English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: wroth

Best translation match:
English Vietnamese
wroth
* tính từ
- (thơ ca), (văn học);(đùa cợt) giận, tức giận
=to wax wroth+ nổi giận

Probably related with:
English Vietnamese
wroth
giận ; nổi giận ; nổi ; tức giận quá ;
wroth
giận ; nổi giận ; nổi ; tức giận quá ;

May be synonymous with:
English English
wroth; wrathful; wrothful
vehemently incensed and condemnatory

May related with:
English Vietnamese
wroth
* tính từ
- (thơ ca), (văn học);(đùa cợt) giận, tức giận
=to wax wroth+ nổi giận
wroth
giận ; nổi giận ; nổi ; tức giận quá ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: