English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: vagabondage

Best translation match:
English Vietnamese
vagabondage
* danh từ
- thói lang thang lêu lổng, thói du đãng; lối sống cầu bơ cầu bất
=to live in vagabondage+ sống lêu lổng cầu bơ cầu bất
- tụi du đãng

May be synonymous with:
English English
vagabondage; roving; wandering
travelling about without any clear destination

May related with:
English Vietnamese
vagabondage
* danh từ
- thói lang thang lêu lổng, thói du đãng; lối sống cầu bơ cầu bất
=to live in vagabondage+ sống lêu lổng cầu bơ cầu bất
- tụi du đãng
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: