English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: adaptation

Best translation match:
English Vietnamese
adaptation
* danh từ
- sự tra vào, sự lắp vào
- sự phỏng theo, sự sửa lại cho hợp
- tài liệu viết phỏng theo, tài liệu sửa lại cho hợp
- sự thích nghi

Probably related with:
English Vietnamese
adaptation
cơ chế thích nghi ; khi sửa lại ; một sự thích ứng của ; năng thích nghi ; sự phỏng ; sự thích nghi với ; sự thích nghi ; sự tự thích nghi ; thích nghi ;
adaptation
cơ chế thích nghi ; một sự thích ứng của ; năng thích nghi ; phiên ; sự phỏng ; sự thích nghi với ; sự thích nghi ; sự tự thích nghi ; thích nghi ;

May be synonymous with:
English English
adaptation; version
a written work (as a novel) that has been recast in a new form
adaptation; adaption; adjustment
the process of adapting to something (such as environmental conditions)

May related with:
English Vietnamese
adaptability
* danh từ
- tính có thể tra vào, tính có thể lắp vào
- khả năng phỏng theo được, khả năng sửa lại được cho hợp
- khả năng thích nghi, khả năng thích ứng
adaptable
* tính từ
- có thể tra vào, có thể lắp vào
- có thể phỏng theo, có thể sửa lại cho hợp
- có thể thích nghi, có thể thích ứng
adaptableness
* danh từ
- tính có thể tra vào, tính có thể lắp vào
- khả năng phỏng theo được, khả năng sửa lại được cho hợp
- khả năng thích nghi, khả năng thích ứng
adaptation
* danh từ
- sự tra vào, sự lắp vào
- sự phỏng theo, sự sửa lại cho hợp
- tài liệu viết phỏng theo, tài liệu sửa lại cho hợp
- sự thích nghi
adapter
* danh từ
- người phỏng theo, người sửa lại cho hợp (tác phẩm văn học...)
- người làm thích nghi, người làm thích ứng
- (kỹ thuật) thiết bị tiếp hợp, ống nối, cái nắn điện
adaptation function
- (Tech) chức năng thích ứng
adaptive
- (Tech) mang tính thích nghi
adaptational
- xem adaptation
adaptationally
- xem adaptation
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: