English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: xmodem

Best translation match:
English Vietnamese
xmodem
- Một giao thức truyền tệp không đồng bộ dùng cho máy tính cá nhân, để truyền không lỗi các tệp tin máy tính qua hệ thống điện thoại dễ dàng hơn

May related with:
English Vietnamese
xmodem
- Một giao thức truyền tệp không đồng bộ dùng cho máy tính cá nhân, để truyền không lỗi các tệp tin máy tính qua hệ thống điện thoại dễ dàng hơn
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: