English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: traceable

Best translation match:
English Vietnamese
traceable
* tính từ
- có thể, có thể vạch
- có thể theo dõi qua dấu vết
- có thể đồ lại

May be synonymous with:
English English
traceable; trackable
capable of being traced or tracked

May related with:
English Vietnamese
traceable
* tính từ
- có thể, có thể vạch
- có thể theo dõi qua dấu vết
- có thể đồ lại
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: