English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: yip

Best translation match:
English Vietnamese
yip
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sự cãi lại
* nội động từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cãi lại

Probably related with:
English Vietnamese
yip
chị diệp ; diệp vấn ;
yip
chị diệp ; diệp vấn ; quen diệp vấn ;

May be synonymous with:
English English
yip; yelp; yelping
a sharp high-pitched cry (especially by a dog)
yip; yap; yelp
bark in a high-pitched tone

May related with:
English Vietnamese
yip
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sự cãi lại
* nội động từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cãi lại
yip
chị diệp ; diệp vấn ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: