English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: whine

Best translation match:
English Vietnamese
whine
* danh từ
- tiếng rên rỉ, tiếng than van; tiếng khóc nhai nhi
* nội động từ
- rên rỉ, than van; khóc nhai nhi (trẻ con)
=to be always whining about something or other+ luôn luôn than van về việc này hay việc nọ
* ngoại động từ
- nói giọng rên rỉ, nói giọng than van

Probably related with:
English Vietnamese
whine
ca thán ; hối tiếc ; mà khóc ; rên rỉ ; than thở ; than vãn cả ; than vãn ;
whine
ca thán ; hối tiếc ; mà khóc ; rên rỉ ; than thở ; than vãn cả ; than vãn ;

May be synonymous with:
English English
whine; whimper
a complaint uttered in a plaintive whining way
whine; snivel
talk in a tearful manner
whine; creak; screak; screech; skreak; squeak
make a high-pitched, screeching noise
whine; grizzle; yammer; yawp
complain whiningly

May related with:
English Vietnamese
whining
* tính từ
- hay rên rỉ, hay than van; khóc nhai nhi
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: