English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tosh

Best translation match:
English Vietnamese
tosh
* danh từ
- (từ lóng) điều vô nghĩa, điều phi lý; chuyện ngớ ngẩn dại dột

May be synonymous with:
English English
tosh; baloney; bilgewater; boloney; bosh; drool; humbug; taradiddle; tarradiddle; tommyrot; twaddle
pretentious or silly talk or writing

May related with:
English Vietnamese
tosh
* danh từ
- (từ lóng) điều vô nghĩa, điều phi lý; chuyện ngớ ngẩn dại dột
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: