English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: touched

Best translation match:
English Vietnamese
touched
* tính từ
- bối rối, xúc động
- điên điên, gàn gàn, hâm hâm
=he seems to be slightly touched+ hắn ta hình như hơi điên điên

Probably related with:
English Vietnamese
touched
biết ; biết ơn ; bèn đánh vào ; bệnh ; bị ; bị động chạm tới ; bị ảnh hưởng ; cha ̣ m tay ; chà xát ; chạm sơ ; chạm tay ; chạm vào người ; chạm vào thôi ; chạm vào ; chạm ; chạm đến ; chỉ chạm vào ; cảm kích ; cảm động ; cập ; gặp ; gợi cảm xúc tới ; kỹ nữ mà ; lại ấn ; m va ; người khác chạm vào ; rờ đến ; rờ đến được ; sao ; sờ mó ; sờ ; sự động lòng ; tang thương ; thèm dây vào ; thấy ; tiếp xúc ; tác động ; tìm đến ; tới chạm ; tới ; từng đụng tay vào ; vuốt ; vừa va vào ; xúc động ; xảy ra với ; xảy ra ; đa ̃ cha ̣ m va ; đánh ; đã chạm vào ; đã rờ ; đã sờ ; đã tiếp xúc ; đã vuốt ve ; đã động vào ; đã đụng vô ; được chạm vào ; đến đây ; đến đụng ; động lắm ; động quá ; động vào ; động ; động đến ; đụng chạm vào ; đụng chạm ; đụng tới ; đụng vào ; đụng ; đụng đến ; ̣ m va ;
touched
biết ; biết ơn ; bệnh ; bị chạm ; bị ; bị động chạm tới ; bị ảnh hưởng ; chà xát ; chạm sơ ; chạm tay ; chạm vào người ; chạm vào thôi ; chạm vào ; chạm ; chạm đến ; chỉ chạm vào ; cảm kích ; cảm ; cảm động ; cầm ; cập ; gặp ; gợi cảm xúc tới ; kỹ nữ mà ; lại ấn ; m va ; m ; người khác chạm vào ; nh hưởng ; rờ đến ; rờ đến được ; sao ; sờ mó ; sờ ; sự động lòng ; tang thương ; thèm dây vào ; thấy ; tiếp xúc ; tác động ; tìm đến ; tới chạm ; tới ; từng đụng tay vào ; vuốt ; vừa va vào ; xúc động ; xảy ra với ; xảy ra ; đánh ; đã chạm vào ; đã rờ ; đã sờ ; đã tiếp xúc ; đã vuốt ve ; đã động vào ; đã đụng vô ; được chạm vào ; đập ; đến đây ; đến đụng ; động lắm ; động quá ; động vào ; động ; động đến ; đụng chạm vào ; đụng chạm ; đụng tới ; đụng vào ; đụng ; đụng đến ; ̉ nh hưởng ; ̣ m va ;

May be synonymous with:
English English
touched; affected; moved; stirred
being excited or provoked to the expression of an emotion
touched; fey
slightly insane

May related with:
English Vietnamese
touch-and-go
* tính từ
- mạo hiểm, liều; khó thành, không chắc chắn
=a touch-and-go business+ một việc làm liều, một việc mạo hiểm
=it is touch-and-go whether he will recover+ hắn khó mà có thể bình phục được
* danh từ
- công việc mạo hiểm, việc liều, việc không chắc chắn
- hoàn cảnh nguy hiểm
touch-line
* danh từ
- (thể dục,thể thao) đường biên (bóng đá)
touch-me-not
* danh từ
- (thực vật học) cây bóng nước
touched
* tính từ
- bối rối, xúc động
- điên điên, gàn gàn, hâm hâm
=he seems to be slightly touched+ hắn ta hình như hơi điên điên
touching
* danh từ
- sự sờ mó
* tính từ
- cảm động, thống thiết
=a touching story+ một câu chuyện cảm động
* giới từ
- (từ cổ,nghĩa cổ) về, đối với
=a few words touching that business+ một vài lời về công việc ấy
soft-touch
* danh từ
- người dễ bị thuyết phục
touch-down
* danh từ
- sự hạ cánh
- to make a touch-down
- hạ cánh
- gônl; bàn thắng (bóng bầu dục)
touch-judge
* danh từ
- trọng tài biên trong môn bóng bầu dục
touch-type
* động từ
- đánh máy không cần nhìn vào bàn phím
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: