English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: they

Best translation match:
English Vietnamese
they
* danh từ
- chúng nó, chúng, họ
- người ta
=they say that...+ người ta nói rằng...

Probably related with:
English Vietnamese
they
ai cũng ; ai nấy ; ai ; ai đó ; anh em ; anh ta ; anh ; b ; ban ; banh ; bay ; binh ; biết chúng ; biết chắc họ ; biết họ ; biết ; biết đâu họ ; bo ; bo ̣ n chu ; bo ̣ n chu ́ ng ; bo ̣ n chu ́ ; bo ̣ n ho ; bo ̣ n ho ̣ ; bo ̣ ; bolivia ; buộc ; bài ; bánh ; báo chúng ; báo ; bây giờ chúng ; bây giờ họ ; bây ; bèn ; bé con ; bé ; băng ; bước ; bạn có ; bạn ; bản ; bất ; bấy ; bắt ; bắt đầu ; bằng không họ ; bằng ; bền ; bị họ ; bị ; bọn bạn ; bọn chúng ; bọn ho ; bọn ho ̣ ; bọn họ ai ; bọn họ ; bọn mọi chúng ; bọn nhóc ; bọn này ; bọn nó có ; bọn nó muốn ; bọn nó ; bọn trẻ ; bọn ; bọn đó ; bỏ ; bố me ; bố và ; bố ; bột ; bởi họ ; bởi vì bọn họ ; bởi vì chúng ; bởi vì họ ; bởi vì ; bởi vì đó là những ; c chu ; c chu ́ ng ; c chu ́ ; c ho ; c ho ̣ ; c mà họ ; ca ; cao ; chi ; chia ; chim ; chiên ; chiếm ; cho chúng ; cho họ ; cho những người ; cho trẻ ; chu ; chu ́ ng chu ; chu ́ ng chu ́ ng ; chu ́ ng chu ́ ; chu ́ ng ta cu ; chu ́ ng ta ; chu ́ ng ; chu ́ ng đa ; chu ́ ng đa ̃ ; chu ́ ; chuyê ; chà ; chìa đâu ; chính chúng ; chính hắn ; chính họ ; chính là ; chính lại ; chính nó ; chính phủ ; chính quyền ; chính xác họ ; chính ; chúc ; chúng bèn ; chúng chính ; chúng chúng ; chúng chẳng ; chúng chỉ ; chúng còn ; chúng có ; chúng cũng sẽ ; chúng cũng ; chúng gọi ; chúng không ; chúng là ; chúng lại ; chúng mà ; chúng mới ; chúng nó lại ; chúng nó sẽ ; chúng nó ; chúng nó đã ; chúng sẽ ; chúng ta chỉ ; chúng ta ; chúng thì có ; chúng thì ; chúng tôi ; chúng ; chúng đang có ; chúng đang ; chúng đây ; chúng đã ; chúng được ; chúng đều ; chơi ; chưa chắc ; chưa ; chắc bọn ; chắc chúng ; chắc họ ; chắc ; chắn ; chẳng ; chế ; chết ; chỉ ; chờ ; chủ ; chứ ; chứng ; co ; coi ; con bé ; con chúng ; con người ; con ; cullen ; cuối ; cào ; cày ; cá ; các anh ; các anh ấy ; các bé ; các bạn ; các bạn ấy ; các dân ; các em ; các môn ; các người ; các người đó ; các người ấy thì ; các người ấy ; các ngọn giáo ; các nước này ; các nước ; các sinh ; các ; các ông ; các đầu ; cách họ ; cách ; cái gì ; cái này ; cái ; cái đó ; còn bọn chúng ; còn chúng ; còn có ; còn họ ; còn ; có bọn ; có kẻ ; có lẽ họ ; có nghĩa ; có người ; có những ; có thể ; có trẻ ; có ; cô chắc rằng họ không ; cô chắc rằng họ ; cô ta ; cô ; cô ấy ; công bọn ; công ; cùng ; cũng ; cơ ; cương ; cả của nó ; cả hai ; cả họ ; cả ; cảnh sát ; cất ; cớm chỉ ; của bọn chúng ; của bọn họ ; của bố ; của chúng ta ; của chúng ; của chúng được ; của ho ; của họ ; của mình ; của những ; của nó ; của phụ ; của ta ; của tôi chúng ; cứ nhồi ; cứ ; cứu ; di ; du ; du ̀ ; dân chúng ; dân sự ; dân ; dân đó ; dân ấy ; dâng ; dù chúng ; dù họ ; dù ; dùng ; dĩ ; dần chúng ; dễ ; em ; fbi ; gan ; ghen ; gia ; giao ; giàn ; giày ; giáo viên có ; giáo ; giả ; giải ; giảng ; giấy họ ; giấy ; giống ; giờ chúng nó ; giờ chúng ; giờ họ ; giờ ; go ; gì chúng ta ; gì chúng ; gì cũng ; gì họ ; gì người ; gì nó ; gần ; gắn ; h ; hai cái ; hai người bọn họ ; hai người này ; hai người ; hai người đó ; hai nước ; hai ; hai đứa nó ; hai đứa ; hay ; heo ; hiện chúng ; hiện ; ho ; ho ́ ; ho ̣ co ; ho ̣ co ̀ n ; ho ̣ co ̀ ; ho ̣ thi ; ho ̣ thi ̀ ; ho ̣ ; ho ̣ đa ; hoà ; hoàng ; hàm ; hàng ; hành ; há ; hãm ; hãng ; hãy ; hình ; hí c ; hí ; hưởng ; hắn còn ; hắn là ; hắn ; hết ; hệ trẻ ; họ biết ; họ bị ; họ cho ; họ chu ; họ chu ̣ ; họ chính ; họ chắc ; họ chỉ ; họ các ; họ còn ; họ có thể ; họ có ; họ cùng ; họ cũng ; họ cứ ; họ giao ; họ họ ; họ không có người ; họ không ; họ là người ; họ là những người ; họ là ; họ làm ; họ lại ; họ mà ; họ mới ; họ nghe ; họ như ; họ nói họ ; họ phải ; họ ra ; họ sẽ chỉ ; họ sẽ ; họ thì ; họ thường ; họ thấy ; họ thực ; họ tự ; họ và họ sẽ không ; họ và họ sẽ ; họ vẫn ; họ ; họ đang ; họ đi ; họ đã ; họ đó họ ; họ được ; họ đều ; học sinh ; học ; hộ ; i chu ; i chu ́ ; i gia ; i ho ; i ho ̣ ; i ngươ ; i ngươ ̀ ; i ta ; khi bọn chúng ; khi chúng ; khi ho ; khi ho ̣ ; khi họ ; khi mà họ ; khi nào ; khi nó ; khi ; khiến ; không ai ; không còn ; không có ; không ho ; không ho ̣ ; không thì bé ; không ; không đứa ; kinh ; kiếm ; kiểu ; kéo ; kích ; kĩ ; kẻ ; kẻ đó ; kết ; kền ; kể mọi ; la ; la ̀ chu ; la ̀ chu ́ ; la ̀ ; liên ; liệu chúng ; loa ; lui ; luôn ; là bố ; là chúng nó ; là chúng ; là họ ; là mình ; là người ; là nó ; là trẻ ; là ; là để ; làm họ ; làm ; làm đầu bọn đó ; lính sparta ; lính ; lúc họ ; lúc này họ ; lúc ; lũ trẻ ; lũ ; lưu ; lượng ; lại chiếm ; lại có ; lại kết ; lại ; lạy ; lẫn ; lẽ họ ; lời ấy ; lửa ; me ; mexico ; microsoft ; miền ; mo ; mong ; mua ; mà bé ; mà bọn chúng ; mà chính ; mà chúng nó ; mà chúng ; mà các ; mà hí ; mà hắn ; mà họ còn ; mà họ thường ; mà họ ; mà là họ ; mà là ; mà mình ; mà mấy nhóc ; mà mọi ; mà người ta ; mà người ; mà người đó ; mà những ; mà nó ; mà trẻ ; mà tụi ; mà ; mây ; mình không ; mình ; món ; môn ; mưu ; mấy em ; mấy nhóc ; mấy tấm ; mấy ; mấy đứa ; mặc ; mẹ ; mọi người ; mọi ; mỗi ; một người ; mới ; mức ; mừng ; n ho ̣ thi ; n ho ̣ thi ̀ ; n nó ; na ; nay ; ng ho ; ng ho ̣ ; ng ngươ ; ng ngươ ̀ ; ng ta ; ng ; ngang ; ngay lúc này họ ; nghe ; nghi ; nghĩ chúng ; nghĩa ; nghịch ; ngon ; ngoài ; nguồn ; nguời ; ngô ; ngươ ; ngươ ̀ i ; ngươ ̀ ; người bèn ; người chơi ; người của họ thì ; người của ; người dân ; người họ ; người mà ; người người ; người nào ; người này ; người ta lại ; người ta sẽ ; người ta ; người ta đã ; người trong ; người ; người đam ; người đó ; người ấy ; ngọn giáo ; nhanh ; nhau ; nhiều người ; nhà hàng ; nhà họ ; nhà ; nhà đó ; nhìn ; nhóm ; như chu ; như chu ́ ; như chúng nó ; như họ ; như mình ; như người ; như vậy ; như ; nhưng chu ; nhưng chúng ; nhưng ho ; nhưng ho ̣ ; nhưng họ ; nhưng nó ; nhưng ; nhưng đó ; nhất ; nhận ; nhỉ ; những con ; những cái đó ; những gì ; những kẻ ; những người này ; những người ; những người đó ; những người ấy ; những người ở ; những sự ; những thứ này ; những thứ ; những thứ đó ; những ; những điều ; những điều đó ; no ; no ́ ; nào chúng nó ; nào chúng ; nào cũng ; nào họ ; nào đó họ ; nào đó thì ; nào đó ; này còn ; này họ ; này ; nên chúng ; nên họ ; nên ; nó chỉ ; nó có ; nó cũng ; nó ho ; nó họ ; nó làm ; nó sẽ ; nó toàn ; nó ; nó đang ; nó đã ; nó được ; nói cũng ; nói ; núi ; núm ; nơi ho ; nơi ho ̣ ; nơi ; nước ; nấy ; nầy ; nếu con ; nếu con đi ; nếu họ ; nếu nó ; nếu ; nọ ; ong ; phá ; phát ; phải chúng nó ; phải chúng ; phải ; phần ; phổi ; phụ ; quay ; quân ; quân đội ; quả ; quả đúng ; r ; ra chúng ; ra họ ; ra ngoài ; ra tụi nó ; run ; rình ; răng ; rất ; rằng chúng ; rằng họ ; rằng ; rồi chúng ; rồi họ ; rồi mọi người ; rồi ; rồi để ; rủ ; sao chúng ; sao họ cũng ; sao họ ; sao ; sau này ; sau thì ; sau ; sau đó những người này lại ; sau đó những người này ; sau đó những người ; sau đó thì họ ; sau đó ; sinh ; song ; sắp ; sẽ ; sứ ; sự đang ; t chu ; t ho ; ta có ; ta những ; ta phải ; ta sẽ ; ta ; ta đã bị họ ; ta ̀ ; ta ̣ ; thang ; thanh ; theo chúng ; theo họ ; theo như họ ; theo ; thi ; thi ̀ ; thu ; thuyền ; thuốc ; thâ ; thâ ̣ ; thì bé ; thì bọn chúng ; thì chúng lại ; thì chúng nó ; thì chúng ; thì có ; thì hãy ; thì họ lại ; thì họ sẽ ; thì họ ; thì lại ; thì người ta ; thì người ; thì những kẻ ; thì những ; thì những đứa ; thì nó ; thì tôi ; thì vì họ ; thì ; thì được ; thì đều ; thông điệp ; thường ; thảy ; thấy họ chỉ ; thấy họ ; thấy nó ; thấy ; thầy ; thậm ; thật ; thắng ; thế có nghĩa ; thế họ ; thế là chúng ; thế nào chúng ; thế nào họ ; thế này ; thế thì chúng ; thế ; thế đấy chúng ; thể đây ; thụ ; thủ ; thứ ; thực ra họ ; thực ra thì chúng ; thực ra ; thực ; tiêu ; tiếng ; tiếp ; tiết ; tiền ; tiền ấy ; tnày ; toàn ; trong chúng ; trong đó họ ; trong đó ; truyền ; trông ; trẻ con ; trẻ ; trẻ đó ; trời ; tu ; tu ̣ ; tui nó ; tuyệt ; tâ ; tâ ́ ; tìm ; tôi biết họ ; tôi chúng ; tôi có ; tôi nghĩ chúng ; tôi phải ; tôi ; tôi đã ; tù ; tùy ; tơ ; tơ ́ i ; tơ ́ ; tượng ; tấn ; tất cả chúng ; tất cả họ đều ; tất cả mọi người ; tất cả ; tất ; tập ; tổ ; tớ ; tới giờ họ ; tới ; tụi mình ; tụi nhóc ; tụi nó còn ; tụi nó ; tụi ; tự ; u không ho ; u không ho ̣ ; va ; va ̀ ; vi ; vinh ; viên ; việc họ ; và chúng ; và cũng ; và hắn ; và họ có ; và họ ; và không ; và người của ; và người ; và những ; và nó ; và nó đã ; và tôi ; và ; và đó ; vào tù ; vào ; vâng họ ; vâng ; vây ; vì chúng ; vì các ; vì họ ; vì ; văn ; vũ ; vẫn ; vật ; vậy họ ; vậy ; vắc ; về ; vớ ; với ; vừa ; wendy ; xây ; y ho ; y ho ̣ ; ¹ ; ác ; ít ; ði ; ðoạn ; ðã ; ðó ; ôi ; ông ta ; þ ; ăn ; đang ; đau ; đi và người ; đi ; điều ; điều đó ; đo ; đo ́ ; đáng ; đâu họ ; đâu ; đây chúng ; đây họ ; đây người ta ; đây ; đã bị họ ; đã ; đó bị ; đó chúng nó ; đó chúng ; đó các ; đó họ ; đó là chúng ; đó là họ ; đó là ; đó người ta ; đó sẽ ; đó thuốc ; đó thì ; đó ; đó đều ; đóng ; đôi ; đúng là họ ; đúng là ; đúng ; được chúng ; được họ ; được mà họ ; được ; đấy chúng ; đầu bọn đó ; đậu ; đằng ; đặng ; đặt ; đẹp ; đến ; đều ; để lại ; để ; định ; đối ; đốt ; đồ ; đồng ; đổ ; độ và ; độc ; đội ; đời ; đờn ; đứa trẻ ; đứa trẻ đó ; ơi ; ơn ; ̀ bo ̣ n chu ; ̀ bo ̣ n chu ́ ng ; ̀ bo ̣ n chu ́ ; ̀ chu ; ̀ chu ́ ng chu ; ̀ chu ́ ng chu ́ ng ; ̀ chu ́ ng chu ́ ; ̀ chu ́ ng ; ̀ chu ́ ; ̀ chúng ; ̀ ho ; ̀ ho ̣ thi ; ̀ ho ̣ thi ̀ ; ̀ ho ̣ ; ̀ họ ; ̀ i chu ; ̀ i chu ́ ; ̀ i ho ; ̀ i ho ̣ ; ̀ n ho ̣ thi ; ̀ n ho ̣ thi ̀ ; ̀ ng ho ; ̀ ng ho ̣ ; ̀ ngươ ; ̀ ngươ ̀ i ; ̀ ngươ ̀ ; ̀ no ; ̀ y ho ; ̀ y ho ̣ ; ́ c chu ; ́ c chu ́ ng ; ́ c chu ́ ; ́ c ho ; ́ c ho ̣ ; ́ c mà họ ; ́ c ; ́ du ; ́ ho ; ́ ho ̣ ; ́ i ho ; ́ i ho ̣ ; ́ ng ngươ ; ́ ng ngươ ̀ ; ́ ng ta ; ́ ng ; ́ t chu ; ́ t ho ; ́ t ; ́ u không ho ; ́ u không ho ̣ ; ́ ; ̃ chu ; ̃ chu ́ ; ̃ ng ho ; ̃ no ; ̉ ho ; ̉ ho ̣ ; ̉ i gia ; ̉ ng ho ; ̉ nhưng ; ̣ chu ; ̣ chu ́ ; ̣ ho ; ̣ ho ̣ ; ̣ i ngươ ; ̣ i ngươ ̀ ; ̣ t chu ; ̣ ; ạ ; ấn ; ấy cũng ; ấy là chúng ; ấy ; ấy đều ; ổng ; ở ; ở đây người ta ; ở đó họ ; ở đó ; – bọn chúng ;
they
ai cũng ; ai nấy ; ai ; ai đó ; anh chă ; anh chă ̉ ; anh có ; anh em ; anh ta ; anh ; b ; ba ; ban ; banh ; bay ; bi ; binh ; biết chúng ; biết chắc họ ; biết họ ; biết ; biết đâu họ ; bo ; bo ̣ n chu ; bo ̣ n chu ́ ; bo ̣ n ho ; bo ̣ n ho ̣ ; bo ̣ n ; bo ̣ ; bolivia ; buộc ; bài ; bàn ; bác ; bánh ; báo chúng ; báo ; bây giờ chúng ; bây giờ họ ; bây giờ ; bây ; bèn ; bé con ; bé ; bë ; băng này ; băng ; bạn có ; bạn ; bản ; bảo ; bất ; bấy ; bắt ; bắt đầu ; bằng không họ ; bằng ; bền ; bị họ ; bị ; bọn bạn ; bọn chúng ; bọn ho ; bọn ho ̣ ; bọn họ ai ; bọn họ ; bọn mọi chúng ; bọn nhóc ; bọn này ; bọn nó có ; bọn nó muốn ; bọn nó ; bọn trẻ ; bọn ; bọn đó ; bỏ ; bố me ; bố và ; bố ; bột ; bởi họ ; bởi vì bọn họ ; bởi vì chúng ; bởi vì họ ; bởi vì ; bởi vì đó là những ; c chu ; c chu ́ ng ; c chu ́ ; c ho ; c ho ̣ ; c mà họ ; ca ; ca ̉ ; cao ; chi ; chia ; chim ; chiên ; chiếm ; cho chúng ; cho họ ; cho kẻ ; cho người ; cho những người ; cho trẻ ; chu ; chu ́ ng chu ; chu ́ ng chu ́ ; chu ́ ng ta cu ; chu ́ ng ta ; chu ́ ng ; chu ́ ng đa ; chu ́ ng đa ̃ ; chu ́ ; chung ; chung ấy ; chuyê ; chà ; chép lại ; chép ; chìa đâu ; chính chúng ; chính hắn ; chính họ ; chính là ; chính lại ; chính nó ; chính phủ ; chính quyền ; chính xác họ ; chính ; chúc ; chúng bèn ; chúng chính ; chúng chúng ; chúng chẳng ; chúng chỉ ; chúng còn ; chúng có ; chúng cũng sẽ ; chúng cũng ; chúng gọi ; chúng không ; chúng là ; chúng lại ; chúng mà ; chúng mới ; chúng nó lại ; chúng nó sẽ ; chúng nó ; chúng nó đã ; chúng sẽ ; chúng ta chỉ ; chúng ta ; chúng thì có ; chúng thì ; chúng tôi ; chúng ; chúng đang có ; chúng đang ; chúng đây ; chúng đã ; chúng được ; chúng đều ; chă ; chă ́ ; chơi ; chưa chắc ; chưa ; chắc bọn ; chắc chúng ; chắc họ ; chắc mấy ; chắc ; chắn ; chẳng ; chế ; chết ; chỉ ; chỗ ; chờ ; chở ; chủ ; chứ ; chứng ; co ; co ́ ; coi ; con bé ; con chúng ; con người ; con ; cullen ; cuối ; cào ; cày ; cá ; các anh ; các anh ấy ; các bé ; các bạn ; các bạn ấy ; các dân ; các em ; các kẻ ; các kẻ ấy ; các môn ; các người ; các người đó ; các người ấy thì ; các người ấy ; các nước này ; các nước ; các sinh ; các ; các ông ; các đầu ; cách họ ; cách ; cái gì ; cái này ; cái ; cái đó ; còn bọn chúng ; còn chúng ; còn có ; còn họ ; còn ; có bọn ; có kẻ ; có lẽ họ ; có nghĩa ; có người ; có ngườicũng ; có những ; có thể ; có trẻ ; có ; cô chắc rằng họ không ; cô chắc rằng họ ; cô co ; cô co ́ ; cô ta ; cô ; cô ấy ; công bọn ; công ; cùng ; cũng ; cơ ; cương ; cả hai ; cả họ ; cả ; cảnh sát ; cất ; cậy ; cắt ; cớm chỉ ; của bọn chúng ; của bọn họ ; của bố ; của chúng ta ; của chúng ; của chúng được ; của ho ; của họ ; của mình ; của những ; của nó ; của phụ ; của tôi chúng ; cứ nhồi ; cứ ; da ; di ; du ; dân chúng ; dân sự ; dân ; dân đó ; dân ấy ; dâng ; dòng ; dù chúng ; dù họ ; dù ; dùng ; dĩ ; dương ; dần chúng ; dễ ; dụ ; em ; fbi ; g ; gan ; ghen ; gia ; giao ; giàn ; giày ; giáo viên có ; giả ; giải ; giảng ; giấy họ ; giấy ; giết ; giống ; giờ chúng nó ; giờ chúng ; giờ họ ; giờ ; go ; gây ; gì chúng ta ; gì chúng ; gì cũng ; gì họ ; gì người ; gì nó ; gót ; gần ; gắn ; h ; hai cái ; hai người bọn họ ; hai người này ; hai người ; hai người đó ; hai nước ; hai ; hai đều ; hai đứa nó ; hai đứa ; hay ; heo ; hiện chúng ; hiện ; ho ; ho ́ ; ho ̣ co ; ho ̣ co ̀ n ; ho ̣ co ̀ ; ho ̣ thi ; ho ̣ thi ̀ ; ho ̣ ; ho ̣ đa ; hoa ; hoà ; hoàng ; hàm ; hàng ; hành ; há ; hãm ; hãng ; hãy ; hình ; hí c ; hí ; hôm ; hưởng ; hắn còn ; hắn là ; hắn ; hết ; hệ trẻ ; họ biết ; họ bị ; họ cho ; họ chu ; họ chu ̣ ; họ chính ; họ chắc ; họ chỉ ; họ còn ; họ có thể ; họ có ; họ cùng ; họ cũng ; họ cứ ; họ họ ; họ không có người ; họ không ; họ là người ; họ là những người ; họ là ; họ làm ; họ lại ; họ mà ; họ một ; họ mới ; họ nghe ; họ như ; họ nói họ ; họ phải ; họ ra ; họ sẽ chỉ ; họ sẽ ; họ thì ; họ thường ; họ thấy ; họ thực ; họ tự ; họ và họ sẽ không ; họ và họ sẽ ; họ vẫn ; họ ; họ đang ; họ đi ; họ đã ; họ đó họ ; họ được ; họ đều ; học sinh ; học ; hỗn ; hộ ; i chu ; i chu ́ ; i ho ; i ho ̣ ; i ngươ ; i ngươ ̀ ; khi bọn chúng ; khi chúng ; khi ho ; khi ho ̣ ; khi họ ; khi mà họ ; khi no ; khi no ́ ; khi nào ; khi ; khi đo ; khi đo ́ ; khiến ; khán ; không ai ; không còn ; không có ; không ho ; không ho ̣ ; không thì bé ; không ; không đứa ; khắp ; khẳng ; khổng ; kinh ; kiếm ; kiểu ; kéo ; kích ; kĩ ; kẻ ; kẻ đó ; kết ; kền ; kể mọi ; la ; la ̀ chu ; la ̀ chu ́ ; la ̀ ; lau ; lee ; liên ; liệu chúng ; loa ; loài ; loại ; lui ; luôn ; là bọn ; là bố ; là chúng nó ; là chúng ; là cô ; là họ ; là mình ; là người ; là nó ; là quyển ; là trẻ ; là ; là để ; làm họ ; làm ; làm đầu bọn đó ; lính sparta ; lính ; lúc này họ ; lúc ; lũ trẻ ; lũ ; lưu ; lượng ; lại chiếm ; lại có ; lại kết ; lại ; lạy ; lấy ; lẫn ; lắp ; lẽ họ ; lời ; lời ấy ; lửa ; mang ; mexico ; microsoft ; miền ; mong ; mua ; mà bé ; mà bọn chúng ; mà chính ; mà chúng nó ; mà chúng ; mà các ; mà hí ; mà hắn ; mà họ còn ; mà họ thường ; mà họ ; mà là họ ; mà là ; mà mình ; mà mấy nhóc ; mà mọi ; mà người ta ; mà người ; mà người đó ; mà những kẻ ; mà những ; mà nó ; mà trẻ ; mà tụi ; mà ; màu ; mâ ; mâ ́ ; mây ; mãnh ; mình ; míi ng ; míi ; món ; môn ; môn đó ; mưu ; mất ; mấy em ; mấy nhóc ; mấy tấm ; mấy ; mấy đứa ; mặc ; mẹ ; mệnh ; mọi người ; mọi ; mỗi ; một kẻ ; một người ; mới ; mức ; mừng ; n ho ̣ thi ; n ho ̣ thi ̀ ; n nó ; na ; na ̀ ; nay ; ng ho ; ng ho ̣ ; ng ; ngang ; ngay lúc này họ ; nghe ; nghi ; nghìn ; nghĩ chúng ; nghịch ; ngon ; ngoài ; nguy ; nguyền ; nguồn ; nguời ; ngươ ; ngươ ̀ i ; ngươ ̀ ; người bèn ; người chơi ; người của họ thì ; người của ; người dân ; người họ ; người lại ; người người ; người nào ; người này ; người ta sẽ ; người ta ; người ta đã ; người trong ; người ; người đam ; người đó ; người ấy ; ngườicũng ; nhanh ; nhau ; nhiều người ; nhà hàng này ; nhà hàng ; nhà họ ; nhà trắng ; nhà ; nhà đó ; nhìn ; nhóm ; như chu ; như chu ́ ; như chúng nó ; như họ ; như mình ; như người ; như thể đây ; như vậy ; như ; như ̃ ; nhưng chu ; nhưng chúng ; nhưng ho ; nhưng ho ̣ ; nhưng họ ; nhưng nó ; nhưng ; nhưng đó ; nhất ; nhận ; nhỉ ; những con ; những cái đó ; những gì ; những kẻ ; những người này ; những người ; những người đó ; những người ấy ; những sự ; những thứ này ; những thứ ; những thứ đó ; những ; những điều ; những điều đó ; no ; no ́ ; nào chúng ; nào cũng ; nào họ ; nào ; nào đó họ ; nào đó thì ; nào đó ; này họ ; này ; nê ; nê ́ ; nên chúng ; nên họ ; nên ; nó chỉ ; nó có ; nó cũng ; nó ho ; nó họ ; nó làm ; nó sẽ ; nó toàn ; nó ; nó đang ; nó đã ; nó được ; nói cũng ; nói ; núi ; núm ; nơi ho ; nơi ho ̣ ; nơi nào ; nơi ; nước ; nấy ; nầy ; nếu con ; nếu con đi ; nếu họ ; nếu nó ; nếu ; nọ ; nỗi ; ong ; oni ; pha ; pha ́ ; pha ̉ i ; pha ̉ ; phá ; phát ; phạt ; phải chúng nó ; phải chúng ; phải ; phần ; phồng ; phổi ; phụ ; phủ ; qua ; quan ; quay ; quyển ; quân ; quân đội ; quả ; quả đúng ; r ; ra chúng ; ra họ ; ra ngoài ; ra tụi nó ; run ; rình ; răng ; rất ; rằng chúng ; rằng họ ; rằng ; rồi chúng ; rồi họ ; rồi mọi người ; rồi ; rồi để ; rủ ; sao chúng ; sao họ cũng ; sao họ ; sao ; sau này ; sau thì ; sau ; sau đó những người này ; sau đó những người ; sau đó thì họ ; simon ; sinh ; so ; song ; sét ; sắp ; sẽ ; sở ; sứ ; t chu ; t ho ; ta có ; ta phải ; ta sẽ ; ta vẫn ; ta ; ta đã bị họ ; ta ̀ ; thang ; thanh ; theo chúng ; theo họ ; theo như họ ; theo ; thi ; thi ̀ ; thiên ; thu ; thuyền ; thuốc ; thâ ; thâ ́ ; thâ ̣ ; thêm ; thì bé ; thì bọn chúng ; thì chúng lại ; thì chúng nó ; thì chúng ; thì có ; thì hãy ; thì họ lại ; thì họ sẽ ; thì họ ; thì không ; thì lại ; thì người ta ; thì người ; thì những kẻ ; thì những ; thì những đứa ; thì nó ; thì tôi ; thì vì họ ; thì ; thì đều ; thông điệp ; thưa ; thường ; thảy ; thấy họ chỉ ; thấy họ ; thấy nó ; thấy ; thầy ; thậm ; thật ; thắng ; thế họ ; thế là chúng ; thế nào chúng ; thế nào họ ; thế này ; thế thì chúng ; thế ; thế đấy chúng ; thụ ; thủ ; thứ ; thực ra họ ; thực ra thì chúng ; thực ra ; thực ; tic ; tiêu ; tiếng ; tiếp ; tiết ; tiền ; tiền ấy ; tnày ; toàn ; trong chúng ; trong đó họ ; trong đó ; truyền ; tràn ; trên ; trông ; trẻ con ; trẻ ; trẻ đó ; trọn ; trời ; tu ; tu ̣ ; tui nó ; tuyệt ; tâ ; tâ ́ ; tæp ; tìm ; tín ; tôi biết họ ; tôi biết ; tôi chúng ; tôi có ; tôi nghe ; tôi nghi ; tôi nghĩ chúng ; tôi phải ; tôi ; tôi đã ; tù ; tùy ; tơ ; tượng ; tại ; tấn ; tất cả chúng ; tất cả họ đều ; tất cả mọi người ; tất cả ; tất ; tập ; tối ; tốt ; tổ ; tớ ; tới giờ họ ; tới ; tụi mình ; tụi nhóc ; tụi nó còn ; tụi nó ; tụi ; tự ; u chu ; u chu ́ ng ; u chu ́ ; u không ho ; u không ho ̣ ; va ; va ̀ ; vi ; vinh ; việc họ ; và chúng ; và các ; và cũng ; và hắn ; và họ có ; và họ ; và không ; và môn ; và người của ; và người ; và những ; và nó ; và nó đã ; và tôi ; và ; và đó ; vào tù ; vào ; vâng họ ; vâng ; vây ; vì chúng ; vì các ; vì họ ; vì ; văn ; vũ ; vả ; vẫn ; vật ; vậy họ ; vậy ; vắc ; về ; vớ ; với ; vừa ; wendy ; xác ; xây ; xưa ; xứ ; y ho ; y ho ̣ ; ¹ ; ác ; ði ; ðoạn ; ðã ; ðó ; ðược ; ô ; ông ta ; þ ; ăn ; đang ; đau ; đi và người ; đi ; điều ; điều đó ; đo ; đo ́ ; đu ; đu ́ ; đuổi ; đà ; đám ; đáng ; đâu họ ; đâu ; đây chúng ; đây họ ; đây người ta ; đây ; đã bị họ ; đã ; đó bị ; đó chúng nó ; đó chúng ; đó các ; đó họ ; đó là chúng ; đó là họ ; đó là ; đó người ta ; đó người ; đó sẽ ; đó thuốc ; đó thì ; đó ; đó đều ; đóng ; đôi ; đúng là họ ; đúng là ; đúng ; được chúng ; được họ ; được mà họ ; được ; đạn ; đấy chúng ; đầu bọn đó ; đậu ; đằng ; đặng ; đặt ; đẹp ; đến ; đều là ; đều ; để lại ; để ; định ; đối ; đốt ; đồ ; đồn ; đồng ; đổ ; độ và ; độc ; đội ; đời này ; đời ; đờn ; đứa trẻ ; đứa trẻ đó ; đức ; ơi ; ơn ; ước ; ̀ bo ̣ n chu ; ̀ chu ; ̀ chu ́ ng chu ; ̀ chu ́ ng ; ̀ chu ́ ; ̀ chúng ; ̀ chă ; ̀ chă ́ ; ̀ co ; ̀ co ́ ; ̀ ho ; ̀ ho ̣ thi ; ̀ ho ̣ thi ̀ ; ̀ ho ̣ ; ̀ họ ; ̀ i chu ; ̀ i chu ́ ; ̀ i ho ; ̀ i ho ̣ ; ̀ n ho ̣ thi ; ̀ ng ho ; ̀ ng ho ̣ ; ̀ ng ; ̀ nghi ; ̀ ngươ ; ̀ ngươ ̀ i ; ̀ ngươ ̀ ; ̀ no ; ̀ y ho ; ̀ y ho ̣ ; ́ c chu ; ́ c chu ́ ng ; ́ c chu ́ ; ́ c ho ; ́ c ho ̣ ; ́ c mà họ ; ́ c ; ́ chi ; ́ du ; ́ ho ; ́ ho ̣ ; ́ i ho ; ́ i ho ̣ ; ́ na ; ́ na ̀ ; ́ ng ; ́ t chu ; ́ t ho ; ́ t ; ́ thi ; ́ u không ho ; ́ u không ho ̣ ; ́ ; ̃ chu ; ̃ chu ́ ; ̃ ng ho ; ̃ no ; ̉ ho ; ̉ ho ̣ ; ̉ khi đo ; ̉ khi đo ́ ; ̉ ng ho ; ̣ chu ; ̣ chu ́ ; ̣ ho ; ̣ ho ̣ ; ̣ i ngươ ; ̣ i ngươ ̀ ; ̣ t chu ; ̣ ; ạ ; ấn ; ấy cũng ; ấy là chúng ; ấy ; ấy đều ; ổng ; ở ; ở đây người ta ; ở đó họ ; ở đó ;

May related with:
English Vietnamese
they
* danh từ
- chúng nó, chúng, họ
- người ta
=they say that...+ người ta nói rằng...
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: