English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: yankee

Best translation match:
English Vietnamese
yankee
* danh từ
- người Mỹ, người Hoa kỳ
=yankee notions+ máy móc nhỏ (đồ dùng trong nhà...) của Mỹ
=yankee Doodle+ quốc ca Mỹ

Probably related with:
English Vietnamese
yankee
bọn yankee ; chàng yankee ; máu mỹ ; tay yankee ; tay ; thằng mẽo ; tên yankee ; đội yankee ;
yankee
bọn yankee ; chàng yankee ; máu mỹ ; tay yankee ; thằng mẽo ; tàu ; tên yankee ; đội yankee ;

May be synonymous with:
English English
yankee; northerner; yank
an American who lives in the North (especially during the American Civil War)
yankee; new englander
an American who lives in New England
yankee; yank; yankee-doodle
an American (especially to non-Americans)

May related with:
English Vietnamese
yankee
* danh từ
- người Mỹ, người Hoa kỳ
=yankee notions+ máy móc nhỏ (đồ dùng trong nhà...) của Mỹ
=yankee Doodle+ quốc ca Mỹ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: