English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: twice

Best translation match:
English Vietnamese
twice
* phó từ
- hai lần
=twice two is four+ hai lần hai là bốn
=I have read this book twice+ tôi đã đọc quyển sách này hai lần
- gấp hai
=I want twice as much (many)+ tôi cần gấp hai thế này
!to think twice about doing something
- suy nghĩ chín chắn khi làm gì
!not to think twice about
- không nghĩ nhiều về, không để tâm lắm đến, quên ngay

Probably related with:
English Vietnamese
twice
bay hai chuyến ; chín chắn ; cả hai lần ; gấp đôi ; hai bản sao ; hai bản ; hai lâ ; hai lượt ; hai lần gì chớ ; hai lần rồi ; hai lần ; hai phát ; hai trận ; hai ; kỹ ; là hai lần ; lại ; lần hai ; lần nữa ; lần nữa đâu ; lần thứ hai ; lần thứ hai đâu ; lần thứ ; lần ; lần đâu ; muôn trùng ; một chút ; một chút đi ; ngợi ; nhắc kỹ ; này hai lần ; phải lo ; thật kỹ ; thứ hai ; tù hai lần rồi ; đi hai lần ; đó hai lần ; ấy lần thứ hai ;
twice
amazon ; bay hai chuyến ; chín chắn ; cả hai lần ; gấp đôi ; hai bản sao ; hai bản ; hai lâ ; hai lượt ; hai lần gì chớ ; hai lần rồi ; hai lần ; hai phát ; hai trận ; hai ; kỹ ; là hai lần ; lại ; lần hai ; lần nữa ; lần nữa đâu ; lần thứ hai ; lần thứ hai đâu ; lần thứ ; lần ; lần đâu ; muôn trùng ; một chút ; một chút đi ; ngợi ; nhắc kỹ ; này hai lần ; thật kỹ ; thứ hai ; trả ; tù hai lần rồi ; đi hai lần ; đó hai lần ; ấy lần thứ hai ;

May be synonymous with:
English English
twice; double; doubly
to double the degree

May related with:
English Vietnamese
twice-laid
* tính từ
- làm bằng những mảnh đã cũ
twice-told
* tính từ
- ai cũng biết vì lặp lại nhiều lần
= a twice-told tale+một câu chuyện đã kể nhiều lần
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: