English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: terrorise

Best translation match:
English Vietnamese
terrorise
* ngoại động từ
- làm cho khiếp sợ, khủng bố
- hăm doạ, đe doạ (bằng bạo lực )
* nội động từ
- trở nên khiếp sợ

May be synonymous with:
English English
terrorise; terrorize
coerce by violence or with threats
terrorise; terrify; terrorize
fill with terror; frighten greatly

May related with:
English Vietnamese
terrorise
* ngoại động từ
- làm cho khiếp sợ, khủng bố
- hăm doạ, đe doạ (bằng bạo lực )
* nội động từ
- trở nên khiếp sợ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: