English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: yahoo

Best translation match:
English Vietnamese
yahoo
* danh từ
- Iơ-hu (một giống thú mang hình người trong tiểu thuyết " Những cuộc du hành của Guy-li-ve")
- người thô lỗ; người có thú tính

Probably related with:
English Vietnamese
yahoo
của yahoo ; hoan hô ;
yahoo
của yahoo ; hoan hô ;

May be synonymous with:
English English
yahoo; bumpkin; chawbacon; hayseed; hick; rube; yokel
a person who is not very intelligent or interested in culture

May related with:
English Vietnamese
yahoo
* danh từ
- Iơ-hu (một giống thú mang hình người trong tiểu thuyết " Những cuộc du hành của Guy-li-ve")
- người thô lỗ; người có thú tính
yahoo
của yahoo ; hoan hô ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: