English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: vaccilation

Best translation match:
English Vietnamese
vaccilation
* danh từ
- sự lắc lư, sự lảo đảo; sự chập chờn
- sự do dự, sự dao động

May related with:
English Vietnamese
vaccilation
* danh từ
- sự lắc lư, sự lảo đảo; sự chập chờn
- sự do dự, sự dao động
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: