English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: terror

Best translation match:
English Vietnamese
terror
* danh từ
- sự kinh hãi, sự khiếp sợ
=to be in terror+ khiếp đảm, kinh hãi
=to have a holy terror of something+ sợ cái gì chết khiếp
- vật làm khiếp sợ, người làm khiếp sợ; mối kinh hãi, nỗi khiếp sợ
=to be a terror to...+ làm một mối kinh hãi đối với...
- sự khủng bố
=white terror+ sự khủng bố trắng

Probably related with:
English Vietnamese
terror
bạo lực ; chỉ trích ; các hành vi khủng bố ; công bô ; dị ; hoàng ; hoảng hốt ; hoảng ; khiếp sợ ; khiếp ; khiếp đảm ; khu ̉ ng bô ; khủng bố quy ; khủng bố ; khủng bổ ; khủng khiếp ; kinh hoàng ; kinh khủng ; lay ; nỗi khiếp sợ ; nỗi kinh hoàng ; nỗi sợ hãi ; rải sự khiếp sợ ; sợ hãi ; sợ ; sự khiếp sợ ; sự khủng bố ; sự kinh hãi ; sự kinh khiếp ; sự kinh khủng ;
terror
bô ; bạo lực ; chỉ trích ; các hành vi khủng bố ; dị ; hoàng ; hoảng hốt ; hoảng ; khiếp sợ ; khiếp ; khiếp đảm ; khủng bố quy ; khủng bố ; khủng bổ ; khủng khiếp ; kinh hoàng ; kinh khủng ; lay ; nỗi kinh hoàng ; nỗi sợ hãi ; rải sự khiếp sợ ; sợ hãi ; sợ ; sự khiếp sợ ; sự khủng bố ; sự kinh hãi ; sự kinh khiếp ; sự kinh khủng ;

May be synonymous with:
English English
terror; affright; panic
an overwhelming feeling of fear and anxiety
terror; scourge; threat
a person who inspires fear or dread
terror; brat; holy terror; little terror
a very troublesome child

May related with:
English Vietnamese
terrorism
* danh từ
- chính sách khủng bố
terrorization
* danh từ
- sự làm khiếp sợ, sự khủng bố
terrorize
* ngoại động từ
- làm khiếp sợ, khủng bố
terror-stricken
* tính từ
- khiếp sợ, kinh hãi
terror-struck
* tính từ
- khiếp sợ, kinh hãi
terrorisation
* danh từ
- sự làm khiếp sợ, sự khủng bố
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: