English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: volume

Best translation match:
English Vietnamese
volume
* danh từ
- quyển, tập
=a work in three volumes+ một tác phẩm gồm ba tập
- khối
- dung tích, thể tích
- (vật lý) âm lượng
- (số nhiều) làn, đám, cuộn (khói, mây...)
=volumes of smoke+ cuộn khói
!to speak (tell, express) volumes for
- nói lên một cách hùng hồn, chứng minh một cách hùng hồn

Probably related with:
English Vietnamese
volume
cuốn sách như ; cuốn sách ; cỡ ; khối lượng ; khối ; lượng ; sao ; số lượng ; theo số lượng ; thể tích ; tính theo số lượng ; tập ; tỷ lệ ; âm lượng ; âm thanh ; đơn vị ;
volume
cuốn sách như ; cuốn sách ; cuốn ; cỡ ; khối lượng ; khối ; lượng ; số lượng ; thể tích ; tính theo số lượng ; tập ; tỷ lệ ; âm lượng ; âm thanh ; đơn vị ;

May be synonymous with:
English English
volume; bulk; mass
the property of something that is great in magnitude
volume; book
physical objects consisting of a number of pages bound together
volume; intensity; loudness
the magnitude of sound (usually in a specified direction)

May related with:
English Vietnamese
volume
* danh từ
- quyển, tập
=a work in three volumes+ một tác phẩm gồm ba tập
- khối
- dung tích, thể tích
- (vật lý) âm lượng
- (số nhiều) làn, đám, cuộn (khói, mây...)
=volumes of smoke+ cuộn khói
!to speak (tell, express) volumes for
- nói lên một cách hùng hồn, chứng minh một cách hùng hồn
automatic volume compressor
- (Tech) bộ nén âm lượng tự động
automatic volume control circuit
- (Tech) mạch tự điều chỉnh âm lượng
automatic volume control
- (Tech) điều chỉnh âm lượng tự động
automatic volume expander
- (Tech) bộ giãn âm lượng tự động
automatic volume expansion
- (Tech) giãn âm lượng tự động
automatic volume recognition
- (Tech) nhận dạng âm lượng tự động
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: