English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: teletype

Best translation match:
English Vietnamese
teletype
* danh từ
- máy điện báo đánh chữ, têlêtip
* động từ
- dùng máy điện báo đánh chữ
- gửi bằng điện báo đánh chữ

Probably related with:
English Vietnamese
teletype
in báo ;
teletype
in báo ;

May related with:
English Vietnamese
teletype
* danh từ
- máy điện báo đánh chữ, têlêtip
* động từ
- dùng máy điện báo đánh chữ
- gửi bằng điện báo đánh chữ
electronic teletype
- (Tech) điện báo in chữ điện tử
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: