English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: ugh

Best translation match:
English Vietnamese
ugh
* thán từ
- gớm!, tởm quá!

Probably related with:
English Vietnamese
ugh
aaa ; ai phái mày đến ; arrr ; arrrr ; boyka ; eo ; eo ơi ; gớm ; hét ôi ; hả ; hừ ; hừm ; sax ; toàn rác rưởi ; tới ; u ; uggg ; uggggh ; ugggh ; uggh ; unh ; unnn ; urr ; uuu ; à ; ìu ; ôi ; ư ; ồ ; ừ ; ừm ;
ugh
aaa ; ai phái mày đến ; arrr ; arrrr ; boyka ; eo ; eo ơi ; gớm ; hét ôi ; hả ; hừ ; hừm ; sax ; toàn rác rưởi ; tới ; u ; uggg ; uggggh ; ugggh ; uggh ; unh ; unnn ; urr ; uuu ; à ; ìu ; ôi ; ư ; ồ ; ừ ; ừm ;

May related with:
English Vietnamese
ugh
* thán từ
- gớm!, tởm quá!
ugh
aaa ; ai phái mày đến ; arrr ; arrrr ; boyka ; eo ; eo ơi ; gớm ; hét ôi ; hả ; hừ ; hừm ; sax ; toàn rác rưởi ; tới ; u ; uggg ; uggggh ; ugggh ; uggh ; unh ; unnn ; urr ; uuu ; à ; ìu ; ôi ; ư ; ồ ; ừ ; ừm ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: