English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: torrid

Best translation match:
English Vietnamese
torrid
* tính từ
- nóng như thiêu như đốt

May be synonymous with:
English English
torrid; ardent; fervent; fervid; fiery; impassioned; perfervid
characterized by intense emotion
torrid; fervent; fervid
extremely hot

May related with:
English Vietnamese
torridity
* danh từ
- sức nóng cháy, sức nóng như thiêu như đốt
torridness
* danh từ
- sức nóng cháy, sức nóng như thiêu như đốt
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: