English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: underway

Best translation match:
English Vietnamese
underway
* tính từ
- đang trên đường đi; đang vận động
- đang thực hiện

Probably related with:
English Vietnamese
underway
có lẽ ; diễn ra ; dần được thực hiển ; thực hiện ; tiến hành ; trong quá trình thực hành ; xảy ra ; đang thực hiện ; đang ; đang được thực hiện ; được tiến hành ; được triển khai ; đầu ;
underway
dần được thực hiển ; thực hiện ; tiến hành ; trong quá trình thực hành ; xảy ra ; xảy ; đang thực hiện ; đang ; đang được thực hiện ; được tiến hành ; được triển khai ; đầu ;

May be synonymous with:
English English
underway; afoot
currently in progress

May related with:
English Vietnamese
underway
* tính từ
- đang trên đường đi; đang vận động
- đang thực hiện
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: