English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: then

Best translation match:
English Vietnamese
then
* phó từ
- lúc đó, hồi ấy, khi ấy
=he was a little boy then+ hồi ấy nó còn là một cậu bé
- rồi, rồi thì, sau đó
=what then?+ rồi sau đó thì sao?, rồi sao nữa?
- vậy thì, như thế thì, trong trường hợp ấy
=then why did you do it?+ vậy thì tại sao anh làm điều ấy?
=but then+ nhưng trong trường hợp đó, nhưng như vậy
!now and then
- (xem) now
!now...then
- (xem) now
* liên từ
- vậy, vậy thì, thế thì
=is it rainning? then we had better stay at home+ trời mưa à? thế thì chúng ta nên ở nhà là hơn
!and then
- hơn nữa, vả lại, thêm vào đó
* tính từ
- ở thời đó, ở thời ấy, ở hồi ấy, ở hồi đó
=the then rulers+ bọn thống trị thời đó
* danh từ
- lúc đó, hồi ấy, khi ấy
=before then+ trước lúc đó
=by then+ lúc đó
=from then onwards+ từ đó trở đi; từ lúc đó trở đi
=until then+ đến lúc ấy
!every now and then
- (xem) every

Probably related with:
English Vietnamese
then
ai nữa ; ai ; anh có ; anh cứ ; anh này sau đó ; anh thì ; anh tên gì ; anh tên ; anh và sau đó ; anh ; aét ; ban ; bám ; bây giờ thì ; bây giờ ; bây ; bèn ; bên ; bă ; bă ̀ ng ; bă ̀ ; bước ; bạn ; bảo ; bấy giờ ; bấy ; bắt ; bắt đầu ; bọn ; bố ; bỗng nhiên ; bỗng ; bởi vì ; bởi vậy ; c va ; c va ̀ ; c đo ; c đo ́ ; cha ; cho ra ; cho ; chuyện ; chóng ; chúng ta ; chúng tôi ; chúng ; chần ; chắc là ; chắc ; chẳng có ; chẳng vậy ; chỉ ; chị ; chợt ; chứ ; chừng đó ; cuối cùng ; cuối ; cuộc ; các ; các đồng ; cái ; câu ; còn nữa ; còn sau đó ; còn ; có lẽ ; có ; có được ; cô ; cô ́ ; cùng gọi ; cùng ; cũng ; cơ ; cả sau ; cả ; cầm ; cậu ; cắm ; của chúng ; cứ thế tiếp ; cứ thế ; cứ ; do vậy mà ; do vậy ; do đó ; dì ; dì đã ; dĩ ; dần ; em vậy ; em ; gin ; giành ; giá ; gióp ; giết ; giờ rồi ; giờ thì ; giờ ; gì khi đó ; gì ; gì đó ; gặp phải ; gặp ; ha ; ha ̣ ; hai ; hay ; hoặc là ; huynh ; hãy ; hãy để bob đi rồi ; hóa ; hô ; hôm đó ; hơn ; hả ; họ sẽ ; họ ; hồi trước và sau này ; hồi trước và sau ; hồi ; hồi đó ; hồi ấy cũng ; hồi ấy ; khi gặp ; khi mà ; khi uống xong ; khi ; khi đo ; khi đo ́ ; khi đó ; khi ấy ; không bao giờ trở lại ; không thì ; không ; kiểm ; kéo ; kích ; kẹo ; kế tiếp ; kế ; kế đó ; kế đến là ; kế đến ; kế ấy ; kể ; kỳ đó ; linh ; liền ngay ; liền ; lu ; luôn ; là do ý của ; là do ý ; là khi mà ; là khi ; là vậy ; là ; là được ; làm như vậy ; làm sao ; làm ; lúc trước ; lúc ; lúc đó hẳng ; lúc đó ta ; lúc đó thì ; lúc đó ; lúc đấy thì ; lúc ấy ; lưu ; lại tiếp ; lại ; lần sau ; lần ; lẽ ; mà bây giờ ; mà ; mô ; mọi ; một ; mới ; n đo ; nate ; nay ; ng v ­ y thì ; ngay khi ; ngay sau đó ; ngay ; nghe ; nghĩa là ; nghĩa ; nguyện ; ngài ; người lại ; người rồi ; người tiếp ; người ; người đờn ; ngủ ; nhanh ; nhiên ; nhàn ; nhé ; nhìn ; như chúng ; như sau ; như thê ; như thế ; như vâ ; như vậy thì ; như vậy ; như vậy đó ; như ; nhưng cũng ; nhưng mà ; nhưng nếu ; nhưng rồi ; nhưng sau đó ; nhưng ; nhưng ðức ; nhận ; nhờ ; nhờ đó mà ; nhờ đó ; những ; nàng ; nào ; này anh ; này sau đó ; này thì ; này ; nè ; nên không ; nên ; nó tên ; nó ; nói rồi ; nói xong ; năm rồi ; năm xưa ; nếu có ; nếu không ; nếu như ; nếu thế thì ; nếu thế ; nếu vậy thì ; nếu vậy ; nếu ; nếu ông ; nữa vậy ; nữa ; oán ; phải ; phản ; quan ; quả ; ra ; roi anh ; rói ; rô ; rô ̀ i sau đo ; rô ̀ i sau đo ́ ; rô ̀ i thi ; rô ̀ i thi ̀ ; rô ̀ i ; rô ̀ ; rôi ; rút ; rồi bao ; rồi chúng ta ; rồi chúng ; rồi con ; rồi các ; rồi còn ; rồi cũng ; rồi cứ ; rồi khi ; rồi là ; rồi lúc đó ; rồi lại ; rồi mới ; rồi người ; rồi như thế ; rồi sao ; rồi sau ; rồi sau đó hãy ; rồi sau đó lại ; rồi sau đó thì ; rồi sau đó ; rồi sẽ ; rồi ta ; rồi theo đó ; rồi thì ; rồi thế ; rồi tiếp theo ; rồi tới ; rồi tự ; rồi ; rồi ý ; rồi đi ; rồi đó ; rồi đến ; sao ta ; sao ; sao đây ; sao đó ; sau khi ; sau là ; sau lại ; sau lần đó ; sau nhé ; sau này khi ; sau này ; sau nữa ; sau rồi ; sau thì ; sau vậy ; sau ; sau ó ; sau đo ; sau đo ́ ; sau đây ; sau đó bạn ; sau đó cho ; sau đó chúng cháu ; sau đó chúng ; sau đó còn ; sau đó khi ; sau đó là ; sau đó là đến ; sau đó lại lãng ; sau đó nó ; sau đó sẽ là ; sau đó sẽ ra ; sau đó sẽ ; sau đó thì là ; sau đó thì ; sau đó tôi theo ; sau đó tôi ; sau đó với ; sau đó ; sau đó đi ; sau đó được ; sau đó đến ; sau ấy ; so ; sói ; sẽ tiếp ; sẽ ; sớm ; sự ; ta bèn ; ta sẽ ; ta ; ta ̣ ; tao ; theo như ; theo ; thi ; thi ̀ ; thành ; thé thì ; thê ; thê ́ nên ; thê ́ thi ; thê ́ thi ̀ ; thê ́ ; thêm ; thì anh ; thì bấy giờ ; thì bọn ; thì chúng ; thì chắc ; thì còn ; thì cũng ; thì em ; thì giờ chắc ; thì hãy cho ; thì hãy ; thì khi đó ; thì kế ; thì là ; thì làm ; thì lúc đó ; thì may ra ; thì may ; thì mới ; thì nhào ; thì như ; thì nói ; thì phải ; thì quả ; thì sao ; thì sau ; thì sau đó bố ; thì sau đó ; thì sẽ ; thì ta ; thì thôi ; thì thế này ; thì thế ; thì trong ; thì tốt ; thì tức là ; thì tức ; thì vì ; thì ; thì đi ; thì điều đó cũng ; thì điều đó ; thì đó ; thì đồng ; thôi ; thấy ; thế chắc ; thế không ; thế là ; thế nào ; thế này ; thế nên ; thế rồi ; thế sau đó thì ; thế thì sau đó ; thế thì ; thế thôi ; thế ; thế đó ; thế ở lại ; thổi ; thứ ; tiê ; tiê ́ ; tiên ; tiếp sau ; tiếp sau đó ; tiếp theo ; tiếp ; tiếp đó là ; tiếp đó ; tiếp đến là ; tiếp đến ; trong lúc ; truy ; trước khi ; trước phải ; trước đó ; trầy ; trẫm ; trẻ con ; tàng ; tào lao ; tê ; tôi ; tường ; tại sao ; tại ; tại đó ; tạm biệt ; tất ; tồi ; tội ; tới khi đó ; tới lúc đó mới ; tới lúc đó ; tới nay ; tới ; tới đó ; tụi ; tức là ; tức thì ; tức ; từ giờ ; từ ; từ đó ; tự nhiên ; uống xong ; v ; v ­ y thì ; v ­ ; va ; va ̀ rô ; va ̀ sau ; va ̀ sau đo ; va ̀ sau đo ́ ; va ̀ ; và ai đó theo sau ; và cả ; và khi ; và khi đó ; và nhưng ; và nếu ; và rồi cuối cùng ; và rồi khi đó ; và rồi ; và sau ; và sau đó thì ; và sau đó ; và ta ; và tiếp theo ; và vô tình ; và ; và đây ; và đến ; vào ; vâ ; vâ ̣ y la ; vâ ̣ y la ̀ ; vâ ̣ y thi ; vâ ̣ y thi ̀ ; vâ ̣ y ; vâ ̣ ; væy thì ; væy ; vì khi ; vì thế nên ; vì thế ; vì vậy mà ; vì vậy ; vì ; vô tình ; vả ; vẫn ; vậy cuối cùng ; vậy càng ; vậy còn ; vậy cứ ; vậy do ; vậy huynh ; vậy hãy ; vậy là ; vậy làm sao ; vậy mà ; vậy nàng ; vậy nên ; vậy ra ; vậy rồi ; vậy ta ; vậy thi ; vậy thi ̀ ; vậy thì của ; vậy thì hãy ; vậy thì ra ; vậy thì sao cũng được ; vậy thì tốt ; vậy thì vì ; vậy thì ; vậy thì điều đó ; vậy về ; vậy ; vậy điều ; vậy đến ; vậy để ; về rồi ; với chúng ; william ; wun ; xem ; xong rồi thì ; xong rồi tôi ; xong rồi ; xong thì ; xong ; xuyên ; zậy thì ; à ; ðoạn ; ðức ; ông ; ông ấy ; đem ; đi thì ; đi ; điều ; đo ; đo ́ ; đoạn ; đâu đó ; đây không khí trong ; đây không khí ; đây là ; đây lúc ; đây ; đã vậy ; đê ; đó chúng ; đó khi ; đó không ; đó là ; đó là đi ; đó lúc nào ; đó lúc ; đó lại ; đó rồi ; đó sau ; đó thì ; đó trở ; đó tới ; đó ; đó đi ; đôi khi ; đúng ; đường ; được rồi ; được thì ; được ; đấy ; đến khi ; đến lúc ; đến lúc đó thì ; đến lúc đó ; đến lượt ; đến sau này ; đến sau ; đến trễ ; đến ; để cho ; để rồi ; để sau ; để sau đi ; để tôi ; để ; định ; ̀ ha ; ̀ ha ̣ ; ̀ khi ; ̀ khi đo ; ̀ khi đo ́ ; ̀ rô ; ̀ rô ̀ i ; ̀ rô ̀ ; ̀ sau đo ; ̀ sau đo ́ ; ̀ sau đó ; ̀ tiê ; ̀ ; ́ c đo ; ́ c đo ́ ; ́ rô ; ́ thi ; ́ thi ̀ ; ́ ; ̉ khi ; ̉ đi ; ̣ c va ; ̣ c va ̀ ; ấy là ; ấy thì ; ấy vậy ; ấy ; ắt ; ở ; ở đó ; ừ thì ; ừ ; 世間萬物都是由分子構成 ;
then
ai có thể ; ai có ; ai nữa ; ai ; anh có ; anh cứ ; anh này sau đó ; anh tên gì ; anh tên ; anh và sau đó ; anh ; aét ; ban ; bám ; bánh ; bây giờ thì ; bây giờ ; bây ; bèn ; bên ; bă ; bă ̀ ng ; bă ̀ ; bước ; bạn ; bảo ; bấy giờ ; bấy ; bắt ; bắt đầu ; bọn ; bố ; bỗng nhiên ; bỗng ; bởi vì ; bởi vậy ; c va ; c va ̀ ; c đo ; c đo ́ ; canh ; cha ; chi ; cho ra ; cho ; chuyện ; chóng ; chúa ; chúng ta ; chúng tôi ; chúng ; chần ; chắc là ; chắc ; chẳng có ; chỉ ; chị ; chợt ; chứ ; chừng đó ; coca ; cuối cùng ; cuối ; cuộc ; các ; các đồng ; cái ; câu ; còn nữa ; còn sau đó ; còn ; có lẽ ; có ; có được ; cô ; cô ́ ; cùng gọi ; cùng ; cũng ; cơ ; cả sau ; cả ; cầm ; cậu ; cắm ; của chúng ; cứ thế tiếp ; cứ ; do vậy mà ; do vậy ; do đó ; duyệt ; dùng ; dần ; em ; gin ; giành ; giá ; gióp ; giấy ; giết ; giờ rồi ; giờ thì ; giờ ; gì khi đó ; gì ; gì đó ; gạn ; gặp phải ; gặp ; gọi ; ha ; ha ̀ ; ha ̣ ; hai ; hay ; hoe ; hoe ́ t ; hoe ́ ; hoặc là ; huynh ; hãy ; hãy để bob đi rồi ; hóa ; hô ; hôm đó ; hơn ; hả ; hậu ; hắn ; hết ; họ sẽ ; họ ; hồi trước và sau này ; hồi trước và sau ; hồi đó ; hồi ấy cũng ; hồi ấy ; i sau đo ; khi gặp ; khi mà ; khi uống xong ; khi ; khi đo ; khi đo ́ ; khi đó ; khi ấy ; không bao giờ trở lại ; không thì ; không ; kiểm ; kéo ; kích ; kẹo ; kế tiếp ; kế ; kế đó ; kế đến là ; kế đến ; kế ấy ; kể ; kỳ đó ; linh ; liền ngay ; liền ; lu ; lu ́ c đo ; lu ́ c đo ́ ; luôn ; là do ý của ; là do ý ; là khi mà ; là khi ; là vậy ; là ; là được ; làm sao ; làm ; lúc trước ; lúc ; lúc đó hẳng ; lúc đó ta ; lúc đó thì ; lúc đó ; lúc đấy thì ; lúc ấy ; lưu ; lại tiếp ; lại ; lấy ; lần sau ; lần ; lẽ ; ma ; ma ̀ ; mà ; màn ; mô ; mặt ; mọi ; mỗi ; một ; mới ; n đo ; nate ; nay ; ng v ­ y thì ; ngay khi ; ngay sau đó ; ngay ; nghe ; nghĩa là ; nghĩa ; nguyện ; ngài ; người lại ; người rồi ; người tiếp ; người ; người đờn ; ngủ ; nhanh ; nhiên ; nhàn ; nhé ; nhìn ; như chúng ; như sau ; như thế ; như vâ ; như vậy thì ; như vậy ; như vậy đó ; nhưng cũng ; nhưng mà ; nhưng rồi ; nhưng sau đó ; nhưng ; nhưng ðức ; nhạt ; nhận ; nhờ ; nhờ đó mà ; nhờ đó ; những ; nàng ; nào ; này sau đó ; này thì ; này ; nè ; nên không ; nên ; nó tên ; nó ; nói rồi ; nói xong ; năm rồi ; năm xưa ; nếu có ; nếu không ; nếu như ; nếu thế thì ; nếu thế ; nếu vậy thì ; nếu vậy ; nếu ; nọ ; nữa vậy ; nữa ; oán ; phải ; phản ; qua ; qua ́ ; quan ; quả ; ra ; roi anh ; ròi ; rói ; rô ; rô ̀ i sau đo ; rô ̀ i thi ; rô ̀ i thi ̀ ; rô ̀ i ; rô ̀ ; rôi ; rút ; rồi bao ; rồi chúng ta ; rồi chúng ; rồi con ; rồi các ; rồi còn ; rồi cũng ; rồi cứ ; rồi khi ; rồi là ; rồi lúc đó ; rồi lại ; rồi mới ; rồi người ; rồi như thế ; rồi sao ; rồi sau lại ; rồi sau ; rồi sau đó hãy ; rồi sau đó lại ; rồi sau đó thì ; rồi sau đó ; rồi sẽ ; rồi ta ; rồi theo đó ; rồi thì ; rồi thế ; rồi tiếp theo ; rồi tới ; rồi tự ; rồi ; rồi ý ; rồi đi ; rồi đó ; rồi đến ; sao ta ; sao ; sao đây ; sao đó ; sau khi ; sau là ; sau lại ; sau lần đó ; sau nhé ; sau này khi ; sau này ; sau nữa ; sau rồi ; sau vậy ; sau ; sau ó ; sau đo ; sau đo ́ ; sau đây ; sau đó bạn ; sau đó cho ; sau đó chúng cháu ; sau đó chúng ; sau đó còn ; sau đó khi ; sau đó là ; sau đó là đến ; sau đó lại lãng ; sau đó nó ; sau đó sẽ là ; sau đó sẽ ra ; sau đó sẽ ; sau đó thì là ; sau đó thì ; sau đó tôi theo ; sau đó tôi ; sau đó với ; sau đó ; sau đó đi ; sau đó được ; sau đó đến ; sau ấy ; so ; song ; spartacus ; sê ; sói ; sẽ tiếp ; sẽ ; sớm ; sự ; ta bèn ; ta sẽ ; ta ; ta ̣ ; tao ; th ; thi ; thi ̀ ; thi ́ ; thành ; thé thì ; thê ; thê ́ nên ; thê ́ thi ; thê ́ thi ̀ ; thê ́ ; thêm ; thì anh ; thì bấy giờ ; thì bọn ; thì chúng ; thì chắc ; thì còn ; thì cũng ; thì em ; thì giờ chắc ; thì hãy cho ; thì hãy ; thì khi đó ; thì kế ; thì là ; thì làm ; thì lúc đó ; thì may ra ; thì may ; thì mới ; thì nhào ; thì như ; thì nói ; thì phải ; thì quả ; thì sao ; thì sau ; thì sau đó bố ; thì sau đó ; thì sẽ ; thì ta ; thì thôi ; thì thế này ; thì thế ; thì trong ; thì tốt ; thì tức là ; thì tức ; thì vì ; thì ; thì đi ; thì điều đó cũng ; thì điều đó ; thì đó ; thì đồng ; thôi ; thấy ; thế chắc ; thế không ; thế là ; thế nào ; thế này ; thế nên ; thế rồi ; thế sau đó thì ; thế thì sau đó ; thế thì ; thế thôi ; thế ; thế đó ; thế ở lại ; thổi ; thứ ; tiê ; tiê ́ ; tiên ; tiếp sau ; tiếp sau đó ; tiếp theo ; tiếp ; tiếp đó là ; tiếp đó ; tiếp đến là ; tiếp đến ; trong lúc ; truy ; trông ; trước khi ; trước phải ; trước đó ; trầy ; trẫm ; trẻ con ; tàng ; tô ; tô ́ i ; tô ́ ; tôi ; tường ; tại sao ; tại ; tại đó ; tạm biệt ; tất ; tỏ ; tốt ; tồi ; tội ; tới khi đó ; tới lúc đó mới ; tới lúc đó ; tới nay ; tới ; tới đó ; tụi ; tức là ; tức thì ; tức ; từ giờ ; từ ; từ đó ; tự nhiên ; tự ; uống xong ; v ; v ­ y thì ; v ­ ; va ; va ̀ rô ; va ̀ sau ; va ̀ sau đo ; va ̀ sau đo ́ ; va ̀ ; và ai đó theo sau ; và cả ; và khi ; và khi đó ; và lúc đó ; và nhưng ; và nếu ; và rồi cuối cùng ; và rồi khi đó ; và rồi ; và sau ; và sau đó thì ; và sau đó ; và ta ; và tiếp theo ; và vô tình ; và ; và đây ; và đến ; vào ; vâ ; vâ ̣ y la ; vâ ̣ y la ̀ ; vâ ̣ y thi ; vâ ̣ y thi ̀ ; vâ ̣ y ; vâ ̣ ; væy thì ; væy ; vì thế nên ; vì thế ; vì vậy mà ; vì vậy ; vì ; vô tình ; vả ; vẫn ; vậy cuối cùng ; vậy càng ; vậy còn ; vậy cứ ; vậy do ; vậy huynh ; vậy hãy ; vậy là ; vậy làm sao ; vậy mà bây giờ ; vậy mà ; vậy nàng ; vậy nên ; vậy ra ; vậy rồi ; vậy ta ; vậy thi ; vậy thi ̀ ; vậy thì của ; vậy thì hãy ; vậy thì ra ; vậy thì sao cũng được ; vậy thì tốt ; vậy thì vì ; vậy thì ; vậy thì điều đó ; vậy về ; vậy ; vậy điều ; vậy đến ; vậy để ; về rồi ; với chúng ; william ; wun ; xem ; xong rồi thì ; xong rồi tôi ; xong rồi ; xong thì ; xong ; xuyên ; zậy thì ; à ; ðoạn ; ðầy ; ðến ; ðức ; ông ; đem ; đi theo ; đi thì ; đi ; điều ; đo ; đo ́ ; đoạn ; đâu đó ; đây không khí trong ; đây không khí ; đây là ; đây lúc ; đây ; đã vậy ; đê ; đó chúng ; đó khi ; đó không ; đó lúc nào ; đó lúc ; đó lại ; đó rồi ; đó sau ; đó thì ; đó trở ; đó tới ; đó ; đó đi ; đôi khi ; đúng ; đươ ; đươ ̣ ; đường ; được rồi ; được thì ; được ; đấy ; đến lúc ; đến lúc đó thì ; đến lúc đó ; đến lượt ; đến sau này ; đến sau ; đến trễ ; đến ; để cho ; để rồi ; để sau ; để sau đi ; để tôi ; để ; định ; ơ ; ̀ ha ; ̀ ha ̣ ; ̀ i sau đo ; ̀ khi ; ̀ khi đo ; ̀ khi đo ́ ; ̀ rô ; ̀ rô ̀ i ; ̀ rô ̀ ; ̀ sau ; ̀ sau đo ; ̀ sau đo ́ ; ̀ sau đó ; ̀ tiê ; ̀ tiê ́ ; ̀ ; ̀ đê ; ́ c đo ; ́ c đo ́ ; ́ rô ; ́ thi ; ́ thi ̀ ; ́ ; ̉ khi ; ̉ đi ; ̣ c va ; ̣ c va ̀ ; ̣ ha ; ̣ ha ̀ ; ̣ vâ ; ấy là ; ấy thì ; ấy vậy ; ấy ; ắt ; ở ; ở đây ; ở đó ; ừ thì ; ừ ;

May related with:
English Vietnamese
then
* phó từ
- lúc đó, hồi ấy, khi ấy
=he was a little boy then+ hồi ấy nó còn là một cậu bé
- rồi, rồi thì, sau đó
=what then?+ rồi sau đó thì sao?, rồi sao nữa?
- vậy thì, như thế thì, trong trường hợp ấy
=then why did you do it?+ vậy thì tại sao anh làm điều ấy?
=but then+ nhưng trong trường hợp đó, nhưng như vậy
!now and then
- (xem) now
!now...then
- (xem) now
* liên từ
- vậy, vậy thì, thế thì
=is it rainning? then we had better stay at home+ trời mưa à? thế thì chúng ta nên ở nhà là hơn
!and then
- hơn nữa, vả lại, thêm vào đó
* tính từ
- ở thời đó, ở thời ấy, ở hồi ấy, ở hồi đó
=the then rulers+ bọn thống trị thời đó
* danh từ
- lúc đó, hồi ấy, khi ấy
=before then+ trước lúc đó
=by then+ lúc đó
=from then onwards+ từ đó trở đi; từ lúc đó trở đi
=until then+ đến lúc ấy
!every now and then
- (xem) every
then
ai nữa ; ai ; anh có ; anh cứ ; anh này sau đó ; anh thì ; anh tên gì ; anh tên ; anh và sau đó ; anh ; aét ; ban ; bám ; bây giờ thì ; bây giờ ; bây ; bèn ; bên ; bă ; bă ̀ ng ; bă ̀ ; bước ; bạn ; bảo ; bấy giờ ; bấy ; bắt ; bắt đầu ; bọn ; bố ; bỗng nhiên ; bỗng ; bởi vì ; bởi vậy ; c va ; c va ̀ ; c đo ; c đo ́ ; cha ; cho ra ; cho ; chuyện ; chóng ; chúng ta ; chúng tôi ; chúng ; chần ; chắc là ; chắc ; chẳng có ; chẳng vậy ; chỉ ; chị ; chợt ; chứ ; chừng đó ; cuối cùng ; cuối ; cuộc ; các ; các đồng ; cái ; câu ; còn nữa ; còn sau đó ; còn ; có lẽ ; có ; có được ; cô ; cô ́ ; cùng gọi ; cùng ; cũng ; cơ ; cả sau ; cả ; cầm ; cậu ; cắm ; của chúng ; cứ thế tiếp ; cứ thế ; cứ ; do vậy mà ; do vậy ; do đó ; dì ; dì đã ; dĩ ; dần ; em vậy ; em ; gin ; giành ; giá ; gióp ; giết ; giờ rồi ; giờ thì ; giờ ; gì khi đó ; gì ; gì đó ; gặp phải ; gặp ; ha ; ha ̣ ; hai ; hay ; hoặc là ; huynh ; hãy ; hãy để bob đi rồi ; hóa ; hô ; hôm đó ; hơn ; hả ; họ sẽ ; họ ; hồi trước và sau này ; hồi trước và sau ; hồi ; hồi đó ; hồi ấy cũng ; hồi ấy ; khi gặp ; khi mà ; khi uống xong ; khi ; khi đo ; khi đo ́ ; khi đó ; khi ấy ; không bao giờ trở lại ; không thì ; không ; kiểm ; kéo ; kích ; kẹo ; kế tiếp ; kế ; kế đó ; kế đến là ; kế đến ; kế ấy ; kể ; kỳ đó ; linh ; liền ngay ; liền ; lu ; luôn ; là do ý của ; là do ý ; là khi mà ; là khi ; là vậy ; là ; là được ; làm như vậy ; làm sao ; làm ; lúc trước ; lúc ; lúc đó hẳng ; lúc đó ta ; lúc đó thì ; lúc đó ; lúc đấy thì ; lúc ấy ; lưu ; lại tiếp ; lại ; lần sau ; lần ; lẽ ; mà bây giờ ; mà ; mô ; mọi ; một ; mới ; n đo ; nate ; nay ; ng v ­ y thì ; ngay khi ; ngay sau đó ; ngay ; nghe ; nghĩa là ; nghĩa ; nguyện ; ngài ; người lại ; người rồi ; người tiếp ; người ; người đờn ; ngủ ; nhanh ; nhiên ; nhàn ; nhé ; nhìn ; như chúng ; như sau ; như thê ; như thế ; như vâ ; như vậy thì ; như vậy ; như vậy đó ; như ; nhưng cũng ; nhưng mà ; nhưng nếu ; nhưng rồi ; nhưng sau đó ; nhưng ; nhưng ðức ; nhận ; nhờ ; nhờ đó mà ; nhờ đó ; những ; nàng ; nào ; này anh ; này sau đó ; này thì ; này ; nè ; nên không ; nên ; nó tên ; nó ; nói rồi ; nói xong ; năm rồi ; năm xưa ; nếu có ; nếu không ; nếu như ; nếu thế thì ; nếu thế ; nếu vậy thì ; nếu vậy ; nếu ; nếu ông ; nữa vậy ; nữa ; oán ; phải ; phản ; quan ; quả ; ra ; roi anh ; rói ; rô ; rô ̀ i sau đo ; rô ̀ i sau đo ́ ; rô ̀ i thi ; rô ̀ i thi ̀ ; rô ̀ i ; rô ̀ ; rôi ; rút ; rồi bao ; rồi chúng ta ; rồi chúng ; rồi con ; rồi các ; rồi còn ; rồi cũng ; rồi cứ ; rồi khi ; rồi là ; rồi lúc đó ; rồi lại ; rồi mới ; rồi người ; rồi như thế ; rồi sao ; rồi sau ; rồi sau đó hãy ; rồi sau đó lại ; rồi sau đó thì ; rồi sau đó ; rồi sẽ ; rồi ta ; rồi theo đó ; rồi thì ; rồi thế ; rồi tiếp theo ; rồi tới ; rồi tự ; rồi ; rồi ý ; rồi đi ; rồi đó ; rồi đến ; sao ta ; sao ; sao đây ; sao đó ; sau khi ; sau là ; sau lại ; sau lần đó ; sau nhé ; sau này khi ; sau này ; sau nữa ; sau rồi ; sau thì ; sau vậy ; sau ; sau ó ; sau đo ; sau đo ́ ; sau đây ; sau đó bạn ; sau đó cho ; sau đó chúng cháu ; sau đó chúng ; sau đó còn ; sau đó khi ; sau đó là ; sau đó là đến ; sau đó lại lãng ; sau đó nó ; sau đó sẽ là ; sau đó sẽ ra ; sau đó sẽ ; sau đó thì là ; sau đó thì ; sau đó tôi theo ; sau đó tôi ; sau đó với ; sau đó ; sau đó đi ; sau đó được ; sau đó đến ; sau ấy ; so ; sói ; sẽ tiếp ; sẽ ; sớm ; sự ; ta bèn ; ta sẽ ; ta ; ta ̣ ; tao ; theo như ; theo ; thi ; thi ̀ ; thành ; thé thì ; thê ; thê ́ nên ; thê ́ thi ; thê ́ thi ̀ ; thê ́ ; thêm ; thì anh ; thì bấy giờ ; thì bọn ; thì chúng ; thì chắc ; thì còn ; thì cũng ; thì em ; thì giờ chắc ; thì hãy cho ; thì hãy ; thì khi đó ; thì kế ; thì là ; thì làm ; thì lúc đó ; thì may ra ; thì may ; thì mới ; thì nhào ; thì như ; thì nói ; thì phải ; thì quả ; thì sao ; thì sau ; thì sau đó bố ; thì sau đó ; thì sẽ ; thì ta ; thì thôi ; thì thế này ; thì thế ; thì trong ; thì tốt ; thì tức là ; thì tức ; thì vì ; thì ; thì đi ; thì điều đó cũng ; thì điều đó ; thì đó ; thì đồng ; thôi ; thấy ; thế chắc ; thế không ; thế là ; thế nào ; thế này ; thế nên ; thế rồi ; thế sau đó thì ; thế thì sau đó ; thế thì ; thế thôi ; thế ; thế đó ; thế ở lại ; thổi ; thứ ; tiê ; tiê ́ ; tiên ; tiếp sau ; tiếp sau đó ; tiếp theo ; tiếp ; tiếp đó là ; tiếp đó ; tiếp đến là ; tiếp đến ; trong lúc ; truy ; trước khi ; trước phải ; trước đó ; trầy ; trẫm ; trẻ con ; tàng ; tào lao ; tê ; tôi ; tường ; tại sao ; tại ; tại đó ; tạm biệt ; tất ; tồi ; tội ; tới khi đó ; tới lúc đó mới ; tới lúc đó ; tới nay ; tới ; tới đó ; tụi ; tức là ; tức thì ; tức ; từ giờ ; từ ; từ đó ; tự nhiên ; uống xong ; v ; v ­ y thì ; v ­ ; va ; va ̀ rô ; va ̀ sau ; va ̀ sau đo ; va ̀ sau đo ́ ; va ̀ ; và ai đó theo sau ; và cả ; và khi ; và khi đó ; và nhưng ; và nếu ; và rồi cuối cùng ; và rồi khi đó ; và rồi ; và sau ; và sau đó thì ; và sau đó ; và ta ; và tiếp theo ; và vô tình ; và ; và đây ; và đến ; vào ; vâ ; vâ ̣ y la ; vâ ̣ y la ̀ ; vâ ̣ y thi ; vâ ̣ y thi ̀ ; vâ ̣ y ; vâ ̣ ; væy thì ; væy ; vì khi ; vì thế nên ; vì thế ; vì vậy mà ; vì vậy ; vì ; vô tình ; vả ; vẫn ; vậy cuối cùng ; vậy càng ; vậy còn ; vậy cứ ; vậy do ; vậy huynh ; vậy hãy ; vậy là ; vậy làm sao ; vậy mà ; vậy nàng ; vậy nên ; vậy ra ; vậy rồi ; vậy ta ; vậy thi ; vậy thi ̀ ; vậy thì của ; vậy thì hãy ; vậy thì ra ; vậy thì sao cũng được ; vậy thì tốt ; vậy thì vì ; vậy thì ; vậy thì điều đó ; vậy về ; vậy ; vậy điều ; vậy đến ; vậy để ; về rồi ; với chúng ; william ; wun ; xem ; xong rồi thì ; xong rồi tôi ; xong rồi ; xong thì ; xong ; xuyên ; zậy thì ; à ; ðoạn ; ðức ; ông ; ông ấy ; đem ; đi thì ; đi ; điều ; đo ; đo ́ ; đoạn ; đâu đó ; đây không khí trong ; đây không khí ; đây là ; đây lúc ; đây ; đã vậy ; đê ; đó chúng ; đó khi ; đó không ; đó là ; đó là đi ; đó lúc nào ; đó lúc ; đó lại ; đó rồi ; đó sau ; đó thì ; đó trở ; đó tới ; đó ; đó đi ; đôi khi ; đúng ; đường ; được rồi ; được thì ; được ; đấy ; đến khi ; đến lúc ; đến lúc đó thì ; đến lúc đó ; đến lượt ; đến sau này ; đến sau ; đến trễ ; đến ; để cho ; để rồi ; để sau ; để sau đi ; để tôi ; để ; định ; ̀ ha ; ̀ ha ̣ ; ̀ khi ; ̀ khi đo ; ̀ khi đo ́ ; ̀ rô ; ̀ rô ̀ i ; ̀ rô ̀ ; ̀ sau đo ; ̀ sau đo ́ ; ̀ sau đó ; ̀ tiê ; ̀ ; ́ c đo ; ́ c đo ́ ; ́ rô ; ́ thi ; ́ thi ̀ ; ́ ; ̉ khi ; ̉ đi ; ̣ c va ; ̣ c va ̀ ; ấy là ; ấy thì ; ấy vậy ; ấy ; ắt ; ở ; ở đó ; ừ thì ; ừ ; 世間萬物都是由分子構成 ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: