English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: taxability

Best translation match:
English Vietnamese
taxability
* danh từ
- tính chất có thể đánh thuế được
- tính chất có thể quy tội, tính chất có thể chê

May related with:
English Vietnamese
taxability
* danh từ
- tính chất có thể đánh thuế được
- tính chất có thể quy tội, tính chất có thể chê
taxable
* tính từ
- có thể đánh thuế được
=a taxable article+ một mặt hàng đánh thuế được
- có thể quy cho là, có thể chê
- chịu phí tổn
=the expenses of the transport are taxable to the sender+ phí tổn chuyên chở cho người gửi chịu
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: