English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: blandness

Best translation match:
English Vietnamese
blandness
* danh từ
- sự dịu dàng lễ phép
- sự mỉa mai
- sự ôn hoà (khí hậu)
- sự ngọt dịu, sự thơm dịu, sự thơm tho

May be synonymous with:
English English
blandness; insipidity; insipidness
lacking any distinctive or interesting taste property
blandness; smoothness; suaveness; suavity
the quality of being bland and gracious or ingratiating in manner

May related with:
English Vietnamese
blandness
* danh từ
- sự dịu dàng lễ phép
- sự mỉa mai
- sự ôn hoà (khí hậu)
- sự ngọt dịu, sự thơm dịu, sự thơm tho
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: