English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tester

Best translation match:
English Vietnamese
tester
* danh từ
- người thử; máy thử
- màn (treo trên giường, trên chỗ ngồi)
=tester bed+ giường có màn treo

Probably related with:
English Vietnamese
tester
người thử nghiệm ;

May be synonymous with:
English English
tester; examiner; quizzer
someone who administers a test to determine your qualifications

May related with:
English Vietnamese
circuit tester
- (Tech) bộ thử bản điện
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: