English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: totem

Best translation match:
English Vietnamese
totem
* danh từ
- Tôtem, vật tổ

May related with:
English Vietnamese
totemic
* tính từ
- (thuộc) tôtem, (thuộc) vật tổ
totemism
* danh từ
- tín ngưỡng tôtem
totem-pole
* danh từ
- cột gỗ cao, khắc hoặc vẽ một loạt các biểu tượng vật tổ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: