English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: territory

Best translation match:
English Vietnamese
territory
* danh từ
- đất đai, địa hạt, lãnh thổ
- khu vực, vùng, miền
- (Territory) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạt (vùng chưa được hưởng những quyền lợi như một bang)

Probably related with:
English Vietnamese
territory
của thổ dân ; giành lãnh thổ ; khu vực ; lãnh thổ của ; lãnh thổ ; lãnh địa ; lĩnh vực ; miền đất ; một vùng đất ; thuộc địa ; thổ ; thức ; trên vùng lãnh thổ ; tô giới của ; vùng lãnh thổ ; vùng ; vùng đất ; vực ; đất ; địa bàn của quân ; địa bàn ; địa hạt ; địa này ; địa ;
territory
của thổ dân ; giành lãnh thổ ; khu vực ; lãnh thổ của ; lãnh thổ ; lãnh địa ; lĩnh vực ; miền đất ; một vùng đất ; thuộc địa ; thổ ; thức ; trên vùng lãnh thổ ; tô giới của ; vùng lãnh thổ ; vùng ; vùng đất ; vực ; đất ; địa bàn của quân ; địa bàn ; địa hạt ; địa này ; địa ;

May be synonymous with:
English English
territory; district; dominion; territorial dominion
a region marked off for administrative or other purposes
territory; soil
the geographical area under the jurisdiction of a sovereign state

May related with:
English Vietnamese
territorial
* tính từ
- (thuộc) đất đai, (thuộc) địa hạt, (thuộc) lãnh thổ
=territorial tax+ thuế đất
=territorial right+ quyền lãnh thổ
=territorial integrity+ sự toàn vẹn lãnh thổ
- (thuộc) khu vực, (thuộc) vùng, (thuộc) miền
- (Territorial) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) hạt (vùng chưa được hưởng những quyền lợi như một bang)
- (quân sự) (thuộc) quân địa phương
=Territorial Army+ quân địa phương
* danh từ
- quân địa phương
territorially
* phó từ
- theo khu vực
territory
* danh từ
- đất đai, địa hạt, lãnh thổ
- khu vực, vùng, miền
- (Territory) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạt (vùng chưa được hưởng những quyền lợi như một bang)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: