English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: voidance

Best translation match:
English Vietnamese
voidance
* danh từ
- (tôn giáo) sự cắt bổng lộc, sự cắt tiền thu nhập
- (pháp lý) sự làm cho mất hiệu lực, sự làm cho mất giá trị
- (y học) sự bài tiết

May be synonymous with:
English English
voidance; emptying; evacuation
the act of removing the contents of something

May related with:
English Vietnamese
voidance
* danh từ
- (tôn giáo) sự cắt bổng lộc, sự cắt tiền thu nhập
- (pháp lý) sự làm cho mất hiệu lực, sự làm cho mất giá trị
- (y học) sự bài tiết
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: