English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: whereby

Best translation match:
English Vietnamese
whereby
* phó từ
- do cái gì, bằng cách gì
=whereby shall we know him?+ bằng cách nào mà chúng ta sẽ biết được nó?
- nhờ đó, bởi đó
=he devised a plan whereby he might escape+ nó vạch một kế hoạch nhờ đó nó có thể thoát được

Probably related with:
English Vietnamese
whereby
bởi đó ; e ; kề ; mà dựa vào đó ; mà nhờ đó ; mà tự ; mà ; nhờ đó mà ; nhờ đó ; phép ; qua đó ; tức là ; tức ; và nhờ đó ; và ; vì nhờ ngài ; để ;
whereby
bởi đó ; kề ; mà dựa vào đó ; mà nhờ đó ; mà tự ; mà ; mỏi ; nhờ đó mà ; nhờ đó ; nào để ; phép ; tức là ; tức ; và nhờ đó ; và ; vì nhờ ngài ; để ;

May related with:
English Vietnamese
whereby
* phó từ
- do cái gì, bằng cách gì
=whereby shall we know him?+ bằng cách nào mà chúng ta sẽ biết được nó?
- nhờ đó, bởi đó
=he devised a plan whereby he might escape+ nó vạch một kế hoạch nhờ đó nó có thể thoát được
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: