English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: volitional

Best translation match:
English Vietnamese
volitional
* tính từ
- (thuộc) ý chí
=volitional power+ sức mạnh của ý chí

Probably related with:
English Vietnamese
volitional
tự nguyện ;
volitional
tự nguyện ;

May related with:
English Vietnamese
volition
* danh từ
- ý muốn
=of one's own volition+ tự ý mình
volitional
* tính từ
- (thuộc) ý chí
=volitional power+ sức mạnh của ý chí
volitive
* tính từ
- (thuộc) ý chí
=volitional power+ sức mạnh của ý chí
volitionally
- xem volition
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: