English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: yard

Best translation match:
English Vietnamese
yard
* danh từ
- Iat, thước Anh (bằng 0, 914 mét)
- (hàng hải) trục căng buồm
=to be yard and yard+ kề sát nhau, sóng nhau (hai chiếc thuyền)
* danh từ
- sân (có rào xung quanh)
=back yard+ sân sau
- bãi rào (để chăn nuôi)
- xưởng; kho
=shipbuilding yard+ xưởng đóng tàu
=contractor's yard+ xưởng chứa vật liệu
* ngoại động từ
- đưa súc vật vào bãi rào

Probably related with:
English Vietnamese
yard
bao giờ ; cái vườn ; của ; gia súc ; ngoài sân nhà ; ngoài vườn ; ra sân ; scotland ; sát scotland ; sân nhà ; sân vườn nhà ; sân ; sở ; tù này ; tù ; vườn ; vậy ; xưởng ;
yard
bao giờ ; cái sân ; cái vườn ; của ; gia súc ; hát ; mày ; ngoài sân nhà ; ngoài vườn ; ra sân ; scotland ; sát scotland ; sân nhà ; sân vườn nhà ; sân ; sở ; tù này ; tù ; vườn ; vậy ; xưởng ;

May be synonymous with:
English English
yard; pace
a unit of length equal to 3 feet; defined as 91.44 centimeters; originally taken to be the average length of a stride
yard; curtilage; grounds
the enclosed land around a house or other building
yard; 1000; chiliad; g; grand; k; m; one thousand; thou; thousand
the cardinal number that is the product of 10 and 100
yard; cubic yard
a unit of volume (as for sand or gravel)
yard; railway yard; railyard
an area having a network of railway tracks and sidings for storage and maintenance of cars and engines

May related with:
English Vietnamese
door-yard
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sân trước
hop-yard
-yard) /'hɔpjɑ:d/
* danh từ
- vườn hublông, ruộng hublông
lumber-yard
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (Ca-na-dda) nơi chứa gỗ để bán
navy-yard
* danh từ
- xưởng đóng tàu chiến
poultry yard
* danh từ
- sân nuôi gà vịt
rope-yard
* danh từ
- đường bện dây thừng
school-yard
* danh từ
- sân trường
tilt-yard
* danh từ
- (sử học) trường đấu thương
timber-yard
* danh từ
- bãi gỗ
yard-master
* danh từ
- (ngành đường sắt) người dồn toa
- người phụ trách nhà kho
yard-wand
* danh từ
- thước iat (thước đo dài 1 iat) ((cũng) yardstick)
dung-yard
* danh từ
- nơi để phân
junk-yard
* danh từ
- nơi để đồ đồng nát
log-yard
* danh từ
- bãi gỗ súc
quarter-yard
* danh từ
- một phần tư yard Anh (1 yard = 0, 914 m)
scotland yard
* danh từ
- (trước đây Scotland Yard) sở chỉ huy của cảnh sát London
- (hiện nay, chính thức là New Scotland Yard) Cục điều tra tội phạm của cảnh sát London
scrap-yard
* danh từ
- bãi phế liệu
storage-yard
* danh từ
- sân kho; bãi chứa
tan-yard
* danh từ
- xưởng thuộc da
victualling-yard
* danh từ
- kho lương thực thực phẩm
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: