English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: underwork

Best translation match:
English Vietnamese
underwork
* danh từ
- công việc kém chất lượng
- công việc bí mật
* ngoại động từ
- làm việc kém, làm việc không đầy đủ
- khai thác không đúng mức

May related with:
English Vietnamese
underwork
* danh từ
- công việc kém chất lượng
- công việc bí mật
* ngoại động từ
- làm việc kém, làm việc không đầy đủ
- khai thác không đúng mức
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: