English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tragical

Best translation match:
English Vietnamese
tragical
* tính từ
- (thuộc) bi kịch
=tragic actor+ diễn viên bi kịch
- (nghĩa bóng) bi thảm, thảm thương
=tragic event+ sự việc bi thảm

May be synonymous with:
English English
tragical; tragic
very sad; especially involving grief or death or destruction

May related with:
English Vietnamese
tragical
* tính từ
- (thuộc) bi kịch
=tragic actor+ diễn viên bi kịch
- (nghĩa bóng) bi thảm, thảm thương
=tragic event+ sự việc bi thảm
tragically
* phó từ
- như bi kịch, theo kiểu bi kịch
- buồn, bi thảm, thảm thương
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: