English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: them

Best translation match:
English Vietnamese
them
* danh từ
- chúng, chúng nó, họ
=there were three of them+ chúng nó cả thảy có ba đứa

Probably related with:
English Vietnamese
them
ai ; ai đó ; album ; anh ta vậy ; anh ta ; anh ; atc ; ba ; ban ; bao ; biết ; biệt ; bo ; bo ́ ng ; bo ̉ ; bo ̣ n chu ́ ng ; bo ̣ n ho ̣ ; bo ̣ n ; bo ̣ ; bob ; bon họ ; bào ; bánh ; bé ; bên chúng ; bên đó ; bò ; bò ấy ; bă ; bảo chúng ; bảo họ ; bảo ; bất ; bầy ; bẫy ; bắn ; bắt chúng tôi ; bắt chúng ; bắt tội ; bắt ; bắt được ; bằng ; bằng được ; bệnh nhân ; bị ; bọn chúng cho ta ; bọn chúng như ; bọn chúng nó ; bọn chúng ; bọn chúng được ; bọn come ; bọn cảnh sát ; bọn cớm ; bọn em ; bọn họ mà ; bọn họ ; bọn kia ; bọn mình ; bọn người ; bọn nhỏ ; bọn nó ; bọn trẻ ; bọn ; bọn đó ; bọn đểu ; bọn ấy ; bỏ ; bừa ; c chu ; c chu ́ ; c ho ̣ ; ca ; ca ́ ; chia ; chiên ta ; chiếc ; chiếu ; cho bo ̣ n ho ̣ ; cho bé ; cho bọn ; cho chu ; cho chúng ngay ; cho chúng nó ; cho chúng ta những ; cho chúng vào ; cho chúng ; cho con ; cho ho ; cho họ ; cho là ; cho mình ; cho người ; cho nó ; cho ra chúng ; cho ta ; cho trọn ; cho tụi nó ; cho ; chu ; chu ́ ng a ; chu ́ ng a ̃ ; chu ́ ng như ; chu ́ ng như ̃ ; chu ́ ng ; chu ́ ; chân này ; chân ; chính các ; chính họ ; chính mình ; chính ; chùng ; chúng biết ; chúng bằng ; chúng cho ; chúng chúng ; chúng chết ; chúng có ; chúng cùng ; chúng cả ; chúng của ; chúng di ; chúng gây ra ; chúng gây ; chúng hay không ; chúng hay ; chúng hết ; chúng không ; chúng là ; chúng làm ; chúng lên ; chúng lại ; chúng mà ; chúng mất ; chúng ngay ; chúng như ; chúng những ; chúng này ; chúng nó biết ; chúng nó còn ; chúng nó làm sao ; chúng nó làm ; chúng nó lại ; chúng nó mà ; chúng nó như ; chúng nó ra ; chúng nó rằng ; chúng nó thì ; chúng nó về ; chúng nó ; chúng nó đi ; chúng nó được ; chúng nó đến ; chúng nữa rồi ; chúng nữa ; chúng phải ; chúng qua ; chúng ra ; chúng rằng ; chúng rồi ; chúng sang ; chúng ta không ; chúng ta phải ; chúng ta ; chúng theo ; chúng thì ; chúng tôi ; chúng tôi đến cho họ ; chúng tất ; chúng và ; chúng vào với ; chúng vào ; chúng vậy ; chúng về ; chúng với ; chúng ; chúng đang ; chúng đi ; chúng điên ; chúng đó ; chúng được ; chúng đấy ; chúng đều ; chúng ở ; chỗ họ ; chớ ; chờ gì ; chờ ; chứ ; chừng ; con họ ; con rồi ; con theo ; con tôi ; con ; các bánh ; các bạn ; các con của mình ; các con ; các dân ; các dân đó ; các em ; các kẻ ; các môn ; các người ; các người đó ; các phần đó ; các sứ ; các ; các đấng ; cách ; cái ; cái đó ; cánh ; cáo ; cáp ; cát ; có ; có đó ; công ; cùng ; cũng vậy ; cũng ; cương ; cả bọn họ ; cả cho ; cả hai chúng nó ; cả họ ; cả lũ ; cả nhà ; cả thảy ; cả ; cả đã hết ; cải ; cản ; cảnh sát ; cảnh ; cấp ; cất ; cầu họ ; cầu ; cớ ; cớm ; của chúng nó ; của chúng ; của hai quan ; của hai ; của họ ; của mình ; của ta ; cứ ; cứu họ ; di cho ; diệt ; du ; du ̣ ng ; dân chúng ; dân nầy ; dân sự ; dân ta ; dân ; dân đó như ; dân đó ; dân ấy ; dây ; dãy ; dùng ; dấu vết của chúng ; dấu ; dấu ấy ; dẫn ; dắt ; dẹp ; dễ ; dọn ; dỗ người ; em ; gai ; gia đình ; giao ; giày ; giá ; giúp họ ; giăng ; giấc ; giữ ; gà ; gái ; gì cả ; gì hết ; gì thế ; gì ; gì đang ; gì đó ; gọi họ ; gởi ; h ; ha ; hai con ; hai kẻ ; hai người bọn họ ; hai người họ ; hai người ra ; hai người ; hai người đó ; hai nước này ; hai nước ; hai quan ; hai ; hai đứa con trai nầy ; hai đứa con trai ; hai đứa nó ; hai đứa ; hiện ; hiệu cho họ ; hiệu ; ho họ ; ho ; ho ̣ ; hoa ; hàng họ ; hàng ; hãy ; hình ; hí ; hă ; hă ́ ; hơn ; hạ ; hả ; hắn lấy ; hắn ; hết bọn chúng ; hết cho ; hết chúng nó ; hết chúng ; hết họ ; hết ra ; hết rồi ; hết số ; hết tụi ; hết ; hết đi ; họ biết ; họ bắt tay ; họ bằng ; họ cho ; họ chu ; họ chúng ; họ chưa ; họ chớ ; họ có ; họ cũng ; họ cư ; họ cả ; họ cần ; họ dùm ; họ hơn ; họ hết ; họ không ; họ kìa ; họ là ; họ là được mà ; họ là được ; họ làm ; họ lại với ; họ lại ; họ lấy ; họ mà ; họ mất ; họ một ; họ ngay ấy mà ; họ ngay ấy ; họ nghe ; họ như thế nào ; họ như thế ; họ như ; họ những ; họ phải ; họ ra ; họ rằng ; họ rồi ; họ sao ; họ sẽ ; họ thì ; họ thấy ; họ thứ ; họ tới ; họ tự ; họ và ; họ vào ; họ vậy ; họ về ; họ với ; họ xem ; họ ; họ đi là ; họ đi thì ; họ đi ; họ điều ; họ điều đó ; họ điều đó đi ; họ đâu ; họ đã ; họ đó ; họ được ; họ ấy ; hội ; hội được quan sát ; hợp chúng ; hợp ; hủy ; i chu ; i chu ́ ng ; i chu ́ ; i ho ̣ ; i họ ; i no ; i ; khiêng ; khách ; khí ; khóa đó ; không ; kia ; kêu ; kính ; kẻ ; kẻ đó ; kịp ; kỹ ; kỹ đó ; la ̀ ; laptop ; littlebits ; lo ; loại ; luôn ; là bắn ; là gai ; là họ ; là người ; là tất cả chúng ta ; làm chúng ; làm các ; làm gì ; làm ; lá thư đó ; lá ; lâ ; lên ; lính ; lùa ; lũ chúng nó ; lũ cớm ; lũ quạ ; lũ trẻ ; lũ ; lũ đó ; lạ ; lạc ; lại cho ; lại chúng ; lại cả ; lại họ ; lại là ; lại rằng ; lại ; lại đi ; lấy chúng ; lấy mình ; lấy người ; lấy ; lấy được ; lầu ; lập ; lắm ; lắng ; lều ; lịch ; lột ; lời giải ; lời ; mua ; muốn đó ; muỗi ; mà bọn ; mà ; màn ; màu ; mình họ ; mình lại ; mình một ; mình ; mòn ; món này ; món ; móng ; môn ; môn đồ mà ; môn đồ ; mất rồi ; mất ; mấy anh ; mấy con ; mấy cô ; mấy em ; mấy kẻ ; mấy lá thư ; mấy người ; mấy người đó ; mấy người ấy ; mấy nhóc ; mấy thứ ; mấy ; mấy đứa này ; mấy đứa nó ; mấy đứa ; mẫu ; mặt ; mẹ ; mọi người ; mọi ; mỏng ; mồ hôi vào ban đêm ; một ai ; mới là người ; n chu ; n chu ́ ng ; n chúng ; n ho ̣ ; n no ; ng chu ; ng ho ; ng ho ̣ ; ng không ; ng no ; ng ; ngay ; ngay đi ; nghe ; nghiệm ; nghịch ; nguyện ; ngươ ; ngươ ̀ i ; ngươ ̀ ; ngươi ; người chúng ; người dân ; người họ ; người khác ; người kia ; người lại ; người như vậy ; người như ; người này ; người sẵn ; người ta ; người thấy ; người ; người đó ; người đến ; người ấy ; ngựa ; nhau ; nhiều ; nhà ; nhé ; nhóm họ ; nhóm tác ; nhóm ; nhĩ ; như cách ; như họ ; như những người ; như vậy ; như ; như ̃ ng ; nhường ; nhận ; nhắn ; nhỏ ; nhớ ; những anh ; những bức ; những cái ; những kẻ ; những kẻ đó là ; những kẻ đó ; những lời ấy ; những mẫu ; những người dân ; những người này ; những người ; những người đem ; những người đó ; những người ấy ; những số liệu đó ; những sự đó ; những thứ này ; những thứ ; những thứ đó ; những trường hợp đó ; những ; những điều này ; những điều ; những điều đó ; những đứa trẻ ; những đứa trẻ đó ; nhựa ; no ; no ́ ; nào ; này có ; này ; nó cho ; nó chớ ; nó cả ; nó hết ; nó khi chúng ; nó làm ; nó lên ; nó lại ; nó mà ; nó một cái ; nó ra ; nó rồi ; nó thì ; nó tôi ; nó vào chuyện gì ; nó vào chuyện ; nó vào ; nó vậy ; nó ; nó đi ; nó đó ; nó được ; nón ; nước ; nước đó ; nấy ; nầy ; nến ; nữa ; phái khác ; phái ; phép chứ ; phép ; phần họ ; phần đó ; phận với chúng nó ; phối ; pin ; qua chúng ; qua ; quen ; quyền ; quân ; quăng ; quạ ; quả ; quần ; ra cho họ ; ra chúng ; ra họ ; ra tay ; ra ; ra đi ; ruột ; rô ; rõ ; răn ấy ; rơi ; rằng họ ; rằng ; rồi ; rớt ; sao ; sinh ; su ; sách ; sát chúng ; sát ; sèng ; sô ; sô ́ bo ̣ n ho ̣ ; sô ́ ho ; sô ́ ng ; sô ́ đo ; sô ́ đo ́ ; súng ra ; súng ; sạch ; sản phẩm đó ; sẵn nó trong tay rồi ; sẵn ; sẹo ; sẽ ; sỏi thận ; số chúng ; số hai người ; số họ là ; số họ ; số hộ ; số những thứ đó ; số này ; số nó ; số ; số đó là ; số đó ; số ấy ; sổ ; sứ ; sứ đồ ; sửa ; sự ; sự đó ; t bo ; t chu ́ ng ; t ho ̣ ; ta gọi chúng ta là dở hơi ; ta vào ; ta ; ta đặt tên cho nó ; ta ̣ ; ta ở ; tay chúng ; tay họ ; tay ra ; tay ; theo chúng ; theo những sự ấy ; theo nó ; theo ; thi ; thuốc này ; thuỷ ; thành ; thác ; thâu ; thây ; thèm ; thì họ ; thì ; thì được ; thích ; thôi ; thăng ; thư ; thư ấy ; thảy ; thấy chúng nó ; thấy chúng ; thấy họ ; thấy ; thận ; thế thì ; thế ; thể chúng ; thể ấy ; thị ; thờ ; thụ ; thứ họ ; thứ này ; thứ ; thứ đó ; tinh mà ; tiếp ; toàn cảnh ; trang ; trong hai ; trong số bọn chúng ; trong số chúng ; trong ; trên ; trú ; trường ; trả ; trẻ lại ; trẻ nhỏ ; trẻ ; trị ; trị đất nước họ ; trọng ; tu ; tài ; tách ; tên của bọn chúng biết ; tên ; tìm ra ; tín ; tøi nó ; tù nhân ; tă ̣ ng ; tất cả bọn họ ; tất cả chúng ta ; tất cả ; tất cả đồ ; tất ; tặng ; tội ; tội ấy ; tới ; tụi mình ; tụi nhóc ; tụi nhỏ ; tụi nó ra ; tụi nó ; tụi ; từng ; và bắt chúng ; và ; vào mấy ; vào nó ; vào số ; vào ; vô ; vũ khí ; vũ trang ; vũ ; vật ; vật đó ; vậy là ; vậy rồi ; vậy ; về mình ; về nó ; về ; vọng ; với chúng ; với họ ; với nó ; với ; xem chúng ; xem ; xung ; xuống ; xé ; xăm ; y ho ̣ ; y no ́ ; y ; zới họ ; à ; á ; áo ; çü ; ít ; ðoạn ; ðừng ; ông ; ăn ; đem nó ra ; đem ; đem đi ; đi theo ; đi ; điếm ; điều này ; điều ; điều đó ; đo ; đo ́ ; đuổi chúng ; đuổi họ ; đuổi ; đá ; đám dân ; đám họ ; đám người này ; đám người ; đám đó ; đáng ; đâu ; đã mất ; đê ; đình mình ; đình tattaglia ; đình ; đòi ; đó có ; đó cũng ; đó họ ; đó là tất cả những ; đó là ; đó lại ; đó mà ; đó rồi ; đó với ; đó ; đó đó ; đó được ; đôi ; đưa ; đươc ; được bọn họ ; được chúng ; được hết chúng ; được họ ; được nó không ; được nó ; được ; đảo chúng ; đảo kerguelen ; đấng ; đấng ấy ; đấy ; đầu hàng ; đầu ; đầy ; đằng ; đặt ; đến họ ; đến ; đều ; để cho chính họ ; để ; đồ vật ; đồ ; đồ đã ; đồng ; đổi ; đờn ; đỡ ; đứa nào ; đứa trẻ ; đứa tập sự ; đứa ; ̀ ho ̣ ; ̀ ng ho ; ̀ ng ho ̣ ; ̀ ng ; ̀ ta ̣ ; ̀ ; ́ c chu ; ́ c chu ́ ; ́ chu ́ ng ; ́ ho ̣ ; ́ i ho ̣ ; ́ i no ; ́ n chu ́ ng ; ́ n ho ̣ ; ́ ng ho ; ́ ng ho ̣ ; ́ ng ; ́ t bo ; ́ t ho ̣ ; ́ y ho ̣ ; ́ y no ́ ; ́ ; ̃ ho ̣ ; ̃ n chu ́ ng ; ̃ ng ; ̉ ho ; ̉ i chu ́ ng ; ̉ n ho ̣ ; ̉ ng ; ̉ no ; ̣ ca ; ̣ chu ; ̣ con theo ; ̣ ho ; ̣ i chu ; ̣ i chu ́ ; ̣ i ho ̣ ; ̣ i ; ̣ ng chu ; ̣ ng chu ́ ng ; ̣ ng ; ̣ t chu ́ ng ; ̣ ; ấy cho ; ấy có thể ; ấy có ; ấy cả ; ấy nói ; ấy ; ốc này ; ốc ; ổng ; ở ; ở đó ;
them
ai ; ai đó ; album ; anh ta vậy ; anh ta ; anh ; atc ; ba ; ban ; bao ; binh ; biệt ; blunt ; bo ; bo ̣ n chu ; bo ̣ n chu ́ ; bo ̣ n ho ̣ ; bo ̣ ; bob ; bon họ ; buộc ; bào ; bánh ; báo ; bé ; bên chúng ; bên đó ; bò ; bò ấy ; bôi ; bảo chúng ; bảo họ ; bảo ; bất ; bầy ; bẫy ; bắn ; bắt chúng tôi ; bắt chúng ; bắt tội ; bắt ; bắt được ; bằng ; bằng được ; bệnh nhân ; bị ; bọn chúng cho ta ; bọn chúng như ; bọn chúng nó ; bọn chúng ; bọn chúng được ; bọn come ; bọn cảnh sát ; bọn cớm ; bọn em ; bọn họ mà ; bọn họ ; bọn kia ; bọn mình ; bọn người ; bọn nhỏ ; bọn nó ; bọn trẻ ; bọn ; bọn đó ; bọn đểu ; bọn ấy ; bỏ ; bừa ; bực ; c chu ; c chu ́ ; c ho ̣ ; c kêu hă ; c kêu hă ́ ; ca ; ca ́ ; chia ; chiên ta ; chiên ; chiếc ; chiếu ; cho bé ; cho bọn ; cho ca ; cho chu ; cho chúng ngay ; cho chúng nó ; cho chúng ta những ; cho chúng vào ; cho chúng ; cho con ; cho hai ; cho ho ; cho họ ; cho kẻ ; cho là ; cho mình ; cho người ; cho nó ; cho ra chúng ; cho ta ; cho trọn ; cho tụi nó ; cho ; chu ; chu ́ ng a ; chu ́ ng a ̃ ; chu ́ ng ; chu ́ ; chung ; chân này ; chân ; chính các ; chính họ ; chính mình ; chính ; chùng ; chúng biết ; chúng bằng ; chúng cho ; chúng chúng ; chúng chết ; chúng có ; chúng cùng ; chúng cả ; chúng của ; chúng di ; chúng gây ra ; chúng gây ; chúng hay không ; chúng hay ; chúng hết ; chúng không ; chúng là ; chúng làm ; chúng lên ; chúng lại ; chúng mà ; chúng mất ; chúng ngay ; chúng như ; chúng những ; chúng này ; chúng nó biết ; chúng nó còn ; chúng nó làm sao ; chúng nó làm ; chúng nó lại ; chúng nó mà ; chúng nó như ; chúng nó ra ; chúng nó rằng ; chúng nó thì ; chúng nó về ; chúng nó ; chúng nó đi ; chúng nó được ; chúng nó đến ; chúng nữa rồi ; chúng nữa ; chúng phải ; chúng qua ; chúng ra ; chúng rằng ; chúng rồi ; chúng sang ; chúng sẽ ; chúng ta không ; chúng ta phải ; chúng ta ; chúng theo ; chúng thì ; chúng tôi ; chúng tôi đến cho họ ; chúng tất ; chúng và ; chúng vào với ; chúng vào ; chúng vậy ; chúng về ; chúng với ; chúng ; chúng đang ; chúng đi ; chúng điên ; chúng đó ; chúng được ; chúng đấy ; chúng đều ; chúng ở ; chăng ; chỗ họ ; chớ ; chứ ; chừa lại ; chừng ; con họ ; con rồi ; con theo ; con tôi ; con ; các bánh ; các bạn ; các con của mình ; các con ; các dân ; các dân đó ; các em ; các kẻ ; các món đó ; các môn ; các người ; các người đó ; các phần đó ; các sứ ; các ; các đấng ; cách ; cái ; cái đó ; cánh ; cáo ; cáp ; cát ; còng ; có ; có đó ; có được ; công ; cùng ; cũng vậy ; cũng ; cương ; cả bọn họ ; cả hai chúng nó ; cả họ ; cả lũ ; cả nhà ; cả thảy ; cả ; cả đã hết ; cải ; cản ; cảnh sát ; cảnh ; cấp ; cất ; cầu họ ; cầu ; cớ ; cớm ; cụt ; của chúng nó ; của chúng ; của hai quan ; của hai ; của họ ; của mình ; cứ ; cứu họ ; di cho ; diệt ; dân chúng ; dân nầy ; dân sự ; dân ta ; dân ; dân đó như ; dân đó ; dân ấy ; dây ; dãy ; dùng ; dạy ; dấu vết của chúng ; dấu ; dấu ấy ; dẫn ; dắt ; dẹp ; dễ ; dọn ; dỗ người ; em ; gai ; gia là ; gia ; gia đình ; giao ; giày ; giá ; giúp họ ; giăng ; giấc ; giết ; giữ ; gà ; gái ; gì cả ; gì hết ; gì thế ; gì ; gì đang ; gì đó ; gắn ; gọi họ ; gởi ; h ; ha ; hai kẻ ; hai người bọn họ ; hai người họ ; hai người ra ; hai người ; hai người đó ; hai nước này ; hai nước ; hai quan ; hai ; hai đứa con trai nầy ; hai đứa con trai ; hai đứa nó ; hai đứa ; hiện ; hiệu cho họ ; hiệu ; ho họ ; ho ; ho ̣ ; hoa ; hàng họ ; hàng ; hãy ; hình ; hí ; hơn ; hạ ; hả ; hắn lấy ; hắn ; hết bọn chúng ; hết cho ; hết chúng nó ; hết chúng ; hết họ ; hết ra ; hết rồi ; hết số ; hết tụi ; hết ; hết đi ; họ biết ; họ bắt tay ; họ bằng ; họ cho ; họ chu ; họ chúng ; họ chưa ; họ chớ ; họ có ; họ cũng ; họ cư ; họ cả ; họ cần ; họ dùm ; họ hơn ; họ hết ; họ không ; họ kìa ; họ là ; họ là được mà ; họ là được ; họ làm ; họ lại với ; họ lại ; họ lấy ; họ mà ; họ mất ; họ một ; họ ngay ấy mà ; họ ngay ấy ; họ nghe ; họ như thế nào ; họ như thế ; họ như ; họ những ; họ phải ; họ ra ; họ rằng ; họ rồi ; họ sao ; họ sẽ ; họ thì ; họ thấy ; họ thứ ; họ tới ; họ tự ; họ và ; họ vào ; họ vậy ; họ về ; họ với ; họ xem ; họ ; họ đi là ; họ đi thì ; họ đi ; họ điều ; họ điều đó ; họ điều đó đi ; họ đâu ; họ đã ; họ đó ; họ được ; họ ấy ; hố ; hội ; hội được quan sát ; hợp chúng ; hợp ; hủy ; i chu ; i chu ́ ng ; i ho ̣ ; i họ ; i no ; i thi ; i thi ̀ ; i ; khiêng ; khí ; khóa đó ; khô ; khô ̉ ; không ; kia ; kêu hă ; kêu hă ́ ; kêu ; kích ; kính ; kẻ ; kẻ đó ; kịp ; kỹ đó ; la ̀ ; laptop ; lau ; littlebits ; lo ; loại ; luôn ; ly ; ly ́ ; là bắn ; là gai ; là họ ; là người ; là tất cả chúng ta ; làm chúng ; làm các ; làm gì ; làm ; lá thư đó ; lá ; lâ ; lên ; lính ; lùa ; lũ chúng nó ; lũ cớm ; lũ quạ ; lũ trẻ ; lũ ; lũ đó ; lạ ; lạc ; lại cho ; lại chúng ; lại cả ; lại họ ; lại là ; lại rằng ; lại ; lại đi ; lấy chúng ; lấy mình ; lấy người ; lấy ; lấy được ; lầu ; lập ; lắm ; lắng ; lều ; lịch ; lột ; lời giải ; lời ; mang ; mua ; muốn đó ; muỗi ; mà bọn ; mà ; màn ; màu ; mình họ ; mình lại ; mình một ; mình ; mòn ; món này ; món ; móng ; môn ; môn đồ mà ; môn đồ ; mất rồi ; mất ; mấy anh ; mấy cô ; mấy em ; mấy kẻ ; mấy lá thư ; mấy người ; mấy người đó ; mấy người ấy ; mấy nhóc ; mấy thứ ; mấy ; mấy đứa này ; mấy đứa nó ; mấy đứa ; mẫu ; mắc ; mặc ; mặt ; mẹ ; mọi người ; mọi ; mỏng ; mồ hôi vào ban đêm ; một ai ; mới là người ; n chu ; n chu ́ ng ; n chúng ; n ho ̣ ; n no ; ng chu ; ng ho ; ng ho ̣ ; ng ; ngay ; ngay đi ; nghe ; nghiệm ; nghịch ; ngoãn ; nguyện ; ngươ ; ngươ ̀ ; ngươi ; người chúng ; người dân ; người hindu ; người họ ; người khác ; người kia ; người lại ; người như vậy ; người như ; người nào ; người này ; người sẵn ; người ta ; người thấy ; người ; người đó ; người đến ; người ấy ; ngựa ; nhau ; nhiêu ; nhiều ; nhà ; nhát ; nhân ; nhé ; nhóm họ ; nhóm tác ; nhóm ; nhĩ ; như cách ; như họ ; như vậy ; như ; nhường ; nhận ; nhận được ; nhắn ; nhỏ ; nhớ ; những anh ; những bức ; những cái ; những kẻ ; những kẻ đó là ; những kẻ đó ; những lời ấy ; những mẫu ; những người dân ; những người này ; những người ; những người đem ; những người đó ; những người ấy ; những số liệu đó ; những sự đó ; những thứ này ; những thứ ; những thứ đó ; những ; những điều này ; những điều ; những điều đó ; những đứa trẻ ; những đứa trẻ đó ; nhữngbình ; nhựa ; no ; no ́ ; nào bò ; nào trú ; nào ; này có ; này ; này được ; ném ; nó cho ; nó chớ ; nó cả ; nó hết ; nó khi chúng ; nó làm ; nó lên ; nó lại ; nó mà ; nó một cái ; nó ra ; nó rồi ; nó thì ; nó tôi ; nó vào chuyện gì ; nó vào chuyện ; nó vào ; nó vậy ; nó ; nó đi ; nó đó ; nó được ; nói ; nón ; nước ; nước đó ; nại ; nấy ; nầy ; nến ; nữa ; phái khác ; phái ; phán ; phân ; phép chứ ; phần họ ; phần đó ; phận với chúng nó ; phối ; pin ; qua chúng ; qua ; quen ; quyền ; quân ; quăng ; quạ ; quả ; quần ; ra cho họ ; ra chúng ; ra họ ; ra tay ; ra ; ra đi ; ruột ; rô ; rô ̀ i ; rô ̀ ; rõ ; rút ; răn ấy ; rơi ; rải ; rằng họ ; rằng ; rồi ; rớt ; sao ; su ; su ́ ng ; sách ; sát chúng ; sát ; sèng ; sô ; sô ́ ho ; sô ́ ng ; sô ́ đo ; sô ́ đo ́ ; súng ra ; súng ; sạch sẽ ; sạch ; sản phẩm đó ; sẵn nó trong tay rồi ; sẵn ; sẹo ; sẻ ; sẽ ; sỏi thận ; số chúng ; số hai người ; số họ là ; số họ ; số hộ ; số những thứ đó ; số này ; số nó ; số ; số đó là ; số đó ; số ấy ; sổ ; sứ ; sứ đồ ; sửa ; sự ; sự đó ; t chu ́ ng ; t ho ̣ ; t tu ; ta vào ; ta ; ta đặt tên cho nó ; tay chúng ; tay họ ; tay ra ; tay ; thanh ; theo chúng ; theo những sự ấy ; theo nó ; theo ; thi ; thi ̀ ta ̣ ; thi ̀ ; thuốc này ; thuỷ ; thành ; thác ; thâ ; thâu ; thây ; thèm ; thì họ ; thì ; thì được ; thích ; thôi ; thăng ; thư ; thảy những ; thảy ; thất ; thấy chúng nó ; thấy chúng ; thấy họ ; thấy những ; thấy ; thận ; thế thì ; thế ; thể chúng ; thể ấy ; thị ; thờ ; thụ ; thứ họ ; thứ này ; thứ ; thứ đó ; tinh mà ; tiếp ; toàn cảnh ; tra ; trang ; trong hai ; trong số bọn chúng ; trong số chúng ; trong ; trú ; trường ; trả ; trẻ lại ; trẻ nhỏ ; trẻ ; trị ; trị đất nước họ ; trọng ; tu ; tu ̣ ; tuân ; tài ; tách ; tên của bọn chúng biết ; tên ; tìm ra ; tím ; tín ; tøi nó ; tù nhân ; tú ; tă ̣ ng ; tượng ; tất cả bọn họ ; tất cả chúng ta ; tất cả ; tất cả đồ ; tất ; tặng ; tốp ; tội ấy ; tới ; tụi mình ; tụi nhóc ; tụi nhỏ ; tụi nó ra ; tụi nó ; tụi ; từng ; và bắt chúng ; và ; vào mấy ; vào nó ; vào số ; vào ; vô ; vũ khí ; vũ trang ; vũ ; vật ; vật đó ; vậy là ; vậy rồi ; vậy ; vặn ; về mình ; về nó ; về ; vọng ; với chúng ; với họ ; với nó ; với ; xem chúng ; xem ; xung ; xuống ; xé ; xăm ; xư ; xư ̉ ; y ho ̣ ; y no ́ ; y ; yên ; zới họ ; à ; á ; áo ; çü ; ðoạn ; ðừng ; ông ; ăn ; đem nó ra ; đem ; đem đi ; đi theo ; đi ; điếm ; điều này ; điều ; điều đó ; đo ; đo ̀ ; đo ́ ng ; đo ́ ; đuổi chúng ; đuổi họ ; đuổi ; đá ; đám dân ; đám họ ; đám người này ; đám người ; đám đó ; đáp ; đâu ; đã lấy ; đê ; đình mình ; đình tattaglia ; đình ; đòi ; đó chúng ; đó có thể nào ; đó có thể ; đó có ; đó cũng ; đó họ ; đó là tất cả những ; đó là ; đó lại ; đó mà ; đó rồi ; đó ; đó đó ; đó được ; đôi ; đưa ; đươc ; được bọn họ ; được chúng ; được hết chúng ; được họ ; được nó không ; được nó ; được ; đảo chúng ; đảo kerguelen ; đấng ; đấng ấy ; đấy ; đầu hàng ; đầu ; đầy ; đằng ; đặng ; đặt ; đến họ ; đến ; đều ; để cho chính họ ; để ; đồ vật ; đồng ; đổi ; động ; đờn ; đỡ ; đứa nào ; đứa trẻ ; đứa tập sự ; đứa ; ̀ ca ; ̀ ca ́ ; ̀ ho ̣ ; ̀ i thi ; ̀ i thi ̀ ; ̀ ng ho ; ̀ ng ho ̣ ; ̀ ng ; ̀ ngươ ; ̀ ngươ ̀ ; ̀ ; ́ c chu ; ́ c chu ́ ; ́ c kêu hă ; ́ c kêu hă ́ ; ́ chu ́ ng ; ́ ho ̣ ; ́ i ho ̣ ; ́ i no ; ́ i ; ́ n chu ́ ng ; ́ n ho ̣ ; ́ ng ho ; ́ ng ho ̣ ; ́ ng ; ́ t ho ̣ ; ́ t tu ; ́ y ho ̣ ; ́ y no ́ ; ́ ; ̃ ho ̣ ; ̃ n chu ́ ng ; ̉ ho ; ̉ i chu ́ ng ; ̉ n ho ̣ ; ̉ no ; ̉ su ́ ng ; ̉ đo ; ̣ ca ; ̣ chu ; ̣ con theo ; ̣ ho ; ̣ i chu ; ̣ i chu ́ ; ̣ i ho ̣ ; ̣ n no ; ̣ n no ́ ; ̣ ng chu ; ̣ ng chu ́ ng ; ̣ t chu ́ ng ; ̣ ; ấy cho ; ấy có thể ; ấy có ; ấy cả ; ấy nói ; ấy ; ắt ; ốc này ; ốc ; ổng ; ở ; ở đó ;

May related with:
English Vietnamese
them
* danh từ
- chúng, chúng nó, họ
=there were three of them+ chúng nó cả thảy có ba đứa
them
ai ; ai đó ; album ; anh ta vậy ; anh ta ; anh ; atc ; ba ; ban ; bao ; biết ; biệt ; bo ; bo ́ ng ; bo ̉ ; bo ̣ n chu ́ ng ; bo ̣ n ho ̣ ; bo ̣ n ; bo ̣ ; bob ; bon họ ; bào ; bánh ; bé ; bên chúng ; bên đó ; bò ; bò ấy ; bă ; bảo chúng ; bảo họ ; bảo ; bất ; bầy ; bẫy ; bắn ; bắt chúng tôi ; bắt chúng ; bắt tội ; bắt ; bắt được ; bằng ; bằng được ; bệnh nhân ; bị ; bọn chúng cho ta ; bọn chúng như ; bọn chúng nó ; bọn chúng ; bọn chúng được ; bọn come ; bọn cảnh sát ; bọn cớm ; bọn em ; bọn họ mà ; bọn họ ; bọn kia ; bọn mình ; bọn người ; bọn nhỏ ; bọn nó ; bọn trẻ ; bọn ; bọn đó ; bọn đểu ; bọn ấy ; bỏ ; bừa ; c chu ; c chu ́ ; c ho ̣ ; ca ; ca ́ ; chia ; chiên ta ; chiếc ; chiếu ; cho bo ̣ n ho ̣ ; cho bé ; cho bọn ; cho chu ; cho chúng ngay ; cho chúng nó ; cho chúng ta những ; cho chúng vào ; cho chúng ; cho con ; cho ho ; cho họ ; cho là ; cho mình ; cho người ; cho nó ; cho ra chúng ; cho ta ; cho trọn ; cho tụi nó ; cho ; chu ; chu ́ ng a ; chu ́ ng a ̃ ; chu ́ ng như ; chu ́ ng như ̃ ; chu ́ ng ; chu ́ ; chân này ; chân ; chính các ; chính họ ; chính mình ; chính ; chùng ; chúng biết ; chúng bằng ; chúng cho ; chúng chúng ; chúng chết ; chúng có ; chúng cùng ; chúng cả ; chúng của ; chúng di ; chúng gây ra ; chúng gây ; chúng hay không ; chúng hay ; chúng hết ; chúng không ; chúng là ; chúng làm ; chúng lên ; chúng lại ; chúng mà ; chúng mất ; chúng ngay ; chúng như ; chúng những ; chúng này ; chúng nó biết ; chúng nó còn ; chúng nó làm sao ; chúng nó làm ; chúng nó lại ; chúng nó mà ; chúng nó như ; chúng nó ra ; chúng nó rằng ; chúng nó thì ; chúng nó về ; chúng nó ; chúng nó đi ; chúng nó được ; chúng nó đến ; chúng nữa rồi ; chúng nữa ; chúng phải ; chúng qua ; chúng ra ; chúng rằng ; chúng rồi ; chúng sang ; chúng ta không ; chúng ta phải ; chúng ta ; chúng theo ; chúng thì ; chúng tôi ; chúng tôi đến cho họ ; chúng tất ; chúng và ; chúng vào với ; chúng vào ; chúng vậy ; chúng về ; chúng với ; chúng ; chúng đang ; chúng đi ; chúng điên ; chúng đó ; chúng được ; chúng đấy ; chúng đều ; chúng ở ; chỗ họ ; chớ ; chờ gì ; chờ ; chứ ; chừng ; con họ ; con rồi ; con theo ; con tôi ; con ; các bánh ; các bạn ; các con của mình ; các con ; các dân ; các dân đó ; các em ; các kẻ ; các môn ; các người ; các người đó ; các phần đó ; các sứ ; các ; các đấng ; cách ; cái ; cái đó ; cánh ; cáo ; cáp ; cát ; có ; có đó ; công ; cùng ; cũng vậy ; cũng ; cương ; cả bọn họ ; cả cho ; cả hai chúng nó ; cả họ ; cả lũ ; cả nhà ; cả thảy ; cả ; cả đã hết ; cải ; cản ; cảnh sát ; cảnh ; cấp ; cất ; cầu họ ; cầu ; cớ ; cớm ; của chúng nó ; của chúng ; của hai quan ; của hai ; của họ ; của mình ; của ta ; cứ ; cứu họ ; di cho ; diệt ; du ; du ̣ ng ; dân chúng ; dân nầy ; dân sự ; dân ta ; dân ; dân đó như ; dân đó ; dân ấy ; dây ; dãy ; dùng ; dấu vết của chúng ; dấu ; dấu ấy ; dẫn ; dắt ; dẹp ; dễ ; dọn ; dỗ người ; em ; gai ; gia đình ; giao ; giày ; giá ; giúp họ ; giăng ; giấc ; giữ ; gà ; gái ; gì cả ; gì hết ; gì thế ; gì ; gì đang ; gì đó ; gọi họ ; gởi ; h ; ha ; hai con ; hai kẻ ; hai người bọn họ ; hai người họ ; hai người ra ; hai người ; hai người đó ; hai nước này ; hai nước ; hai quan ; hai ; hai đứa con trai nầy ; hai đứa con trai ; hai đứa nó ; hai đứa ; hiện ; hiệu cho họ ; hiệu ; ho họ ; ho ; ho ̣ ; hoa ; hàng họ ; hàng ; hãy ; hình ; hí ; hă ; hă ́ ; hơn ; hạ ; hả ; hắn lấy ; hắn ; hết bọn chúng ; hết cho ; hết chúng nó ; hết chúng ; hết họ ; hết ra ; hết rồi ; hết số ; hết tụi ; hết ; hết đi ; họ biết ; họ bắt tay ; họ bằng ; họ cho ; họ chu ; họ chúng ; họ chưa ; họ chớ ; họ có ; họ cũng ; họ cư ; họ cả ; họ cần ; họ dùm ; họ hơn ; họ hết ; họ không ; họ kìa ; họ là ; họ là được mà ; họ là được ; họ làm ; họ lại với ; họ lại ; họ lấy ; họ mà ; họ mất ; họ một ; họ ngay ấy mà ; họ ngay ấy ; họ nghe ; họ như thế nào ; họ như thế ; họ như ; họ những ; họ phải ; họ ra ; họ rằng ; họ rồi ; họ sao ; họ sẽ ; họ thì ; họ thấy ; họ thứ ; họ tới ; họ tự ; họ và ; họ vào ; họ vậy ; họ về ; họ với ; họ xem ; họ ; họ đi là ; họ đi thì ; họ đi ; họ điều ; họ điều đó ; họ điều đó đi ; họ đâu ; họ đã ; họ đó ; họ được ; họ ấy ; hội ; hội được quan sát ; hợp chúng ; hợp ; hủy ; i chu ; i chu ́ ng ; i chu ́ ; i ho ̣ ; i họ ; i no ; i ; khiêng ; khách ; khí ; khóa đó ; không ; kia ; kêu ; kính ; kẻ ; kẻ đó ; kịp ; kỹ ; kỹ đó ; la ̀ ; laptop ; littlebits ; lo ; loại ; luôn ; là bắn ; là gai ; là họ ; là người ; là tất cả chúng ta ; làm chúng ; làm các ; làm gì ; làm ; lá thư đó ; lá ; lâ ; lên ; lính ; lùa ; lũ chúng nó ; lũ cớm ; lũ quạ ; lũ trẻ ; lũ ; lũ đó ; lạ ; lạc ; lại cho ; lại chúng ; lại cả ; lại họ ; lại là ; lại rằng ; lại ; lại đi ; lấy chúng ; lấy mình ; lấy người ; lấy ; lấy được ; lầu ; lập ; lắm ; lắng ; lều ; lịch ; lột ; lời giải ; lời ; mua ; muốn đó ; muỗi ; mà bọn ; mà ; màn ; màu ; mình họ ; mình lại ; mình một ; mình ; mòn ; món này ; món ; móng ; môn ; môn đồ mà ; môn đồ ; mất rồi ; mất ; mấy anh ; mấy con ; mấy cô ; mấy em ; mấy kẻ ; mấy lá thư ; mấy người ; mấy người đó ; mấy người ấy ; mấy nhóc ; mấy thứ ; mấy ; mấy đứa này ; mấy đứa nó ; mấy đứa ; mẫu ; mặt ; mẹ ; mọi người ; mọi ; mỏng ; mồ hôi vào ban đêm ; một ai ; mới là người ; n chu ; n chu ́ ng ; n chúng ; n ho ̣ ; n no ; ng chu ; ng ho ; ng ho ̣ ; ng không ; ng no ; ng ; ngay ; ngay đi ; nghe ; nghiệm ; nghịch ; nguyện ; ngươ ; ngươ ̀ i ; ngươ ̀ ; ngươi ; người chúng ; người dân ; người họ ; người khác ; người kia ; người lại ; người như vậy ; người như ; người này ; người sẵn ; người ta ; người thấy ; người ; người đó ; người đến ; người ấy ; ngựa ; nhau ; nhiều ; nhà ; nhé ; nhóm họ ; nhóm tác ; nhóm ; nhĩ ; như cách ; như họ ; như những người ; như vậy ; như ; như ̃ ng ; nhường ; nhận ; nhắn ; nhỏ ; nhớ ; những anh ; những bức ; những cái ; những kẻ ; những kẻ đó là ; những kẻ đó ; những lời ấy ; những mẫu ; những người dân ; những người này ; những người ; những người đem ; những người đó ; những người ấy ; những số liệu đó ; những sự đó ; những thứ này ; những thứ ; những thứ đó ; những trường hợp đó ; những ; những điều này ; những điều ; những điều đó ; những đứa trẻ ; những đứa trẻ đó ; nhựa ; no ; no ́ ; nào ; này có ; này ; nó cho ; nó chớ ; nó cả ; nó hết ; nó khi chúng ; nó làm ; nó lên ; nó lại ; nó mà ; nó một cái ; nó ra ; nó rồi ; nó thì ; nó tôi ; nó vào chuyện gì ; nó vào chuyện ; nó vào ; nó vậy ; nó ; nó đi ; nó đó ; nó được ; nón ; nước ; nước đó ; nấy ; nầy ; nến ; nữa ; phái khác ; phái ; phép chứ ; phép ; phần họ ; phần đó ; phận với chúng nó ; phối ; pin ; qua chúng ; qua ; quen ; quyền ; quân ; quăng ; quạ ; quả ; quần ; ra cho họ ; ra chúng ; ra họ ; ra tay ; ra ; ra đi ; ruột ; rô ; rõ ; răn ấy ; rơi ; rằng họ ; rằng ; rồi ; rớt ; sao ; sinh ; su ; sách ; sát chúng ; sát ; sèng ; sô ; sô ́ bo ̣ n ho ̣ ; sô ́ ho ; sô ́ ng ; sô ́ đo ; sô ́ đo ́ ; súng ra ; súng ; sạch ; sản phẩm đó ; sẵn nó trong tay rồi ; sẵn ; sẹo ; sẽ ; sỏi thận ; số chúng ; số hai người ; số họ là ; số họ ; số hộ ; số những thứ đó ; số này ; số nó ; số ; số đó là ; số đó ; số ấy ; sổ ; sứ ; sứ đồ ; sửa ; sự ; sự đó ; t bo ; t chu ́ ng ; t ho ̣ ; ta gọi chúng ta là dở hơi ; ta vào ; ta ; ta đặt tên cho nó ; ta ̣ ; ta ở ; tay chúng ; tay họ ; tay ra ; tay ; theo chúng ; theo những sự ấy ; theo nó ; theo ; thi ; thuốc này ; thuỷ ; thành ; thác ; thâu ; thây ; thèm ; thì họ ; thì ; thì được ; thích ; thôi ; thăng ; thư ; thư ấy ; thảy ; thấy chúng nó ; thấy chúng ; thấy họ ; thấy ; thận ; thế thì ; thế ; thể chúng ; thể ấy ; thị ; thờ ; thụ ; thứ họ ; thứ này ; thứ ; thứ đó ; tinh mà ; tiếp ; toàn cảnh ; trang ; trong hai ; trong số bọn chúng ; trong số chúng ; trong ; trên ; trú ; trường ; trả ; trẻ lại ; trẻ nhỏ ; trẻ ; trị ; trị đất nước họ ; trọng ; tu ; tài ; tách ; tên của bọn chúng biết ; tên ; tìm ra ; tín ; tøi nó ; tù nhân ; tă ̣ ng ; tất cả bọn họ ; tất cả chúng ta ; tất cả ; tất cả đồ ; tất ; tặng ; tội ; tội ấy ; tới ; tụi mình ; tụi nhóc ; tụi nhỏ ; tụi nó ra ; tụi nó ; tụi ; từng ; và bắt chúng ; và ; vào mấy ; vào nó ; vào số ; vào ; vô ; vũ khí ; vũ trang ; vũ ; vật ; vật đó ; vậy là ; vậy rồi ; vậy ; về mình ; về nó ; về ; vọng ; với chúng ; với họ ; với nó ; với ; xem chúng ; xem ; xung ; xuống ; xé ; xăm ; y ho ̣ ; y no ́ ; y ; zới họ ; à ; á ; áo ; çü ; ít ; ðoạn ; ðừng ; ông ; ăn ; đem nó ra ; đem ; đem đi ; đi theo ; đi ; điếm ; điều này ; điều ; điều đó ; đo ; đo ́ ; đuổi chúng ; đuổi họ ; đuổi ; đá ; đám dân ; đám họ ; đám người này ; đám người ; đám đó ; đáng ; đâu ; đã mất ; đê ; đình mình ; đình tattaglia ; đình ; đòi ; đó có ; đó cũng ; đó họ ; đó là tất cả những ; đó là ; đó lại ; đó mà ; đó rồi ; đó với ; đó ; đó đó ; đó được ; đôi ; đưa ; đươc ; được bọn họ ; được chúng ; được hết chúng ; được họ ; được nó không ; được nó ; được ; đảo chúng ; đảo kerguelen ; đấng ; đấng ấy ; đấy ; đầu hàng ; đầu ; đầy ; đằng ; đặt ; đến họ ; đến ; đều ; để cho chính họ ; để ; đồ vật ; đồ ; đồ đã ; đồng ; đổi ; đờn ; đỡ ; đứa nào ; đứa trẻ ; đứa tập sự ; đứa ; ̀ ho ̣ ; ̀ ng ho ; ̀ ng ho ̣ ; ̀ ng ; ̀ ta ̣ ; ̀ ; ́ c chu ; ́ c chu ́ ; ́ chu ́ ng ; ́ ho ̣ ; ́ i ho ̣ ; ́ i no ; ́ n chu ́ ng ; ́ n ho ̣ ; ́ ng ho ; ́ ng ho ̣ ; ́ ng ; ́ t bo ; ́ t ho ̣ ; ́ y ho ̣ ; ́ y no ́ ; ́ ; ̃ ho ̣ ; ̃ n chu ́ ng ; ̃ ng ; ̉ ho ; ̉ i chu ́ ng ; ̉ n ho ̣ ; ̉ ng ; ̉ no ; ̣ ca ; ̣ chu ; ̣ con theo ; ̣ ho ; ̣ i chu ; ̣ i chu ́ ; ̣ i ho ̣ ; ̣ i ; ̣ ng chu ; ̣ ng chu ́ ng ; ̣ ng ; ̣ t chu ́ ng ; ̣ ; ấy cho ; ấy có thể ; ấy có ; ấy cả ; ấy nói ; ấy ; ốc này ; ốc ; ổng ; ở ; ở đó ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: