ; cửa ; da ; danh ; do anh ; dung ; dành cái này ; dành cái ; dành ; dây ; dọn ; dụng ; dự ; em anh ; em anh ấy có lại ; em anh ấy có ; em anh ấy ; em bị ; em cho ; em có ; em của ; em không ; em lên ; em lại ; em mày ; em nhé ; em phải ; em thì ; em thù ; em ; em đi ; em đây ; em đã ; em đấy ; em ấy ; fải ; ghi ; ghế ; gia ; gia ́ ; gian ; giày ; giá ; giác ; giâ ; giâ ́ ; giúp ; giúp ông ; giải ; giấc ; giấy ; giận ; giặt ; giọng của cô ; giọng ; giờ bạn ; giữ ; gì anh nói với em ; gì con làm ; gì cậu ; gì tới anh cả ; gặp anh ; gối ; h ; hai anh ; hai cô ; hai ngươi ; hai người ; hai ; hai ông ; hay hành ; hiểu ; hoa ; hoa ̀ ; hoàng ; hoặc ; huy ; huynh có ; huynh là ; huynh ; huyệt ; hy ; hàng ; hành ; hãy ; hình ; hòn ; höi ; hướng có ; hướng ; hưởng ; hạ ; hả ; hậu ; hết ; hệ ; họng của anh ; họng ; hồ ; hồ đó ; hồi đó ông ; hồn mình ; hộ ; hộp ; hợp ; i anh ; i cho con ; i cô ; i em ; i nha ; i ; i ông ; im ; judas ; khi anh ; khi bộ ; khi mà anh ; khiếu ; khoản ; khuôn ; khách ; khóa ; khô ; không còn chỗ ; không có vũ ; không nói ; không ; không đủ ; khả ; khẩu ; khỏe ; kiê ; kiến ; kiềm ; kí ; kính ; ký ; kĩ các ; kĩ ; kẻ ; kế ; kết ; kỷ ; kỹ như ; kỹ ; la ̀ ba ; la ̀ ba ̣ ; la ̀ ; lau ; linh ; lo ; là anh ; là bà ; là bác ; là bạn ; là chúng ta ; là chúng ; là chỉ huy ; là con ; là cô có ; là cô ; là cậu ; là của anh ; là của ; là không ; là người anh ; là trí ; là ; là ông ; là ý của ; làm anh ; làm bà ; làm cháu ; làm cậu ; làm tự ; làm ; làm ông ; làn ; lên ; lên đi ; lòng ; lúc anh ; lúc bạn ; lúc ; lý ; lũ ; lơ ; lơ ̀ i ; lơ ̀ ; lưng ; lương ; lưỡi ; lại của em ; lại làm anh ; lại ; lấy làm ; lấy ; lần ; lắng ; lẽ anh ; lệnh ; lịch ; lỗ ; lớp ; lời ; lợi ; lựa ; m ; ma ; ma ̀ ; mang ; may ; me ; mi ; mi ̀ nh ; mi ̀ ; miệng ; mà anh ; mà bạn ; mà các ; mà cô ; mà cậu ; mà của em ; mà mày ; mà ; mà ông ; màn ; mày bị ; mày hãy ; mày không ; mày là ; mày làm ; mày lên ; mày mà ; mày một ; mày phải ; mày ra ; mày ra đi ; mày rồi ; mày sao ; mày thì có ; mày thì ; mày xem ; mày ; mày đi ; mày đây ; mày đấy ; má ; mái ; máu ; máy ; mã ; mình của ; mình ngài ; mình ngươi ; mình phải ; mình rồi ; mình vào ; mình vậy ; mình ; mình ông ; mình đi ; món quà ; món ; môi ; mông ; mùt ; mă ; mă ̣ ; mũ ; mũi ; mượn ; mạng ; mất ; mấy cái ; mấy ; mật ; mắt cô ; mắt ; mặt ; mẹ của cậu ; mẹ mày ; mẹ ; mẹ được ; mệnh ; mọi người mạng ; mọi người ; mọi ; mối ; mồ ; mồm ; mộng ; một cái ; một ; mục ; n anh ; n con na ̀ ; n con ; n cu ̉ a con ; n cu ̉ a em ; n cô ; n em ; n mi ; n ; n ông ; ng anh ; ng ba ; ng ba ́ ; ng con ; ng cu ̉ a ông ; ng mi ; ng mi ̀ ; ng ; ng ông ; ngay ; nghỉ ; nguyê ; nguyê ́ ; nguyên ; ngài cho ; ngài có ; ngài phải ; ngài ; ngày ; ngân ; ngón ; ngôi ; ngôn ; ngüöi ; ngũ ; ngưng ; ngươ ̀ ; ngươi bị ; ngươi có ; ngươi là ; ngươi làm ; ngươi mà ; ngươi nào ; ngươi phải ; ngươi sẽ ; ngươi sẽ được ; ngươi ; ngươi đi ; ngươi đã ; ngươi đấy ; người anh ; người anh đi ; người bạn ; người bị ; người bố ; người con ; người cô ; người cậu ; người của anh ; người của mình như ; người của mình ; người của ; người mày ; người mẹ ; người ngươi ; người nào có ; người nào ; người ta ; người tình ; người ; ngọt ; ngồi ; ngừng ; ngựa ; ngực ; nh ba ; nh em ; nha ; nha ̀ ; nha ̣ c ; nhiệm ; nhà bạn ; nhà cháu ; nhà em ; nhà mày ; nhà ; nhà ông ; nhân ; nhé ; như anh em là ; như anh em ; như anh ; như cô ; như ngươi ; như ông ; nhưng anh ; nhưng bác ; nhẫn ; nhận ; nhật ; nhắm ; nhịp ; nhờ ; những gì bạn ; những gì em ; những gì em đã ; những lời ; những người ; những tên ; những ; niềm ; no ; no ́ ; nàng ; nào của ; nào mà ; nào ; nào đó của mình ; này anh ; nâng ; não ; nó là ; nói chuyện ; nói ; năng ; nước ; nắm ; nếu anh ; nếu cô ; nếu cậu ; nền ; nồng ; nỗi ; nụ ; oxy ; phim ; phiên ; phiền ; phân ; phép ; phí ; phía ; phòng thì ; phòng ; phù ; phải chú ; phải con ; phải ; phản ; phần ; phỡn ; phục ; pin ; quyết ; quyền ; quâ ; quân ; quên ; quý ; quả ; quần ; ra với các cậu ; ra ; ra ̃ ; rachel ; ruột ; rút ; răng ; rượu ; rảnh ; rắc ; rồi ; rồi đó ; rụng ; sao anh ; sao cô không ; sao cô ; sao cậu ; sao tôi ; sao ; sinh ; sita ; su ; su ́ ; suy ; suốt ; sách ; sñ ; súng ; sơ ; sư ; sư ̣ ; sướng ; sạc ; sẵn ; sẽ ở ; sếp có ; sếp ; sọ ; số ; sống ; sổ ; sức ; sự của ; sự ; t cuô ; t la ̀ ; ta là chỉ huy ; ta lần ; tai ; tay anh ; tay các ; tay la ̣ i ; tay mình ; tay ; thanh ; theo ; thiên ; thoáng ; thoả ; thu ; thu ̉ ng ; thu ̉ ; thuốc ; tháo ; thân mình ; thân ; thêm ; thì anh ; thì anh đã ; thì bà ; thì ; thói ; thông ; thù ; thú ; thư ; thư ́ ; thư ̣ ; thưa ; thưa ông ; thươ ; thưởng ; thượng ; thấy cô ; thần ; thận ; thắt ; thằng ; thẻ ; thế nào ; thế ; thể cho cô ; thị ; thịt ; thỏa ; thời ; thụ ; thủ ; thứ anh ; thứ bà ; thứ với nhà ; thức ; thừa ; thử ; thực ; ti ; ti ̀ ; ti ́ ; tim ; tinh cho mình ; tinh ; tiêu ; tiếng ; tiếp ; tiết ; tiền ; tiền đó ; tiểu ; tiệc ; to ; tra ; tra ́ ; tra ̉ ; tra ̣ ; trang ; trong các ngươi ; trong các ; trong ngươi ; trong ; trong đó ; trái ; trình ; trí ; trò ; trạm ; trẻ ; trốn ; trợ ; tua ; tuy ; tuyến ; tuýp ; tuổi ; tuỳ ; tài không ; tài ; tác ; táo ; tâm ; tâu ; tè ; tên gì ; tên ; tình ; tính ; tòa ; tóc cô ; tóc ; tôi ; tùy cô ; tùy ; túi ; tư của ngài ; tư ; tương ; tướng ; tận ; tập ; tố ; tốt ; tổ ; tới anh cả ; tới ; tục ; tụi mày ; tụi mình ; tụi ; tức là ; tức ; từ ; tự ; u anh ; u cu ̉ a anh ; u ; uớc ; v ; ve ; vi ; vi ̀ ; vinh ; việc anh ; việc bà ; việc cô em ; việc của bạn ; việc của em ; việc của tôi ; việc của tôi đã ; việc của ; việc mình ; việc ; việc ông ; vui ; và bạn ; và chính ; và cô ; và cô ấy ; và ; và ông ; vào cô ; vào cậu ; vào lòng ; vào mà ; vào ; vê ; vê ̀ ; vê ́ ; vì anh ; vì cha ; vì người anh ; vì ; vòng ; vũ ; vơ ; vơ ́ ; vương ; vấn ; vần ; vẫn của anh ; vận ; vậy anh ; vậy ; vẻ ; vết ; về các ngươi ; về em ; về ngươi ; về người ; về ; vị là một ; vị là ; vị ; vọng ; vỏ ; với anh ; với bạn ; với chú ; với các bạn ; với các cậu ; với cô ; với cậu ; với của mình ; với của ; với gia ; với mày ; với một ; với ; với ông ; vỡ ; vợ anh ; vợ ; vụ ; vững ; xe ; xin ; xin ông ; xong ; xoã ; xuống ; xài ; xác ; xóm ; xúc ; xương ; xử ; y cha ; yếu ; ¡ ; à ; áo này ; áo ; áp ; âm ; ích ; óc em ; óc là ; óc ; ói ; ôi ; ông anh ; ông ba ; ông ba ̀ ; ông bà ; ông bô ; ông bạn của ; ông bạn ; ông bị ; ông cha ; ông cha ́ ; ông các ; ông có ; ông cũng ; ông của ; ông không ; ông lên ; ông một ; ông phải ; ông ta ; ông thì có ; ông thì ; ông từ ; ông vào ; ông xin ; ông ; ông đi ; ông đã ; ông đó ; ông ấy ; úy ; ý chị ; ý của ; ý ngài ; ý ; ăn ; đem ; đi bằng ; đi con ; đi của mình ; đi sức ; đi tiểu ; đi với con ; đi ; điên ; điều anh ; điều con ; điều cô ; điều ; điều ông ; điện ; đuôi ; đám ; đánh ; đâ ; đâ ̀ ; đâ ́ ; đâu ; đây anh ; đây là ; đây ; đã bí ; đã lắng ; đã được ; đòi ; đòn ; đó của bạn ; đó của cậu ; đó của mình ; đó là cậu ; đó lên ; đó với bạn ; đóng ; đô ; đô ̀ ; đô ̣ ; đôi ; đũa ; đưa ; đường ; được mình ; được ; đạc ; đại ; đạt ; đất ; đấy ; đầu con ; đầu với ; đầu ; đập ; đằng ; đặt ; đến em ; đến thời ; đến ; đề ; để anh ; để ; đệ ; định ; đối ; đống ; đồ ; đồng ; đổi ; đội ; động ; đời mình ; đời ; đỡ ; đụng ; đủ ; đức ; đứng ; đừng ; ước ; ̀ a ; ̀ anh ; ̀ ca ; ̀ ca ́ ; ̀ cha ; ̀ con ; ̀ cu ; ̀ cu ̉ a anh ; ̀ cu ̉ a con ; ̀ cu ̉ ; ̀ cô ; ̀ cô ́ ; ̀ công ; ̀ em cu ; ̀ em cu ̃ ; ̀ em ; ̀ giâ ; ̀ i em ; ̀ i nha ; ̀ i nha ̀ ; ̀ i ; ̀ i đi ; ̀ ma ; ̀ n anh ; ̀ n con ; ̀ n cô ; ̀ n em ; ̀ n mi ; ̀ n ông ; ̀ ng anh ; ̀ ng ; ̀ ngươi ; ̀ tình ; ̀ u ; ̀ y ; ̀ ; ̀ ông ; ́ anh ; ́ cho ; ́ cu ̉ a ngươi ; ́ cu ̉ a ; ́ hoa ; ́ hoa ̀ ; ́ i anh ; ́ i cô ; ́ i công ; ́ i ; ́ i ông ; ́ lên ; ́ n con na ̀ ; ́ n ông ; ́ tra ; ́ tra ́ ; ́ tên ; ́ u anh ; ́ u ; ́ ; ̃ cu ̉ a ; ̃ ng ; ̃ y cha ; ̉ a anh ; ̉ a cuô ; ̉ a em ; ̉ a ; ̉ anh ; ̉ cu ; ̉ các em ; ̉ cô ; ̉ giâ ; ̉ giâ ́ ; ̉ i anh ; ̉ i ; ̉ i đi ; ̉ m ; ̉ thu ̀ ; ̉ u ; ̉ vơ ; ̉ ; ̣ anh a ̀ ; ̣ anh ; ̣ c ; ̣ cu ; ̣ cu ̉ a anh ; ̣ cu ̉ a cô ; ̣ cu ̉ a ông ; ̣ em ; ̣ i cho con ; ̣ i ngươ ; ̣ n ; ̣ ng ; ̣ t ; ̣ u ; ̣ ; ̣ ông ; ổ ; ở ;

May related with:
English Vietnamese
yours
* đại từ sở hữu
- cái của anh, cái của chị, cái của ngài, cái của mày; cái của các anh, cái của các chị, cái của các ngài, cái của chúng mày
=this book is yours+ quyển sách này là của anh
=a friend of yours+ một trong những người bạn của anh
=that is no business of yours+ đó không phải là việc của anh, việc đó không quan hệ gì đến anh
=you and yours+ ông (anh...) và gia đình (tài sản) của ông (anh...)
=yours is to hand+ thư của anh đã đến tay tôi
=what is yours?+ (thông tục) còn anh thì uống gì?
!Yours truly (faithfully, sincerely)
- bạn chân thành của anh (chị...) (công thức cuối thư)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: