English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: touch-and-go

Best translation match:
English Vietnamese
touch-and-go
* tính từ
- mạo hiểm, liều; khó thành, không chắc chắn
=a touch-and-go business+ một việc làm liều, một việc mạo hiểm
=it is touch-and-go whether he will recover+ hắn khó mà có thể bình phục được
* danh từ
- công việc mạo hiểm, việc liều, việc không chắc chắn
- hoàn cảnh nguy hiểm

May be synonymous with:
English English
touch-and-go; parlous; perilous; precarious
fraught with danger
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: