English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: xbase

Best translation match:
English Vietnamese
xbase
- Một thuật ngữ chung để chỉ tất cả các môi trường lập trình nào có xuất xứ từ ngôn ngữ lập trình gốc dBASE của Ashton-Tate, Inc Vì từ dBASE là một nhãn hiệu đã được cầu chứng, nên thuật ngữ Xbase được sử dụng để mô tả bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào dựa trên cơ sở dBASE Các ngôn ngữ Xbase gồm có FoxPro, dBASE, Clipper, Arago, Force

May related with:
English Vietnamese
xbase
- Một thuật ngữ chung để chỉ tất cả các môi trường lập trình nào có xuất xứ từ ngôn ngữ lập trình gốc dBASE của Ashton-Tate, Inc Vì từ dBASE là một nhãn hiệu đã được cầu chứng, nên thuật ngữ Xbase được sử dụng để mô tả bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào dựa trên cơ sở dBASE Các ngôn ngữ Xbase gồm có FoxPro, dBASE, Clipper, Arago, Force
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: