English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: torsion

Best translation match:
English Vietnamese
torsion
* danh từ
- sự xe, sự vặn, sự xoắn

Probably related with:
English Vietnamese
torsion
xoắn ;
torsion
xoắn ;

May be synonymous with:
English English
torsion; contortion; crookedness; tortuosity; tortuousness
a tortuous and twisted shape or position
torsion; torque
a twisting force

May related with:
English Vietnamese
torsion balance
* danh từ
- (vật lý) cân xoắn
torsion-bar
* danh từ
- thanh xoắn
torsional
* tính từ
- (thuộc) sự xe, (thuộc) sự vặn, (thuộc) sự xoắn
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: